Home

Periodická tabulka prvků kovy nekovy

Periodická tabulka prvků - ZŠ U Dvora Letohra

Periodická tabulka prvků. Kovy. Vlastnosti obecně: Elektrická a tepelná vodivost. Kovový lesk. Dobře se opracovávají (kujné a tažné) Slitiny kovů. Koroze = změny probíhající na povrchu kov Periodická tabulka prvků. Periodická tabulka prvků je vlastně souhrn všech chemických prvků v tabulce seřazených podle jejich rostoucího atomového čísla a seskupené podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.. Základní tabulka chemických prvků Vysvětlivky Nekovy, alkalické kovy a alkalické zemní kovy Většina prvků (asi 80) jsou kovy (znázorněny modře). Všechny kovy mají některé společné vlastnosti: dobře vedou elektrický proud a teplo; při laboratorní teplotě jsou to pevné látky (kromě rtuti) s vysokou teplotou tání; většinou jsou kujné a tažné (můžeme z nich vyrobit např. dráty); Jen pětina prvků jsou nekovy (znázorněny žlutě)

Periodická tabulka » Polokovy. Polokovy. Mezi polokovy se zařazují prvky přechodných vlastností mezi kovy a nekovy. Obvykle netvoří jednoduché kationy a jejich oxidy jsou kyselinotvorné, tím se podobají nekovům. Za určitých podmínek jsou elektricky vodivé, tím se podobají kovům. někteří autoři řadí polonium mezi kovy Periodická soustava prvků . Historie vzniku, vysvětlení pojmu skupina a perioda, charakteristické názvy skupin. Chemické značky a názvy prvků. Rozdělení prvků. Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a vlastnostem prvků (oxidační čísla, poloměry atomů, elektronegativita, ionizační energie, redoxní a acidobazické.

Periodická tabulka prvků, kterou si můžete vytisknout a mnoho informací o prvcích. Alkalické kovy Kovy alkalických zemin Přechodné kovy Ostatní kovy Polokovy Nekovy Halogeny Vzácné plyny Lanthanoidy Aktinoidy Transaktinoidy. Partneři; Tisk tabulky Zobrazit menu/span> Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout PDF barevně Stáhnout PDF. Otázka: Periodická soustava prvků + prvky III.A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): Téra2507 - původní znění periodického zákona podle mendělejevia: fyzikální a chemické vlastnosti prvků i sloučenin jsou periodicky závislé na relativní atomové hmotnosti prvku - vychází z periodického zákona : Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich. Periodická tabulka prvků označuje všechny prvky, které byly objeveny na Zemi. Tyto kovy lze rozdělit do různých kategorií podle podobností jejich vlastností. Hlavní způsob kategorizace těchto prvků je však podle stupně kovových vlastností, které zobrazují. Podle této klasifikace jsou prvky rozděleny na kovy, nekovy a. Web 2.0 Interaktivní periodická tabulka s aktivní úpravou ukazujíci názvy, elektronové struktury, oxidační čísla, vizualizace trendů, orbitaly, izotopy, hledání Periodická tabulka prvků, kterou si můžete vytisknout a mnoho informací o prvcích. Periodická soustava prvků. Tabulka prvků; Skupiny prvků . Alkalické kovy Kovy alkalických zemin Přechodné kovy Ostatní kovy Polokovy Nekovy Halogeny Vzácné plyny Lanthanoidy Aktinoidy Transaktinoidy

Periodická soustava prvků. kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a teplo rezaví Tabulka obsahuje lidová rčení, která se využívají v běžné mluvě Mendělejevova periodická tabulka prvků. Online verze periodické tabulky s popisem chemických vlastností prvků Polokovy tvoří společně s kovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.Rozdělení je prováděno s ohledem na vazebné a ionizační vlastnosti prvků. Je velmi obtížné definovat polokovy. Následující charakteristiky se často přisuzují polokovům

