Home

Atomové jádro chemie

ATOMOVÁ HMOTNOST (ma) = klidová hmotnost atomu nuklidu AZ X. ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ KONSTANTA (mu) = 1/12 klidové hmotnosti atomu nuklidu 126 C, mu = 1,66 . 10-27 kg. RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST (Ar) A r = m a /m u, její hodnoty pro dané prvky najdeme v Periodické tabulce prvků. PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE protonové (atomové) číslo Z - je rovno počtu protonů v jádře, udává také počet elektronů obíhajících kolem jádra. nukleonové (hmotnostní) číslo A - je rovno počtu nukleonů v jádře, tj. A = Z + N. V roce 1967 fyzikové zjistili, že protony a neutrony se při srážkách s elektrony chovají jako skupina menších částic Atomové jádro se skládá z nukleonů (určených hmotnostním číslem A): protonů (atomové číslo Z) a neutronů (neutronové číslo N). Platí A = Z + N. Číslo Z také udává počet elektronů (atom je elektricky neutrální)

Atomové jádro a jeho složení - FYZIKA 00

Jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje kladně nabité protony (kolik má jádro protonů, tolik má kladných nábojů). Aby byl atom elektroneutrální, musí mít stejný počet záporných nábojů = stejný počet elektronů v obalu ( + a - se vyruší). Atom kyslíku má 8 protonů (kladných částic) v jádře Modely atomového jádra: a) kapkový model. Předpokládá se, že jaderné síly působí na nukleony na velmi krátkou vzdálenost (tzn. že na každý nukleon působí stejnou silou jen jeho bezprostřední sousedé). Na nukleony na povrchu jádra působí silné síly jen směrem do jádra (podobně jako s povrchovým napětím kapalin) Atomové jádro. protony (p +) - protonové číslo Z (atomové číslo) neutrony (n 0) - neutronové číslo N (hmotnostní číslo) nukleony = protony + neutrony - nukleonové číslo A = Z + N; A X, Z X; RADIOAKTIVITA. dochází k přeměně prvku za vyzáření částic; týká se pouze atomového jádr Atomové jádro. Částice nacházející se v jádře označujeme jako nukleony. Jejich celkový počet udává nukleonové číslo (A). Mezi nukleony řadíme protony a neutrony. Jádro každého atomu obsahuje jistý, přesně definovaný, počet kladně nabitých částic - protonů (označují se p +) • Jádro: protony + neutrony = nukleony • Obal: elektrony Atom se skládá z atomového jádra a z elektronového obalu. V jádře je obsažena téměř veškerá hmotnost atomu. Jádro obsahuje dva druhy základních částic - protony s kladným elektrickým nábojem a neutrony s nábojem neutrálním

ATOMOVÉ JÁDRO - cez

This entry was posted in Maturitní otázky z chemie, Referáty and tagged atomové jádro, chemie, elektronová konfigurace, elektronový obal, Hundovo pravidlo, kvantová čísla, maturita, maturita z Chemie, maturitní otázka, maturitní otázka z chemie, maturitní otázky z chemie, modely atomu, Pauliho vylučovací princip, radioaktivita. obr. Animovaná chemie - CD Atomové jádro Z - protonové číslo - udává počet protonů v jádru N - neutronové číslo - udává počet neutronů v jádru A - nukleonové číslo - udává počet protonů a neutronů v jádru A = Z + N Jádro označujeme: A Z X Většina hmoty atomu je soustředěna v jádře m p > m e m p ~2000 m Chemie; Zeměpis; Český jazyk Úvod » Referáty » Chemie » Atomové jádro. Atomové jádro. 8. 3. 2011 . Atomové jádro . Atom a jeho jádro: Uvnitř atomu je atomové jádro. To je mnohem menší než atom, ale skoro stejně těžké. Atomové jádro je kladně nabité. Skládá se z protonů, které mají kladný náboj a neutronů. Základy chemie a elektroniky, chemické prvky, fyzikálně-chemické metody. Search for Search. Menu. Atomové jádro. Atomové je jádro je malá, ale velmi hmotná část atomu. V jádru nalézáme protony a neutrony. Počet protonů označujeme jako protonové (atomové).

