Home

Závěr dokumentace

Individuální projekty rodinných domů - patrové i bungalovy

Naopak závěr by měl naplnění cíle zhodnotit. Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce Vyhláška č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení Závěr lze napsat i tak, že jen reformulujete to, co jste napsali v úvodu, s přihlédnutím k vašemu výzkumu či úvaze. Tedy tak, že potvrdíte domněnky, jež jste vyslovili v úvodu, tím, na co jste přišli. 4. Odpovězte na úvodní otázky. Odpovězte na otázky, které jste si stanovili v úvodu, ale nepokládejte už žádné nové Dokumentace je soubor informací popisující pacientův stav, diagnózu, léčbu a osobní informace. Provází každého pacienta celým pobytem v nemocnici, tedy od přijetí až do doby propuštění. Dokumentace v chirurgii je velice podobná dokumentacím v nechirurgických oborech Závěr Výkresovádokumentace je v současnédoběspolu s 3D model zdrojem veškerýchinformacípro výrobuproduktu. Preciznost a správnost provedení je základním předpokladempro bezproblémovouprodukci. Je nutné zdůraznit,žetato dokumentace je živápo celou dobu produkce a žejde o výsledektechnickékooperace v rámc

Úvod a závěr seminární práce- jak na to? SeminarkyZa

 1. § 1 (1) Zdravotnická dokumentace, s ohledem na rozsah poskytovaných zdravotních služeb, obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb pacientovi, a to a) identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou 1. jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele, 2. adresa místa poskytování zdravotních služeb v.
 2. Aktualizace je důležitá pro zachování vypovídací schopnosti dokumentace. 3. Závěr. Provozování stavebních objektů je činnost náročná na zvládnutí procesů. Aby bylo možno procesy dobře řídit a organizovat, je nutné mít detailní přehled nad informacemi týkající se prostorů a zařízení. Tyto informace jsou.
 3. Na závěr kapitoly je uvedeno několik formulářů výrobních postupů (obr. 1 až 7). 10 . 11 Obrázek 1 lenění výrobního postupu Technická dokumentace - normalizovaný soubor textových nebo grafických dokumentů, který slouží k výrobě souþásti nebo zařízen
 4. Druhy technických výkresů Podle způsobu zhotovení: Náčrt - vytvořený od ruky, bez ohledu na měřítko. Originál - vytvořený pomocí kreslících pomůcek, při dodržení závazných pravidel (norem). Kopie - vytvořená z originálu rozmnožovacím způsobem. Technické výkresy v oboru
Vyrostou na Lužinách obří věžáky? Rozhodne se do čtrnácti

DOKUMENTACE je zpracována podle přílohy č.4 zák.č.100/2001 Sb. Dílčí závěry v DOKUMENTACI jsou číslovány pořadovými čísly a označovány ZÁVĚR, např.: ZÁVĚR 15 Projektanti soutěž - závěr Vážení projektanti , v předchozích kolech jste se účastnili technického školení na téma kompaktní jističe 3VA jehož součástí byla vědomostní soutěž, ve které jste si mohli otestovat nově nabyté informace Zdroje dokumentace k Pythonu. V info stránkách najdete popis syntaxe programovacího jazyka. Najeďte pomocí šipek na klávesnici na téma, které vás zajímá a stiskněte Enter.Mezerník je dobrý spůsob, jak se v info dokumentu pohybovat Na závěr je důležité zmínit, že dokumentaci skutečného provedení stavby je nutné pečlivě archivovat v digitální formě. Dokumentace skutečného provedení stavby je dokument, ve kterém jsou opraveny informace obsažené v původní dokumentaci pro stavební povolení/souhlas, podle finální podoby nemovitosti Projektová dokumentace pro územní řízení Závěr. Revidovaná ČSN 01 3450 je oproti ČSN 01 3450 z února 1994 velmi odlišná. Tento článek je pouze informací o této normě, a proto ji v žádném případě nemůže nahradit. Změny ve zobrazování a označování byly provedeny zejména z důvodu sjednocení zásad pro.