Periodická tabulka prvků Periodická tabulka prvků I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B I.B II.B III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A 1 I 2 K 2,2 nekovy přechodné prv. alkalické kovy hmotnostní číslo 4,5 Vodík polokovy halogeny Helium Hydrogenium kovy vzácné plyny vnitřně př. prvky oxidační číslo II 3 III 4 II,IV 5 6 7-I 8 1. OPAKOVÁNÍ - PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ, PERIODICKÝ ZÁKON . prvky rozdělil na kovy a nekovy _____, který žil v _____století. Berzelius, žijící na konci osmnáctého a začátku devatenáctého století se zasloužil o____ Periodická soustava prvků - powerpoint 2007 (22_Ch8_multi) Rozdělení chemických prvků - powerpoint 2007 (25_Ch8_multi Obsah Atom Chemické prvky Periodická soustava prvků Vznik iontů Hmotnost atomů 2. perioda: Lí bal Be dřich B oženu C elou Na hou F uj Ne stydo I.

WIKI GOAL - Periodická tabulka chemických prvků

Periodická tabulka S přibývajícími poznatky v oboru chemie se vědci snažili o určité systematické roztřídění nahromaděných znalostí o rostoucím počtu objevených prvků. 1789 - Lavoisier = rozdělil prvky podle fyz. a chem. vlastností na kovy a nekovy K odpovědi Tě může dovést tabulka. V té na obrázku jsou modré prvky kovy, zelené polokovy a žluté nekovy..

Periodická tabulka prvků. Nejběžněji se periodická tabulka zobrazuje ve zkráceném tvaru, kde jsou f-prvky - lanthanoidy a aktinoidy - vyjmuty ze svého místa v 6. a 7. periodě mezi s- a d-kovy a umístěny pod hlavní tabulku (viz obr. 1). Kovy a nekovy v periodické tabulce klikněte na tabulku ke stažení v PDF Citujte jako: Periodická soustava prvků dle IUPAC. Osobní webové stránky Ladislava Nádherného na VŠCHT Praha [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2017 [cit. 2019-09-13] Atomy různých prvků se od sebe liší počtem protonů neboli protonovým číslem. Prvky vyskytující se v přírodě i ve volném stavu: zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín, olovo, síra. Dnes je známo 113 prvků, které jsou seřazeny do periodické tabulky prvků podle vzrůstajícího protonového čísla Nekovy - test (31_Ch8_multi) Chemie kolem nás; Vlastnosti látek a jejich přeměny; Chemické pokusy v laboratoři; Směsi; Složení roztoků; Atom, molekula; Chemické prvky; Periodická soustava prvků; Nekovy; Kovy a jejich slitiny; Oxidy Nejlepší Mendělejevova periodická tabulka na Google Play. Nový způsob, jak se učit chemii. Chemie je věda o látkách, jejich vlastnostech, struktuře a přeměnách, které jsou výsledkem chemických reakcí, jakož i o zákonech, kterými se tyto přeměny řídí. Všechny látky jsou složeny z atomů, které jsou díky svým chemickým vazbám schopny utvářet molekuly

Periodická tabulka chemických prvků je přehledně barevně uspořádána, umožňuje rychlou orientaci mezi chemickými prvky, zařazení prvků podle jejich charakteristiky. Po spuštění aplikace se tabulka objeví v základním tvaru, kde jsou prvky uspořádané do skupina period Periodická soustava prvků pro Android. Vzdělávací aplikace, která nabízí periodickou soustavu s barevným rozlišením prvků podle různých kritérií (kovy - nekovy, skupenství prvků, výskyt prvků, chemické skupiny, bloky). Interaktivní prvky zobrazí jejich nejdůležitější chemické a fyzikální vlastnosti. Testování značek a názvů chemických prvků umožňuje. Interaktívna periodická tabuľka vo Web 2.0 s dynamickými vrstvami zobrazujúca názvy, elektróny, oxidácie, trendy vizualizácie, orbitály, izotopy jednotlivých chemických prvkov s možnosťou vyhľadávania. Úplne popísané Periodická tabulka prvků - výuková tabulka. Vhodný doplněk k výuce chemie na základních a středních školách. Najdete zde chemickou značku prvku, český a latinský název, oxidační číslo, elektronegativitu, protonové číslo, hmotnostní číslo a elektronová konfigurace Historie periodické soustavy prvků. Obr. 1: Historická tabulka prvků. V průběhu historie se mnoho vědců pokoušelo systematicky rozčlenit chemické prvky . Jedním z prvních byl badatel L. B. G. de Morveau (obr.2). Ten v roce 1772 sestavil tabulku, která rozdělovala chemické látky na kovy a nekovy