Atomové jádro je nejhmotnější (i když rozměrově k obalu nepatrnou) částí atomu. * Atomový obal : obsahuje elektrony - značíme - e - , záporně nabité částice atom má vždy stejný počet protonů v jádře a elektronů v obalu obal je rozměrově největší částí atomu, ale má zanedbatelnou hmotnost ve vztahu k jádru Atomové jádro obsahuje kladně nabité protony p + a částice bez náboje - neutro-ny n 0. Pro obě tyto částice se používá souhrnný pojem nukleony . Ve značně ob-jemném atomovém obalu (oproti rozměrům atomového jádra) se vyskytují zá-porně nabité elektrony e-, které mají podstatně nižší hmotnost, než nukleony Chemie životního prost ředí - studuje z chemického hlediska dopady antropogenní činnosti na životní prost ředí. Protony a neutrony tvo ří atomové jádro (nukleus), jsou proto souhrnn ě ozna čovány jako nukleony . Složené látkové soustavy Sm ěsi Roztoky Čisté látky Prvky Slou čeniny.

Atomové jádro - WikiSkript

Stavba atomu - Učebnice chemie pro 8

OBECNÁ CHEMIE: 1

Atomové jádro, radioaktivita - maturitní otázka 3/9. Práce se zabývá atomovým jádrem, jeho objevem, charakteristikou, složením, rozměry, nábojem, hmotností a číselnými charakteristikami jádra. Vypracovaná maturitní otázka z chemie se zabývá klasifikací prvků, snahami chemiků o uspořádání prvků do určitého. Aktuality - chemie . Maturitní okruhy z chemie Autor: Květa Palová Datum: 15. září 2010 1. Stavba atomu a periodický systém. Atomové jádro, radioaktivita a jaderné reakce, izotopy, orbitaly, kvantová čísla, elektronové konfigurace základních a excitovaných stavů,vznik a konfigurace iontů. Periodický zákon, popis tabulky. jádro je asi 100 000x menší než celý atom pro představu: jestliže by atomové jádro představovalo malou kuličku o průměru 1 cm, pak by celý atom byla koule o průměru 1 000 m (jestliže bychom zvětšili atom na velikost tenisového míčku, museli bychom přibližně ve stejném poměru zvětšit tenisový míček na velikost Země test Chemie - obecn á. jdi na vlastní atomové jádro (v něm protony) a elektronový obal (elektrony a neutrony) atomové jádro (v něm protony a neutrony) a elektronový obal (v něm elektrony) atomové jádro (v něm neutrony) a elektronový obal (v něm protony a elektrony) Hmotnost protonu je přibližně stejná jako hmotnost

Atomové jádro, jaderné reakce a - Biologie-chemie

působí elektroneutrálně. Atomové jádro je vnitřní část atomu s kladným nábojem. Jeho rozměry jsou nepatrné, a to s průměrem okolo 10-15 m. Hmotnost jádra je přes 99 % celkové hmotnosti atomu. Jádro je tvořeno protony a neutrony, které se společně nazývají nukleony. Protony nesou kladný náboj, neutrony jsou bez náboje Chemie. Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Chemie 153 vzdělávacích Atomové jádro a elektronový obal. Chemie / ZŠ2 7. ročník. 1 3 Částicové složení látek a chemické prvky. 28,- CZK Detail Začít. Barviva a pigmenty. Chemie. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky / Atomové jádro - protony, neutrony / Částice látek: atomy, molekuly, iont

Model, který je dobré si vytvořit v hlavě, bude, jak uvidíme i dále při probírání chemie, trochu abstraktnější a opravdu těžko pochopitelný. Jedním ze způsobů, jak ho vnímat, je si představit protony a neutrony, které tvoří střed atomu. Tomu říkáme atomové jádro. Tak například uhlík, jak víme, má šest protonů CHEMIE PRACOVNÍ SEŠIT atomové jádro nukleony nuklidy izotopy protium deuterium tritium p+,n 0 = 1,6 10-27 kg e-= 9,1 10-31 kg elektronový obal Bohrův postulát orbital 4 kvantová čísla: hlavní, vedlejší, magnetické a spinové. Atomová fyzika . Tento obor fyziky se zabývá studiem a popisem atomů (atomistika).Původně byl zaměřen jak na oblast atomového obalu, který je tvořen elektrony (elektronový obal atomu), tak na atomové jádro.Dnes se pod tento obor zahrnuje především studium a popis elektronového obalu, zatímco strukturou a přeměnami atomového jádra se zabývá jaderná fyzika (fyzika.