364/2005 Sb. Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízen

 1. Pokud soutěžící obstojí, je s ním uzavřena smlouva o dílo. Součástí smlouvy o dílo se pochopitelně stanou jak závazky dané hodnotícími kritérii, tak řídící dokument BEP a další relevantní části zadávací dokumentace. Závěr
 2. Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. Třídící znak 01 0148. ČSN ISO 832. Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001
 3. S ohledem na vymezení kompetencí OIP na kontrolu dodržování povinností zaměstnavatele není úplný závěr této trestně-právní kauzy znám. KURTIN, Petr. Význam provozní dokumentace u hydraulických lisů. Portál BOZPinfo.cz, dostupné z:.
 4. Závěr . Provádění elektrických instalací, zařízení a strojů, včetně jejich montáže podle dokumentace je součástí kvalifikované práce. Z praxe je známo, že právě dokumentace je v těchto činnostech popelkou, i když ji vyžaduje hned několik předpisů. Řešením není ani odvolání se na to, že pro stroje v.

10 tipů jak psát úvod a závěr seminární prác

Dokumentace v chirurgii - WikiSkript

 1. tice dokumentace IS a konkrétně předloženému souboru elektronických podkladů. Jedná se tedy o přezkoumání a zhodnocení dokumentů a podkladů k informačnímu systému výzku- mu, vývoje a inovací (IS VaVaI) předaných ČVUT a InfoScience Praha s.r.o. podle čl. í. odstavce í pís
 2. Závěr. Výše popsaný dokument Ošetřovatelský záznam perioperační sestry je významnou součástí komplexní dokumentace při zdravotní péči poskytované v našem zdravotnickém zařízení. Podává souborný a důkladný přehled různorodých výkonů a činností sledovaných během operačního výkonu
 3. Pokud si chcete ušetřit čas a starosti s běháním po úřadech, můžeme celý proces zařídit za Vás! Průběžně jste informování o průběhu řízení a na závěr obdržíte ověřené paré projektové dokumentace včetně štítku stavba povolena
 4. áře Štíhlá dokumentace jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení. Na závěr se
 5. Průvodce zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Možnost ovlivňovat koncepce/strategie dotýkající se území obce či vyššího územního celku je důležitá i pro podnikatele. A to nejen jako investora záměru, který musí dodržet všechny podmínky EIA, ale i podnikatele - dotčeného subjektu, který s posuzovaným záměrem nesouhlasí
 6. Vedení dokumentace o poskytované sociální službě (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: 2017/0198-PC/SP/VP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Kurz bude zaměřen na vedení dokumentace, které je nedílnou součástí poskytovaných sociálních služeb a každé zařízení.
 7. Technická dokumentace. Evaluoval: Ing. Miroslav Zvoneček, Tomáš Vávra (leden 2012) Počet hodin: 4 Třída: 3.MS Forma evaluace: Tvorba modelu, výkresová dokumentace. Závěr evaluace: Z výsledků evaluace plyne, že se žáci v problematice orientují dobře, nově vytvořené materiály přijali žáci pozitivně

výroby - technologické dokumentace, a tak postupně podniku popíši proces výroby obuvi, vypoítám normu spotřeby materiálu, stanovím kusovník a na závěr vypoítám kalkulaci na 1 pár obuvi, který by měl odpovídat realitě. Informace zpracované v m 1 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE MĚŘENÍ VYPOUŠTĚNÝCH LÁTEK VE SPALINÁCH STUDIJNÍ CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly dokážete: Zpracovat dokumentaci měření vypouštěných látek ve spalinách. Vyhodnotit naměřené hodnoty a vyvodit závěr měření v dokumentaci pro měření. KLÍČOVÉ POJM

Video:

98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentac

Dokumentace skutečného provedení stavby - využití v praxi

 1. projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona 2) potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 157 SZ - jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby u výpočtů a zpráv titulní list a závěr
 2. Závěr práce se věnuje projektovým podkladům - technická zpráva a výkresová dokumentace. This bachelor thesis is called Family house electro installation - project documentation. The main aim of this thesis is to introduce readers into the design of the installation family house. In the first part was explained themes of.
 3. l) dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000-6-61, odd. 610, ČSN 33 2000-5-51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110-1, čl. 4.7) m) doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče
 4. Konzervátorská dokumentace. Na závěr každé skupiny uveden soupis používaných konzervačních prostředků při jednotlivých krocích konzervace. II. Adresář konzervátorů ČR. vydáno ve spolupráci s komisí konzervátorů-restaurátorů a preparátorů při AMG