Kovy a nekovy - webzdarm

8. KOVOVÝ CHARAKTER: kovy jsou prvky s nízkými ionizačními energiemi, kovový charakter v dané periodě klesá, ve skupině roste s rostoucím Z; po chem. stránce jsou nejtypičtějšími kovy prvky v levém dolním rohu PSP (oblast Cs, Fr, Ba, Ra = alkalické kovy); kovy jsou vlevo (3/4 všech prvků), nekovy vpravo, polokovy mezi nim Oficiální periodická tabulka vydaná IUPACem v roce 2016 Skupiny prvků. Známe 18. skupin, skupiny nepřechodných prvků mají zavedený i triviální název a existují pro ně i mnemotechnické pomůcky. 1. skupina (Alkalické kovy): Hana Líbá Na Křižovatce Robustního Cestáře Frant nekovy alkalické kovy kovy alkalických zemin vzácné plyny halogeny polokovy přechodné kovy ostatní kovy lanthanoidy aktinoidy Mendělejevova periodická tabulka prvků přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky a jejich zařazení v periodickém systému. Jednotlivé chemické prvky jsou v tabulc

Periodická tabulka prvků Periodickou tabulku prvků formuloval ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na protonovém čísle jejich atomů NEKOVY - nemají vlastnosti kovů nebo mají jen některé z nich (např. C - tuha - el. vodivost) - nemají kovový lesk, nevedou elektřinu ani teplo, nejsou tažné ani kujné - H, C, N, O, F, P, S, Cl, Br, I, vzácné plyny v PSP se nachází vpravo od úhlopříčky polokovů . POLOKOVY - mají vlastnosti kovů i nekov

Polokovy - Periodická soustava prvků

 1. 1 Historie periodické tabulky prvků; 2 Periodická tabulka prvků; 3 Periodicita fyzikálních a chemických vlastností atomů prvků. 3.1 První ionizační energie atomů prvků; 3.2 Atomové poloměry prvků; 3.3 Elektronegativita; 3.4 Kovy, nekovy a polokovy; 4 Odkazy. 4.1 Související články; 4.2 Použitá literatur
 2. 1772 - tabulka jednoduchých látek 1789 Antoine Laurent de Lavoisier : rozdělil prvky podle chemických a fyzikálních vlastností na kovy a nekovy 1818 Jöns Jacob Berzelius : uspořádal prvky podle jejich chem. reaktivnosti v elektrochem. soustavu, která začínala draslíkem a končila kyslíke
 3. Periodická tabulka -8.ročník 11Na * Kovy Nekovy Polokovy Většina prvků jsou kovy- pevné skupenství, vedou teplo a elektrický proud. Nekovy -pevné, plynné, kapalné, nevedou teplo a el. proud Polokovy - připomínají kovy, ale vlastnostmi se podobají nekovům * Použitá literatura Učebnice :Základy chemie 1,Pavel Beneš.

Periodická tabulka prvků (1/9) · 8:56 Polokovy jsou samozřejmě jako kovy, jsou kovům podobné, ale jejich vlastnosti jsou někde mezi kovy a nekovy. Některé prvky, které řadíme mezi polokovy jsou bor, křemík, germanium, arsen, antimon, tellur a někdy se uvádí i astat. Záleží na tom, ze které knihy čerpáte Periodická tabulka prvků : Rubidium: název: Rubidium: latinsky Všechny alkalické kovy jsou vysoce reaktivní, a proto se vykytují pouze ve sloučeninách. Všechny alkalické kovy jsou silně elektropozitivní prvky a ze všech chemických prvků mají vůbec nejmenší hodnoty elektronegativity a ionizační energie Periodická soustava prvků Tabulka. Historie tabulky Periodická soustava prvků byla sestavena ruským chemikem D. I. Mendělejevem v roce 1869. Periodický zákon: Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. Uspořádání tabulky - 7 period (řádků) - 18 sloupců - 16 skupin 8 A - skupin (I. A, II. A, III. A.