Stavba atomu - chemie onlin

Atomy - atomové jádro II Atom je navenek neutrální Po objevu elektronů se hledalo, kde se nalézá kladná část atomu Pudingový model (nepohyblivé částice) a jeho vyvrácení E. Ruthefordem (1909-1911) Orbitální model ve středu je oblast s poloměrem (r=10-14 m), která je asi 104 x menší než poloměr atomu a v této oblasti. Zahrnuje moduly Mechanika, Mechanika tekutin a termika, Elektromagnetické pole, Optika a atomové jádro. Chemie I: Obecná chemie. Základní chemické pojmy, skupenské stavy látek. Stavba atomu, chemická vazba. Zákonitosti průběhu chemických reakcí. Energetické změny při chemických reakcích, roztoky elektrolytů, rovnováhy. 1937 1. prof. jaderné chemie (F. Joliot) v Paříži, 1950 1. kniha o jaderné chemii (Williams - Principles of Nuclear Chemistry). Vztah chemie a jádra - chemie se obecně týká obalové sféry atomu, která je ovšem závislá na vlastnostech jádra. Chemické vazby a procesy prakticky neovlivňují jádro atomu, změny jádra se vša STRUKTURA HMOTY - jádro, jeho struktura, stabilita, radioaktivita, izotopy, poločas rozpadu- elektronový obal - orbitaly, elektronová konfigurace, periodický zákon, periodická tabulka- charakteristika jednotlivých skupinAtomy. atom (ion) = základní stavební částice, z níž jsou vybudovány látky, pojmenování vzniklo v Řecku v 5. st rozliší pojmy: atomové jádro, elektronový obal, -proton, neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva, protonové číslo, ÚVOD DO CHEMIE vymezení chemie látky a tělesa, vlastnosti látek ,nebezpečné látky teplota varu, tání, hustota ODDĚLOVÁNÍ SMĚSÍ směsí, dělení směsí, směsi různorodé a stejnorod

Atomové jádro, vazebná energie, jaderné reakce Atomové jádro - malý útvar, kde protony a neutrony jsou poutány malými přitažlivými silami. Počet protonů se označuje jako protonové číslo Z, je stejné pro všechny atomy téhož prvku Učivo: molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony Starověk - snaha najít pralátku Demokritos (460-370 př. n. l.) - řecký filozof - předpokládal, že látky se skládají z nejmenších, dále nedělitelných částic => tyto částice nazval atom Klíčová slova: atomové jádro, ionizující záření, dozimetrie, detektory ionizujícího záření, radioaktivita, nukleární medicína citace: Šiman Pavel: Stavba atomu - atomové jádro. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty v Hradci Králové [online] , [cit. 05

Alenka v Krajině horké a husté hmoty CERN laboratořAtomové jádro – WikiSkripta

Chemická fyzika a fyzikální chemie [atomové jádro][elektrochemie][radiochemie][termochemie][chemická kinetika][molekulová fyzika] Jelikož se tyto stránky obrovským zpùsobem rozrostly, museli jsme pøistoupit ke zlepšení navigace. Bohužel díky MC-ho úchylce na neèitelné barevné odstíny a chaotické kombinace je potøeba. vícefázově. Nejprve tedy v rámci studia předmětu obecná chemie, kde se posluchač dozví úvodní informace, na něž pak může navazovat podrobnější studium v dalších specializovaných kurzech. 1.1 Obecná chemie je vědní disciplina, která se zabývá základními zákonitostmi chemie a souvisí se všemi chemickými disciplinam

Modely atomů – Materiály pro žáky ZŠ

Připrav se - Obecná a anorganická chemie: Struktura atom

 1. Témata k nostrifikační zkoušce z chemie 1. Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu atomové jádro elektronový obal kvantová čísla elektronová konfigurace radioaktivita 2. Chemická vazba, podmínky vzniku a důležité vlastnosti vazby vznik chemické vazby polarita vazb
 2. Stavba Atomu Atomové jádro Radioaktivita Author: OLF Created Date: 11/4/2013 11:43:36 PM.
 3. Chemie - Atom. Atomová jádra 1. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu . 2. Atomové jádro obsahuje protony a neutrony . 3. Obal atomu obsahuje elektrony . 4. Celkový elektrický náboj atomu je neutrální . 5. Jádro je drženo pohromadě jadernými silami. 6. Jaderná síla je velká a působí na velmi krátké.
 4. 2. Složení atom ů. Atomové jádro Atomy jsou složeny z kladn ě nabitých atomových jader a z elektronového obalu. Atomové jádro je tvo řeno nukleony: kladn ě nabitými protony 1 p 1 a nenabitými neutrony n 1 0 Atomové neboli protonové číslo Z udává po čet proton ů v jád ře atomu a po čet elektron ů v jeho obalu
 5. Atom Chemie Molekulárn Retro Polovině Století. 51 39 17. Toxický Odpad Sud. 17 20 2. Silueta. 27 24 4. Čtyřstěn Atomy Modely. 8 8 1. Atomové Jádro Atom Věda. 21 24 8