Projektanti soutěž - závěr, OE

 1. DOMINIK STAREČEK . Váš online technik. starecekd@starecekd.cz. Tel: +420 735 909 48
 2. Dokumentace mentora (Všeobecná sestra) Odborná praxe vychází z aktuálního deníku praxe, který je pro studenty závazný. Jednotlivá pracoviště jsou volena s ohledem na ročník studia studenta a možnosti daného zdravotnického zařízení
 3. Dokumentace SW. 12. Postřehy z odevzdaných bakalářských prací a pozičních zpráv. 13. Rezerva. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr. 5. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr.
 4. Závěr Právě jste se dostali na konec kapitoly pojednávající o základech programovacího jazyka Java. Pokuste se vyřešit samostatně zadané úlohy a v případě, že vám něco nebude zcela jasné, zkuste si ještě projít příslušné kapitoly dokumentace Java2 SDK
 5. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřená výzva Černá věž - požárně bezpečnostní řešení Zadavatel dne 18.06.2019 rozhodl o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky maléh

Sally / Python - Závěr

Ošetřovatelská dokumentace - Závěr Všeobecná fakultní nemocnice v Praze doporučuje: Jistota moderní medicíny Děkuji za pozornost . Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Pásztorová Barbora Created Date do 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobil Dokumentace při online školení BOZP a PO. 02.12.2020 posudkový závěr, termín provedení mimořádné prohlídky (jestliže je k ní důvod), součástí posudku je také poučení o možnosti podat podle § 46 zákona o specifických zdravotních službách do 10 pracovních dnů návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Je rovněž možné se práva na přezkoumání.

5) Protože proces odvolání respektuje správní řád, stává se tedy zdravotnická dokumentace, jejíž součástí je přezkoumávaný posudkový závěr, SPISOVOU DOKUMENTACÍ, která obvykle obsahuje důvěrné informace (což bývá prakticky vždy). K této nyní spisové dokumentaci mají účastníci PRÁVO NAHLÍŽET Tvorba zadávací dokumentace. V následujícím kurzu se blíže podíváme na tvorbu zadávací dokumentace. Rozebereme si jednotlivé kroky její tvorby a vysvětlíme si, co jednotlivé části zadávací dokumentace znamenají. Mgr. Miroslav Knob Pokyny k předkládání dokumentace k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (dokumenty předkládané během zadávání) íslo vydání: 1 Datum úinnosti: 24. 5. 2016 Strana: 3 z 12 1 Úvod Obecná ást pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v kapitole 20 stanovuje, ž

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS

dokumentace v rámci veřejného projednání konaného vzdáleným přístupem, je potřeba odkázat na ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona, který jednoznačně uvádí, že Stanoviska, námitky závěr veřejného projednání na místě, ale v uvedené lhůtě a písemně a to i s ohledem na zvýšen V roce 2018 se konal úspěšný seminář BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti. Nyní nakladatelství Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi uspořádala další seminář s tímto názvem, který probíhal online 23

4. Závěr Domnívám se, že vytvořením této práce vznikl materiál, který je použitelný pro základní seznámení s krystalografií pro jednotlivce i pro výuku na školách. Díky použitým technologiím by pro potenciální zájemce o krystalografii neměl bý Pokud je lékařem posudkový závěr formulován jinak, neľ jak vyľaduje zákon, doporučuji zaměstnavateli, aby proti takovému lékařskému posudku podal návrh na jeho přezkoumání, ke kterému je oprávněn podle ust. § 46 odst. 1 shora citovaného zákona. Lékařka skutečně nemůľe práci zakázat, ani jí to nenáleľí Závěr: ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení výše uvedené připomínky z hlediska ochrany přírody a ochrany vod a požaduje jejich zapracování do dokumentace pro posuzování daného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb závěr; seznam použitých zdrojů; seznam použitých zkratek a symbolů; seznam příloh (pokud je DP obsahuje a jsou její součástí) V případě VŠKP zpracované ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby: úvod; vlastní text práce (viz bod i. vlastní text práce) závěr; seznam použitých zdrojů; seznam použitých.

dokumentace, který zachycuje poskytnutou péči sester. Dostatečně vedená a upravená ošetřovatelská dokumentace můţe slouţit pro řešení právních sporů, kdy funguje jako doklad, ţe ošetřovatelská péče byla poskytována v určitém čase dle ordinace lékaře, správně vzhledem k zdravotnímu stavu pacienta a v souladu s Dokumentace IZS; Tísňová volání Na závěr hasiči asistovali při naložení nákladního auta na odtahový vůz za stálého zachytávání provozních kapalin. Odtah druhého vozidla si zajistila Policie ČR. Po bezmála šesti hodinách zásahu na místě nehody hasiči uklidili vozovku od střepů a úlomků z vraků vozidel.