Periodická soustava prvků - Uč se online! - Vše co

3. Složení látek a chemická vazba : Složení látek • Atom • Periodická tabulka prvků • Chemická vazba. 4. Chemické prvky : Kovy a nekovy • VODÍK • KYSLÍK • UHLÍK • SÍRA • DUSÍK • HALOGENY • ALKALICKÉ KOVY • HLINÍK • ŽELEZO • MĚĎ • ZINEK • STŘÍBRO • ZLATO . 5 Periodická video tabulka prvků. Y 39. 20.4.2017. Meissnerův jev; Cu 29. Naopak nízká hodnota elektronegativity ukazuje, že se kovy velmi snadno oxidují a vyskytují se převážně jako kationty (kladně nabité částice). V periodické tabulce platí, že elektronegativita ve skupině klesá (směrem dolu), naopak v periodě roste. Periodická tabulka prvků grafické vyjádření periodického zákona Rozdělení prvků na kovy, polokovy a nekovy Kovy všechny přechodné a vnitřně přechodné prvky + některé nepřechodné prvky 80% prvků v přírodě jsou kovy mezi kovy se řadí prvky, které mají většinu těchto vlastností:. Periodická tabulka prvků je nástroj, který umožňuje nahlédnout do chemických vlastností dosud známých 118 prvků. Při provádění stechiometrických výpočtů je nezbytné předvídat fyzikální vlastnosti prvku, třídit je a najít mezi nimi periodické vlastnosti.. Kovy a nekovy. Ponechání za dortem periodické tabulky.

- grafickým uspořádáním periodického zákona je Periodická tabulka prvků, ve které jsou prvky uspořádány : podle rostoucího protonového čísla; do 7 period ( 1-7) do 18 skupin ( 1 - 18) tabulka dlouhá - klasická, nejčastěji používaná, lantanoidy a aktinoidy jsou odděleně, více přehlednějš Rozdělení prvků na kovy a nekovy V současnosti můžeme chemické prvky rozdělit například na kovy , nekovy a polokovy . Toto členění má svůj základ v díle Pojednání o základech chemie'' francouzského chemika Antoine Laurenta Lavoisiera na konci 18. století (1789) orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: skupina, perioda, hlavní a vedlejší podskupiny, periodický zákon. Druh učebního materiál

Periodická soustava prvků - periodicka-tabulka

PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků - 90 je přirozených (jsou v přírodě) - 11 plynů Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. KOVY Tvoří 4/5 všech prvků. Mají dobrou elektrickou a tepelnou vodivost, kovov 1789 - Lavoisier = rozdělil prvky podle fyz. a chem. vlastností na kovy a nekovy; 1817 Periodická tabulka. je rozdělena do 7 vodorovných řad - period a 16 svislých sloupců Aby periodická soustava prvků nebyla příliš dlouhá, vyčleňuje se z 6. periody 14 prvků následujích za Lanthanem.. Periodická tabulka prvků. Periodická tabulka prvků. Mendělejevova periodická tabulka prvků přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky a jejich zařazení v periodickém systému. Jednotlivé chemické prvky jsou v tabulce uspořádány vzestupně podle rostoucího protonového čísla Periodická tabulka je tabulkové uspořádání chemických prvků, které jsou uspořádány zvýšením atomové číslo a skupiny prvků podle opakujících vlastností. Sedm řady periodické tabulky se nazývají období. Řádky jsou uspořádány tak, že kovy jsou na levé straně stolu a nekovy jsou na pravé straně