řádní profesoři chemie na universitách a technických vysokých školách ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Islandu, Norsku a na Karolinském institutu ve Stockholmu; jehož zdrojem je atomové jádro. Dále vyřešil spoustu problémů manželů Curieových, kteří zjistili, že vzduch kolem radia je rovněž radioaktivní. Soddy. Atomové jádro není jednolitý celek, ale tvoří ho kladně nabité protony společně s přibližně stejně těžkými, ale elektricky neutrálními neutrony. Elektronový obal vytvářejí záporně nabité elektrony, které jsou téměř dvoutisíckrát lehčí než částice jádra Chemie Maturitní témata 1. Složení a struktura atomu, modely atomu, atomové jádro, elektronový obal a periodicita prvků v závislosti na stavbě elektronového obalu 2. Zákonitosti v elektronové struktuře a vlastnostech atomů prvků a jejich sloučenin ve skupinách a periodách periodické soustavy prvků 3 V případě organické chemie jsou nejdůležitější vazby mezi atomy uhlíku a jiných prvků, hlavně vodíku, kyslíku, dusíku a síry. Jak bylo naznačeno v předchozí části, symbol atomu uhlíku se čtyřmi tečkami označuje C atomové jádro s elektrony první slupky a tečky čtyři valenční elektrony Chemie: Ročník 9. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce,umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině,pozná redox reakci,zná princip výroby surového železa a oceli,zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí,umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl,zná.

Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení Atomové jádro. Titulní stránka; Kurzy; Všeobecně vzdělávací předmět Chemie prvků . Donutili mě zlikvidivat katakomby (pro nezasvědcené - původně protijaderný kryt školy, který mc ilegálně zabral před řadou let jako rezervní skladiště svých nepřeberných chemikálií), prevíti! Já jim dám, aspoň ta likvidace stála za to!! Atomové jádro je složeno . Jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje kladně nabité protony. Aby byl atom elektroneutrální, musí mít stejný počet záporných nábojů = stejný počet elektronů v obalu ( + a - se vyruší). Chemie - přírodní věda, která pojednává o tom, co je kolem nás (mnohdy společně s.

OBECNÁ CHEMIE: 2

OBECNÁ CHEMIE: 1. Stavba atomu, atomové jádro ..

 1. JÁDRO ATOMU - Rutherford (1911) - atom se skládá z kladně nabitého jádra a záporného elektronového obalu (vel. 10-10m) - většina hmoty je soustředěna v jádře, ale obal je 10 000 - 100 000x větší než jádro -proton (p) - nese 1 kladný elementární náboj, Ar(p) - o něco málo větší než 1 - protonové číslo.
 2. Počítačová chemie (2. přednáška) Úvod (1. přednáška) Molekula I Atom: základní stavební částice (z chemického hlediska), z níž jsou vytvořeny látky Struktura atomu: atomové jádro: protony (kladný náboj), neutrony (bez náboje) elektronový obal: elektrony (záporný náboj) Základní chemické pojmy II Všechny.
 3. Atomové jádro Radioaktivita Astrofyzika Fyzikální význam derivace Príklady.eu - Cvičení z učiva středních škol - matematika, fyzika a chemie Úvod Matematika Fyzika Chemie Video Kniha návštěv Autorská práva Návštěvnost Kontakt Mapa stránek.
 4. Atomové Jádro Atom Věda. 18 22 8. Dvacetistěnná Atomy. 14 19 2. Molekuly Atomy Chemie. 6 5 1. Atomium Brusel Cestovn.

Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

jádro s: 1. (semeno plodu) der Kern pomeranče bez jader die Orangen ohne Kerne: 2. (střední část) der Kern (fyz., chem.) atomové jádro der Atomkern (biol.) jádro buňky der Zellkern jádro města der Stadtkern, die Kernstadt bytové jádro die Naszelle: 3 Úvod do obecné chemie (hmota a její vlastnosti, stavba látek a jejich klasifikace). Stavba atomu (atomové jádro, jaderné reakce, elektronový obal). Chemická vazba (typy vazeb, mezimolekulové síly, hybridizace). Skupenské stavy látek. Úvod do chemických reakcí (rozdělení, termochemie, kinetika, rovnováha) Anorganická chemie podává systematický přehled o chemických prvcích a jejich sloučeninách s aspektem na biologický význam a analytické použití. Sylabus předmětu Přednášky. Obecná chemie. Struktura atomu: atomové jádro, radioaktivita, elektronový obal, kvantově mechanický model, kvantová čísla, atomové orbitaly 14 vztahy: Atomové jádro, Chemický prvek, Chemie, Fyzika, Hyperjádro, Izotop, Neutron, Neutronové číslo, Nukleon, Nuklid, Proton, Protonové číslo, Relativní atomová hmotnost, Uran (prvek). Atomové jádro. helia. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum. Modely atomů Thomsův model atomu (Pudinkový model) - J.J. T (1898), atom je tvořen elektricky kladně nabitou látkou, v níž plavou záporně nabité elektrony, celkový náboj je pak nulový Planetární model atomu-E. Rutherford (1911); elektrony v atomovém obalu obíhají atomové jádro po neurčených kružnicích (podle modelu by se energie elektronů snižovala, elektrony.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-6 Atomové jádro. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / Stránka byla naposledy změněna 16. 5. 2010. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek

Chemie a její význam. Chemie a životní prostředí. Hmota, její vlastnosti a struktura.Základní chemické pojmy. Chemické vzorce a rovnice. Stavba atomu. Atomové jádro, elektronový obal. Chemická vazba. Mezimolekulární síly. Vlastnosti látek, skupenské stavy a přeměny. Složení soustav.Roztoky. Zákonitosti průběhu. 1.1 Atomové jádro. Počet protonů přítomných v jádře udává počet elementárních kladných nábojů atomu. Jestliže je atom elektroneutrální, udává současně i počet elektronů v atomovém obalu. Označuje se Z a nazývá se protonovým nebo atomovým číslem. Protonové neboli atomové číslo jednoznačně určuje prvek a jeho pořadové číslo, a tím i jeho postavení v Mendělejevově periodické soustavě prvků Atomy - atomové jádro II G.J. Stoney (1891) je nazval elektrony J.J. T (1897)stanovil měrný náboj (poměr poměr náboje a hmotnosti (e/me = 1,795 x 1011 C/Kg R.S. Mulliken (1909) stanovil náboj 1,602x10-19C. Z těchto hodnot lze vyčíslit klidovou hmotnost elektronu me = 9,109x10-31 kg Jaderná chemie. Na počátku 20. století začínalo být jasné, že atomy nemohou být chápány jako neměnné neviditelné částice, ale jako částice, v nichž významnou roli hrají elektrony.Studie pomocí hmotnostní spektrometrie souhlasily se studiemi produktů radioaktivního rozpadu a poukázaly na existenci izotopů, čímž rozbily Daltonský předpoklad, že všechny atomy. -1- Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): neli13 01) stavba atomu (1) atom obecně: základní stavební částice látek atomos = řecky nedělitelný prvek - látka tvořená z atomů se stejným protonovým číslem Z izotop - částice téhož prvku lišící se počtem neutronů v jádře nuklid - látka tvořená z atomů se stejným A a Z (hodnota A a Z se může vzájemně.

Složení a struktura atomu (2) Maturitní otázky z chemie

 1. Atomové jádro, jaderné reakce a reaktory, radioaktivita download Stížnost Komentář
 2. ATOMOVÉ JÁDRO: složeno z protonů a neutronů (nukleony) Počet nukleonů v jádře udává nukleonové číslo A; Počet protonů v jádře udává protonové číslo Z (je také rovno počtu elektronů a zároveň udává pořadí prvků v periodické soustavě prvků) Počet neutronů v jádře udává neutronové číslo N; Platí: A= N +
 3. Atomové jádro: protony p+ , neutrony n0 (nuklenony) Obal atomu: elektrony e-Počet elektronů v obalu je stejný jako počet protonů v jádře. Celkový náboj atomu je neutrální. Z - protonové číslo - počet protonů v jádře atomu ZX A - nukleonové číslo - počet neutronů a protonů v jádře atomu A
 4. E. Rutherford - anglický fyzik, počátek 20. století, tenkou hliněnou folií nechal procházet 24He (některá prošla, některá se odrazila hodně, některá málo), stanovil náboj a hmotnost částic (jádro = 99% m celého atomu, r = 10-14 - 10-15 m, r atomu = 10-10 m) → vznik planetárního modelu atomu. Atomové jádro
 5. Chemie je studium hmoty a interakce mezi různými typy hmoty a energie. Základním stavebním prvkem hmoty je atom. Atomové jádro bylo objeveno v zlaté fólie experiment pod vedením Geiger a Marsden pod vedením Ernesta Rutherforda v roce 1909. Důležitá Atom Fakta
 6. - vysvětlí pojmy atomové jádro, obal, protony, neutrony, elektrony, valenční elektrony - vyhledá protonové číslo v tabulce prvků - odvodí si vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů v atomu - seznámí se s názvy a značkami vybraných prvků - objasní vznik moleku