Závěr materiálu o rekodifikaci na jednání vlády 4. září 2018 Autor redakce Publikováno 10. 12. 2018 Rubrika Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokumentace na úrovni státu podrobně řešící záměr náležející do kompetence centrálních orgánů. Prosím o zaslání příslušné dokumentace k umístění popelnic. Na závěr Vás upozorňuji, že námi podávané reklamace nejsou vyřizovány ve shodě se zákonem, jedná se o dodržování lhůty k vyřízení reklamace. Chápeme, že to není vždy možné dodržet, ale v tom případě žádáme o pevné stanovení termínu.

Nová norma pro kreslení zdravotnětechnických instalací

A na závěr pak poslední sekce, která se týká pouze klientů, kteří mají zřízenou platební bránu v rámci produktu Previo PAY, nebo mají integrovanou platební bránu jiné banky než ČSOB. Z rezervace se při propojené platební bráně dají klientům odesílat odkazy na provedení online platby Získáváte tak možnost vypnout/zapnout viditelnost skrytých hran, popisového textu, případně celé dokumentace. Vše je uzavřeno do komponenty, včetně kopie 3D modelu (nově umístěn do počátku GSS), jednotlivé pohledy a řezy jsou odděleny ve skupinách, uvnitř této komponenty. A na samotný závěr Vás opět požádám. Firma ALU-SV dodává příslušenství pro nástavby nákladních automobilů, výrobí bočnice, vrata, valníky a sklápěče. Nabídka skříňových a shrnovacích nástaveb. ALU-SV také dodává krycí materiál ALUCOBOND

Kontrolní závěr z kontrolní akce 19/22 Peněžní prostředky státu určené na demolice budov MMR provádělo úpravy dokumentace podprogramu, které vedly k dalšímu zmírnění původně stanovených podmínek a rozvolnění vazby podprogramu na existující SVL. MMR poskytlo v období 2016-2018 podporu celkem 94 projektům, z toh V případě realizace projektu naší firmou je kompletní projektová dokumentace ZDARMA. Před skončením montáže s Vámi její průběh zkontrolujeme a provedeme případné úpravy dle Vašich připomínek. Na závěr zajistíme a dodáme Vám všechny podklady nutné k tomu, abyste mohli ihned začít využívat Váš nový provoz DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM Souhrnná zpráva dílčí povodí Moravy 4 červenec 2015 7. ZÁVĚR Při zpracování map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem

Jak vybrat projektanta BIM v 6ti krocích - BIMLa

Projekční práce dokumentace DUR byla zpracována v roce 2012 dokumentace DSP byla zpracována v roce 2014 a aktualizována v roce 2016 Příprava stavby závěr. Vysvětlení zadávací dokumentace rovněž nemělo a ani nemohlo mít vliv na okruh možných účastníků zadávacího řízení. Zadavatel tedy postupoval zcela v souladu se zákonem, když ustanovení § 99 odst. 2 zákona ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.7.2019 neuplatnil Závěr . Vaši objednávku splníme pečlivě a co nejdříve. S objednávkou neotálejte, protože o naše zboží je velký zájem. Jen včasná objednávka je zárukou, že zboží dostanete ještě letos. Doufáme, že se Vaše odpověď stane dobrým základem trvalých obchodních vztahů mezi námi. Vyžádaná nabídk

Úvod a závěr - Publi

Termín plnění : dokumentace pro stavební povolení do 3 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. Tendrová dokumentace vč. výkazu výměr do 4 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. Místo plnění: Správa logistického zabezpečení PP ČR, Praha 5, Nádražní 16. Čl 3. Prokázání kvalifikačních předpokladů 3.1 Zabývám se tématem Kriminalistická dokumentace, ve které popisuji, jakými způsoby se dokumentuje místo činu. Jedná se především o protokol, grafické zobrazení místa činu, audio a video dokumentaci, fotodokumentaci a na závěr systém Spheron. víc Čtení a kreslení technické dokumentace. Napište nám. Na závěr kurzu budou ukázány možnosti nastavení a úpravy prostředí prezentovaných programů. Účastníci získají základní návyky nezbytné pro správnou práci s programy pro technické kreslení na PC. Seznámí se s prostředím, naučí se kreslit a plně.