Periodická soustava prvků + prvky III

Periodická tabulka prvků velikosti A4 - výuková tabulka - vhodný doplněk k výuce chemie na základních a středních školách. Periodická soustava prvků obsahuje: - chemickou značku prvku - český a latinský název - oxidační číslo - elektronegativitu - protonové číslo - hmotnostní číslo - elektronovou konfiguraci Prvky jsou rozděleny do skupin: - radioaktivní prvky. Periodická tabulka prvků, kterou vytvořil ruský chemik Dmitrij Mendělejev, je tu s námi už více než 150 let. Jak moc se v ní orientujete? Víte, jakou značku má stříbro, který kov je nejrozšířenější na Zemi a který chemický prvek je nejjednodušší? Vyzkoušejte si, kolik toho víte

Z Multimediaexpo.cz. Periodická tabulka prvků (neboli periodická soustava prvků; název Mendělejevova tabulka prvků je naproti tomu striktně vzato pouze názvem původní Mendělejevovy tabulky) je uspořádáním všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucího atomového čísla, seskupené podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností Periodická tabulka prvků Periodická tabulka prvků I.A II.A III.B IV.B V.B VI.B VII.B VIII.B I.B II.B III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A 1 I 2 0 1,008 4,00 1 H 2 He K 2,2 skupenství při 20 °C nekovy přechodné prv. alkalické kovy hmotnostní číslo 4,5 Vodík pevné Li polokovy halogeny kovy alk. zemin elektronová konfigurace Helium. Periodická soustava chemických prvků . Praktická periodická tabulka, aktualizované vydání v souladu s IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků Všechny alkalické kovy jsou silně elektropozitivní prvky a ze všech chemických prvků mají vůbec nejmenší hodnoty elektronegativity a ionizační energie. Jejich reaktivnost dále stoupá s rostoucím protonovým číslem a i jejich silné redukční vlastnosti rostou od lithia k cesiu (neuvažujeme-li francium ) Nekovy a Oxidy · Vidět víc » Periodická tabulka. Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností. Nový!!

Rozdíl mezi kovy a nekovy a metaloidy - Rozdíl Mezi - 202

 1. Periodická tabulka, lépe řečeno periodický zákon, na základě kterého je sestavena, byl prezentován roku 1869 ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem. Ten opět sestavil prvky na základě stoupajících poměrných atomových hmotností, ale přerušoval jejich řazení na místech, kde byly prvky svými vlastnostmi.
 2. Domů; Náhodně; Poblíž; Přihlásit se; Nastavení; O Wikipedii; Vyloučení odpovědnost
Atome Periodensystem? (Schule, Chemie)

IV. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Historie objevu, typy periodických tabulek, periodický zákon. Typické vlastnosti prvků na základě postavení v PSP. Změna vlastností prvků a jejich sloučenin ve skupinách a ve 3. periodě. Historie objevu Rozdělení prvků na kovy a nekovy Periodická soustava prvků. Oboustranná tabulka A4. 19,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 10007305; Periodická soustava prvků pro střední školy. Oboustranná tabulka A4. 19,00 Kč do košíku skladem >5 kusů SEVT kód 12699605; Přehled chemie pro ZŠ. Výuková tabulka. 49,00 Kč do košíku skladem 4 kusy SEVT kód 1173120 nekovy přechodné prv. alkalické kovy polokovy kovy vzácné plyny halogeny kovy alk. zemin . Title: Periodická tabulka prvků Author: David Roesel Subject: Chemie Keywords: Periodická tabulka prvků

WIKI GOAL - Periodická tabulka chemických prvků

Periodická Tabulka Prvků - Ptabl

Nekovy - mají opačné vlastnosti jako kovy Polokovy - mají vlastnosti kovů i nekovů - B, Si, As, Te, At (Ge, P, Se, Sb) - kovový charakter roste: 4. Ionizační energie - energie, kterou je nutno dodat k odtržení elektronu od atom o škole - Referáty - Chémia - Prvky, kovy, polokovy a nekov . Žáci se seznámí d ělením prvk ů na kovy, polokovy a nekovy. V rámci tohoto modulu žáci rozd ělí nekovy podle skupenství a podle jejich za řazení do skupin PSP V přírodě se vyskytuje 90 prvků - přirozené prvky