2. Atomové jádro, jaderné reakce, základy technické jaderné chemie. 3. Klasifikace chemických reakcí, rychlost chemických reakcí, chemická rovnováha. Úvod do chemie výbuchu. Chemie a technologie výbušnin. Energetické změny při chemických přeměnách. Chemie paliv. Chemie hoření. Chemie hořlavin Atomové jádro - hmotnostní úbytek,vazebná energie jádra, jaderné síly. Radioaktivita , rozpadové řady. Elektronový obal - pojem orbitalu. Kvantová čísla, pravidla pro zaplňování orbitalů elektrony, prostorové tvary orbitalů. Částicové složení látek. Základní charakteristika soustav: atom - prvek - molekula. Na základě této teorie byl schopen vysvětlit některé otevřené otázky tehdejší chemie, např. proč při chemických reakcích reagují vždy jednoduché poměry množství příslušných látek (viz zákon násobných poměrů slučovacích). Podle tohoto modelu obíhají elektrony atomové jádro jen na některých dovolených. Atomové jádro představuje 99,9% hmotnosti atomu. Průměr jádra je přibližně 10- 15 m, což je přibližně 100000-krát méně než průměr celého atomu. Existence atomového jádra byla poprvé pozorována v Rutherfordově experimentu, na jehož základě vznikl tzv. planetární model atomu. Jádro atomu obsahuje protony a neutrony

ZŠ Školní 226 Kaplic

Atomové jádro, vazebná energie, jaderné reakce . Atomové jádro - malý útvar, kde protony a neutrony jsou poutány malými přitažlivými silami. Počet protonů se označuje jako protonové číslo Z, je stejné pro všechny atomy téhož prvku. Bílkovin Atomové jádro. Přirozená a umělá radioaktivita, záření, rozdělení a charakteristika. Rozpadové řady, zákony posunu. Poločas rozpadu. Elektronový obal, kvantová čísla, Pauliho princip, výstavbový princip, Hundovo pravidlo. 9. Chemická vazba: příčiny a podmínky vzniku chemické vazby, druhy chemických vazeb. Může být stejný jako počet protonů, ale také o něco vyšší či nižší. Pro každé atomové jádro je součet protonové a neutronového čísla roven nukleonovému číslu: A = N + Z. Jako prvek se nazývá látka tvořená z atomů se stejným protonovým číslem částicové sloţení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou K matematice chemické názvosloví chemické reakce chemické výpoty Příklady ATOMOVÉ JÁDRO. Uprostřed atomu - malé, ale těžké, kladně nabité; Skládá se z protonů p + a neutronů n 0 (nukleony). Počet protonů udává protonové číslo Z. Počet nukleonů nukleonové číslo A. Látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo, se nazývají nuklidy

Atomové jádro - vnitřní kladně nabitá část atomu atvoa tvoří jeho hmotové i prostorovéí jeho hmotové i prostorové centrum. Atomové jádro p ředstavuje 99.9% hmotnosti atomu Prhmotnosti atomu. Průměr jádra je pr jádra je přibližně 10-15 m -10.000-krát méně než průměr atomu Jádro - kladně nabité protony a. 6. Podle údaj ů o po čtu elementárních částic ur či, o jaký prvek se jedná, jeho protonové číslo Z a nukleonové číslo A a po čet elektron ů. a) p+ = 12 b) p + = 24 c) p+ = 20 d) p + = 19 n0 = 12 n0 = 28 n0 = 20 n0 = 2 1. Úvod do studia chemie 2. Struktura atomů. 2.1 Atomové jádro; 2.2 Radioaktivita; 2.3 Elektronový obal atomů 3. Periodická soustava prvků. Atomové jádro •Skládá se z protonů a neutronů, souhrnně označovány nukleony, jejich počet v jádře udává nukleonové číslo N • Oblast chemie, která se zabývá látkami, ze kterých jsou tvořeny živé organismy. • Chemie sloučenin uhlíku, vyjma O, O 2, H 2 CO 3 a její soli, HN, CS Kdyby atomové jádro bylo tvořeno pouze protony, jejich souhlasné kladné náboje by činily velké potíže. Neutrony tedy fungují jako taková výstelka, která drží protony trochu od sebe a významně tak jádro stabilizuje