Význam provozní dokumentace u hydraulických lisů

Mgr. Němec Zajistit podpis zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek ředitelem školy 12.7. T5/1 Ing. Novák Zajistit uveřejnění dokumentů k VŘ na webu MŠMT 13.7. T5/2 Ing. Novák Projednat s ředitelem členy hodnoticí komise a zajistit jmenovací listiny a prohlášení o nepodjatosti 23.7. T5/ Vnitřní dokumentace k ochraně osobních údajů a dat zaměstnavatele Ochrana osobních údajů a dat je v celé řadě firem natolik komplexní, že se tyto firmy neobejdou bez svazku vnitřních předpis Závěr Pokud zaměstnanci v rámci home office zpracovávají osobní údaje,. Bez dokumentace je návrh těžko proveditelný. Pokud chcete, aby výsledek odpovídal Vašim snům a přáním, které jsou vyobrazeny v návrhu, je potřeba mít zpracovanou dokumentaci, podle které je projekt schválen úřady (pokud je třeba) a prováděn. Závěr: Doporučujeme Vás, kudy chodíme. Děkujeme nemoci z povolání (prostudování dokumentace, pohovor s pacientem, analýza problému, písemný závěr a doporučení) 575 Kč: návštěva pracoviště (podrobný průzkum pracoviště, seznámení se s jednotlivými pracovními činnostmi, písemný závěr) 2 300 Kč: lékařský posudek pro pozůstalé: 1 150 Kč: školení první. Na závěr upozorňujeme, že žadatelem/příjemcem může být právnická či fyzická osoba se sídlem nebo organizační složkou v České republice, která je provozovatelem letiště, na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let před podáním žádosti o příspěvek nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální.

Schody a schodiště Ytong – jednoduchá a rychlá výstavbaDetail projektu – Dáme na vásPROEBIZ - PRAKTIK ARENA - nemocnice, BrnoMgr

vypracování dokumentace pro mostní závěr, především ve stadiu realizační dokumentace stavby, a dále pro vypracování Technologického předpisu zhotovitele stavby/mostu. TPP musí odpovídat těmto TP a TKP, kapitola 19 a 23. V TPP budou zejména stanoveny Objem-otevření-maximum-minimum-závěr: Tento burzovní graf vyžaduje čtyři řady hodnot v následujícím pořadí: objem, otevření, maximum, minimum, závěr. Povrchový graf Data, která jsou na listu uspořádaná ve sloupcích nebo v řádcích, můžou být vynesená do povrchového grafu Vypořádáno je 78,15 % LV (93 ze 119 listů vlastnictví - stav k 11/2020). Byla zpracována dokumentace EIA. V souvislosti se změnou legislativy bylo nutné zpracovat Oznámení záměru dle zák.č.100/2001 Sb. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 23. 11. 2018 Závěr: Jelikož tímto vysvětlením nedochází k doplnění či žádné změně zad. dokumentace, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, tzn. lhůta je stanovena do 29.4.2020 do 8:00 h. Název veřejné zakázky: Oprava učebny technického vyučování Identifikace zadavatele Název zadavatele: Základní škola Sv

 • Fazety.
 • Drobenkový koláč s tvarohem a jablky.
 • Land rover discovery 4.
 • Přehled embryologie člověka v obrazech pdf.
 • Krát.
 • Allvet menu.
 • Zena lev svadeni.
 • Burza dětského oblečení praha 2019.
 • Beverly hills 90210 cz dabing cely film.
 • Kostel svatého josefa malá strana.
 • Leopold mozart.
 • Yamaha tracer 900 gt recenze.
 • Nejvetsi sklenice na vino.
 • Nikon d3400 makro objektiv.
 • Pěnová stolice.
 • Dunkirk harry styles.
 • Tuba uterina.
 • Rolling stones.
 • Longbow prodej.
 • Barbour.
 • Unicredit přihlášení.
 • Zlomena chrupavka v uchu psa.
 • Užovka červená délka života v zajetí.
 • Déčko tintinova dobrodružství.
 • Usmev citaty.
 • Jistič 1x20a.
 • Avidemux 2.6 – freeware.
 • Abeceda prsou.
 • Praziquantel roupy.
 • Fen s difuzerem.
 • Léky na mykozu bez předpisu.
 • Vztažné body cnc.
 • Jack sparrow věk.
 • Eva schoberová.
 • Ľoréal paris casting sunkiss jelly.
 • Brno autobus linka 50.
 • Octoprint mjpg.
 • Mustang 2015 film.
 • Reishi terezia.
 • Drogy info.
 • Odpad 200127.