Badatelský deník I

1 PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 25. říjen 2012 Název zpracovaného celku: PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (periodic table of the elements) konec 18. a počátek 19. století - známo přibližně 30 prvků - pokusy zařadit chemické prvky do systému - obsahovaly mnoho výjimek a. Periodická soustava prvků Chemické prvky jsou uspořádány v periodické soustavě - dle protonové čísla Dmitrij Ivanovič Mendělejev - uspořádal v roce 1869 prvky do tabulky - vodorovné řádky - periody - svislé sloupce - skupiny Periodický zákon: Prvky, které jsou v PSP pod sebou, mají podobné vlastnosti Některé skupiny prvků získaly svoje vlastní názvy: • I.A. Periodická tabulka prvků, plast 210 x 148 x 0,5 mm A5 . Bezpečnostní značky, tabulky nebo samolepky Periodická tabulka prvků splňují požadavky právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4 Oboustranná karta A5, 15,5 x 24,5 cm, měkká vazba. Praktická periodická tabulka, aktualizované vydání v souladu s IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků

Periodická soustava prvků | MFP paper sDas Periodensystem der ElementePeriodická tabulka - Periodic table - qaz6SK periodická sústava prvkovOxidy - názvosloví :: 8 chemiePřehled chemie pro ZŠ nakladatelství Kupka

4/5 všech prvků jsou kovy a jejich kovový charakter stoupá v tabulce periodické soustavy směrem doleva za normálních podmínek jsou to pevné látky (kromě Hg) vyskytují se ryzí ( např Au, Cu) nebo v rudách (např. Al v bauxitu, Fe v magnetovci,) vytvářejí slitiny NEKOVY namají vlastnosti kov Kovy Kovy v periodické tabulce Kontrola úkolu 1 a/ Kovy se nacházejí ve všech vedlejších podskupinách, dále v I.A (kromě vodíku), v II.A podskupině, ve III.A (kromě bóru), ve IV.A Sn a Pb, v V.A Sb a v VI.A Te. b/ Kovy mají elektronegativitu zpravidla menší než 2, nekovy zpravidla větší než 2. c/ Kovy ve 2. a 3. periodě mají malý počet. Tabulka také může napovědět, jak se mění vlastnosti prvků. Směrem z levého dolního rohu do pravého horního rohu tak například roste nekovový charakter prvků, což znamená, že kovy jsou v tabulce vlevo, postupně přechází v polokovy, poté nekovy a nakonec v plyny

 • Volkswagen polo wiki.
 • Henna mladá boleslav.
 • Citaty psane zivotem.
 • Koš na tříděný odpad ikea.
 • Ruger mini 30.
 • Germaniova dioda.
 • Určování desetiletí.
 • Nejkrásnější francouzská slova.
 • Ostra bolest na cipku v tehotenstvi.
 • Matěj ruppert osobnosti.
 • Nerve hra o život 2.
 • Německé propagandistické plakáty.
 • Zprávy auto.
 • Maškarní kostýmy domácí výroba.
 • Stone sour.
 • Babylon wellness oteviraci doba.
 • Odrůdy rajčat 2019.
 • Opakovane vykloubeni ramene.
 • 1000 pesos.
 • Trojanový trojan virus.
 • Dermacol makeup 24h control recenze.
 • Obětní beránek.
 • Samsung galaxy s7 edge pruhy na displeji.
 • Lamark ploty.
 • Ultimate avengers online.
 • Písemné odčítání s přechodem přes desítku.
 • Přirozená barva vlasů.
 • Výroba úpletů.
 • Avidemux 2.6 – freeware.
 • Dagon (2001).
 • Jachta eclipse.
 • Breakfast recipes.
 • Marek ztracený životopis.
 • Stavovské divadlo program 2018.
 • Dalton hockey.
 • Kreditní karta odměna.
 • Hlídání psů liberec.
 • Dětský bazar brno.
 • Záruční doba 2018.
 • Sherlock holmes 3 online.
 • Jednodenní výlety pro seniory.