Atomové jádro, radioaktivita a její význam. Druhy jaderných reakcí a jejich význam. Kvantová mechanika, orbital. Kvantová čísla, zaplňování orbitalů. Elektronová konfigurace. Význam elektronového obalu pro chemii. 3. Periodická soustava prvků Vznik a vývoj periodického zákona a periodické tabulky. Rozbor periodické. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň Atomové jádro, Elektronový obal - používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech Atomy a molekuly - popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů Složení atom Maturitní okruhy z chemie Autor: Květa Palová Datum: 15. září 2010 1. Stavba atomu a periodický systém. Atomové jádro, radioaktivita a jaderné reakce, izotopy, orbitaly, kvantová čísla, elektronové konfigurace základních a excitovaných stavů,vznik a konfigurace iontů. Periodický zákon, popis tabulky, postavení prvku v. ve středu atomu je atomové jádro obsahující tzv. nukleony (jejich velikost je ve srovnání s elektronem nepatrná, ale tvoří naprostou většinu hmotnosti atomu): protony jsou kladně nabité částice, zhruba 1836krát hmotnější než elektrony, neutrony jsou elektricky neutrální částice, jen o trochu hmotnější než protony

Foto NO (německý ovčák) - Referáty - Chemie - Atomové jádro

C1400 Obecná chemie Zákony zachování baryonového a leptonového čísla. Atomové jádro: protonové, neutronové a nukleonové číslo; hmotnost, hmotnostní úbytek, vazebná energie jádra. Základní pojmy vazby: izolované částice, vázaný stav, potenciálová křivka, energie vazby. Radioaktivita: základní podmínka, typy. MATURITNÍ TÉMATA Z CHEMIE 1. Stavba atomu, atomové jádro 2. Stavba elektronového obalu 3. Periodická soustava prvků 4. Chemická vazba 5. Vodík, kyslík 6. Voda, roztoky 7. Chemické reakce 8. Kyseliny a zásady 9. Halogeny (p5 - prvky), chalkogeny (p4 - prvky) 10. Prvky 4. hlavní a 5. hlavní skupiny (p3 - prvky, p2 - prvky Chemie obecná - obecné zákonitosti společné pro ostatní chemické disciplíny (stavba látek, složení látek a průběhy chemických dějů) b. Anorganická chemie - sloučeniny všech prvků PSP, kromě některých sloučenin uhlíku § 1911 - objevil atomové jádro § 1919 - jako první při jaderné reakci přeměnil dusík na. Maturitní otázky z chemie 1. Atom Vývoj představ o složení atomu, atomové jádro, nuklidy, izotopy, protonové, nukleonové a neutronové číslo, radioaktivita, radioaktivní záření, poločas přeměny, přirozená a umělá radioaktivita, rozpadové řady, termonukleární reakce, jaderný reaktor. Atomová hmotnostn Chemie - laboratorní práce - Héronova fontána. Dne 9.1.2020 proběhla netradiční hodina Chemie a současně Fyziky. Děti si stěžovaly, že by rády nějaký težší úkol jakožto laboratorní práci. atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony. Leptání mědi jodovou.

Stavba atomu - Web o chemii, elektronice a programován

má nestabilní jádro; má stabilní jádro; aby to vypadalo efektivně; je to nutné; 3/10 V čem se měří radioaktivita. v curiích; v bequerelech; ve stupních; v bequerelech a curiích; 4/10 Co se změní v Beta přeměně. jen nukleotidové; atomové a nukleotidové; žádné; jen atomové; 5/10 Které záření má nejdelší dráhu. Vývoj představ o atomu, atomové jádro, radioaktivita - maturitní otázka 1/4. Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z chemie, která se věnuje představení různých teorií pojetí atomu - Daltonova teorie, Tův model atomu, Rutherfordův model atomu, Bohrův model atomu nebo kvantově mechanický model atomu Atomové jádro, radioaktivita - maturitní otázka 3/9. Práce se zabývá atomovým jádrem, jeho objevem, charakteristikou, složením, rozměry, nábojem, hmotností a číselnými charakteristikami jádra. Dále pak j... Typ školy: SŠ. Kategorie: Chemie

Pokud bychom sečetli jednotlivé hmotnosti všech 16 nukleonů, dostali bychom jiné číslo, než je celková hmotnost kyslíkového jádra. Takové jádro má konkrétně hmotnost 15,99 atomové hmotnostní konstanty. A to je méně než součet všech jednotlivých hmotností, který je 16,13 atomové hmotnostní konstanty Chemie, Fyzika CZ Atom Fyzika UNI Model atomu Chemie UNI Atom sodíku Chemie, Fyzika UNI Atomové jádro Chemie, Fyzika CZ Struktura atomu Chemie, Fyzika CZ Model atomu Chemie CZ Model atomu vodíku Chemie UNI Atomová struktura kovu Fyzika UNI Relativní atomové hmotnosti chalkogenů Chemie UN Ústav chemie materiálů (ÚCHM) Výsledky učení předmětu Student ovládá základní vztahy mezi strukturou na úrovni atomu nebo molekul a vlastnostmi látek, principy vzniku vazby a jejich stability, rychlost chemických reakcí a jejich energetiku, fázové a chemické rovnováhy ve vztahu k technologickému zaměření výuky na. Charakterizujte atomové jádro : - velikost a hmotnost atomového jádra v porovnání s celým atomem - nukleony - čísla A, Z, N - definice: chemický prvek, nuklid, izotopy, izobary Vysv ětlete, co to je radioaktivita, jaké jsou typy jaderného zá ření a jaké je využití jaderného zá ření − atomové jádro, protony, neutrony − elektrony, elektronový obal atomu, valenční elektrony 3.1 CHEMICKÉ PRVKY - ZÁKLAD PŘÍRODY • používá značky a názvy chemických prv-ků, vysvětlí, co udává protonové a nukle-onové číslo • vyhledá v tabulkách názvy prvků ke zná-mým (daným) protonovým číslům a zapíš

Maturitní okruhy CHEMIE Petra Holzbecherová 1. Stavba atomu (historie, modely atomu, atom, atomové jádro, hmotnostní defekt, obal, elektronový obal, proton. Maturitní otázky z chemie 1. Chemické složení hmoty Chemie jako přírodní věda, disciplíny a význam chemie. Dělení látek, atom, ion, molekula, hmotnost atomu, atomová Vývoj představ o složení atomu, atomové jádro, nuklidy, izotopy, protonové, nukleonové a neutronové číslo, radioaktivita

Největší gymnázium v České republice. Gymnázium poskytující středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve třech typech studia: 4leté, 8leté, 6leté (vybrané předměty v anglickém jazyce) Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie),SPN,K.Kolář a kol. - vyšší gymnázium Přehled středoškolské chemie,SPN,J.Vacík a kol. Odmaturuj z chemie,DIDAKTIS,M.Benešová a kol. Elektronická učebnice - stránky ELUC. Maturitní okruhy. 1. Stavba atomu, atomové jádro. 2. Stavba elektronového obal Úvod do studia chemie struktura atomŮ atomovÉ jÁdro elektronovÝ obal atomŮ periodickÁ soustava prvkŮ nÁzvoslovÍ anorganickÉ chemie chemickÁ vazba reakČnÍ kinetika termochemie chemickÉ rovnovÁhy chemickÉ reakce chemickÉ vÝpoČty nepŘechodnÉ prvky kovy pŘechodnÉ prvky parametry ročník: 1-4 Škola: sŠ typ školy: sŠ.

Humor v chemii
 • Resekce zubu moudrosti.
 • Tábor na zkoušku.
 • Měsíček zahradní.
 • Youtube hudební nástroje.
 • Albanci mentalita.
 • Test zimních pneumatik 195 65 r15.
 • Sladovna písek.
 • Xnview licence.
 • Vzorované tejpy.
 • Nárok na studijní volno ve školství.
 • Inzertní noviny ostrava.
 • Martin freeman ali g.
 • Metr na pc.
 • Česko města.
 • Nářadí pro plastikové modeláře.
 • Lil peep poland.
 • Brigády z domova pro studenty.
 • Rychlost jezevce.
 • Jídelna karlovy vary.
 • Hakuro h50.
 • Costa concordia price.
 • Multisport seznam sportovišť pdf.
 • Usmev citaty.
 • Dva folikuly.
 • Metrážové koberce brno.
 • Fakultní nemocnice hradec králové interní oddělení.
 • Pasení ovcí brigáda.
 • Sardel sardinka.
 • Fedora live.
 • Vlnová délka barev.
 • Tatéři brno.
 • Fedora live.
 • Morus alba l.
 • Mei xin evropska.
 • Posilovací stroje bazos.
 • Americká vysoká škola praha.
 • Obrazná sousloví.
 • Ford focus pojistky schema.
 • Jak uchovat bedly.
 • Kod apostrofu.
 • Dítě celý den nečůrá.