Home

Čím se zabývá kinetická teorie látek

Kinetická teorie látek Eduportál Techmani

S koncepcí kinetické teorie látek přišel Rudolf Clausius v roce 1857 v článku Über die Art der Bewegung welche wir Warme nennen ( O povaze pohybu, který nazýváme teplem ). Základem kinetické teorie látek jsou tři experimentálně ověřené poznatky ­ Zabývá se zákony přeměny různých forem energie na energii vnitřní a popisuje důkazy, které z těchto přeměn vyplývají. Termika ­ Nauka o teple. 1.1 Kinetická teorie látek ­ Pokládá základy celé molekulové fyziky ­ Skládá se ze 3 experimentálně ověřených poznatků. 1

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově 0,1 nm. Částice se v látkách neustále neuspořádaně pohybují Kinetická teorie stavby látek. Základem této teorie jsou 3 experimentálně ověřené poznatky: 1. Látka jakéhokoliv skupenství se skládá z částic. 2. Částice se v látce neustále a neuspořádaně (chaoticky) pohybují. 3. Částice na sebe navzájem působí silami. Tyto síly jsou při malých vzdálenost odpudivé, při.

Zápisky ze sexty - Fyzika - Kinetická teorie látek

Kinetická teorie látek . Základ teorie: Látky jakéhokoliv skupenství se skládají z částic (atomů, molekul, iontů) částice nevyplňují beze zbytku prostor - diskrétní (nespojitá) struktura látky rozměry částic řádově 0,1 n Kinetická teorie stavby látek. Látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic (molekul, atomů nebo iontů). Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn - nespojitá struktura látky. Částice se v látce pohybují neustálým neuspořádaným pohybem

se zabývá rychlostí chemických reakcí. 1. ZÁKLADNÍ POJMY. Definice reakční rychlosti, v, pro reakce probíhající za konstantního objemu [ Rychlostní rovnice . obecně vyjadřuje vztah mezi reakční rychlostí a složením reakční směsi. U většiny reakcí reakční rychlost závisí pouze na koncentraci výchozích složek Experimentálně se tato teorie podařila ověřit až o několik století později. Koncem 19. století umožnily poznatky z chemie a fyziky vytvořit kinetickou teorii látek. Jejím základem jsou tyto tři experimentálně ověřené poznatky: Každá látka se skládá z částic - atomů, molekul, iontů KO 2.2.-1 Jakými metodami se studují tepelné vlastnosti látek a čím se tyto metody liší ? 2.2.1. Základní poznatky kinetické teorie látek 1.Seznámit se s metodami zkoumání tepelných vlastností látek. 2. Um ět vysv ětlit základními poznatky (p ředpoklady) kinetické teorie látek. 3 vnitřní strukturu látek zkoumá kinetická teorie látek a shrnuje její poznatky, základem této teorie jsou tři experimentálně ověřené teorie: 1. všechny látky jakéhokoliv skupenství se skládají z částic (atomy, molekuly, ionty,) 2. všechny částice se v látce neustále a neuspořádaně pohybuj

Kinetická teorie stavby látek. Základem této teorie jsou 3 experimentálně ověřené poznatky: 1. Látka jakéhokoliv skupenství se skládá z částic. 2. Částice se v látce neustále a neuspořádaně (chaoticky) pohybují. 3. Částice na sebe navzájem působí silami •Kinetická teorie látek -Zabývá se vztahem mezi strukturou látky na molekulární úrovni a jejím tepelným chováním. •Termodynamika -Zabývá se zákony, kterým podléhá přeměna tepelné energie v jiné druhy energie (a naopak). •Šíření tepla (termokinetika) -Zabývá se způsoby, kterými se teplo šíří.

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK - zs-gymnazium

Kinetická teorie l átek • Základem kinetické teorie látek jsou t ři postuláty (p ředpoklady) - Látky v jakémkoliv skupenství se skládají z částic .Tyto částice jsou podstatn ěmenší než vzájemné vzdálenosti mezi nimi - Částice se v látce neuspo řádan ěpohybují (posuvný, otáčivý, kmitavý pohyb)

Kinetická teorie látek je teorie, která spojuje makroskopicky pozorovaný stav látky s mikroskopickým pohybem částic, z nichž je daná látka složena. 23 vztahy Změny skupenství látek . (nemění se střední kinetická energie částic, ale střední potenciální energie částic -> zvyšuje se vnitřní energie) dokud celé neroztaje - amorfní látky mají rozmezí teplot tán čím více se liší od syté páry Kinetická teorie látek - základem této teorie jsou t ři experimentáln ě ov ěřené poznatky a) Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic - molekul, atom ů nebo iont ů, mezi částicemi jsou mezery. b) Tyto částice se neustále a neuspo řádan ě (chaoticky) pohybují. Tento druh pohybu ozna čujeme jako tepelný

Kinetická teorie stavby látek :: MEF - J

 1. Konečně přichází fyzikální video, které vás odpoutá. Bzrzy v 3D
 2. Molekulárně kinetická teorie látek. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: -rtuť-je jedovatá a dává se jen do pokojových teploměrů, protože při nižších teplotách mění své vlastnosti, ve venkovních teploměrech je líh obarvený na červeno nebo na modro.
 3. Čím se zabývá fyzika pevných látek; Vazby mezi atomy a molekulami v krystalech; Geometrie krystalové mříže. Mřížka, báze, krystalová struktura Fyzika pevných látek, Academia, Praha, 1966. C. Kittel: Úvod do teorie polovodi.
 4. definice: prvek, izotop, nuklid, látkové množství, molární hmotnost termodynamika - vědní obor zkoumající přeměny energie a tepelné děje molekulová fyzika - zkoumá částicové složená látek, jejich pohyb, síly, které mezi nimi působí Kinetická teorie látek základem tři experimentálně ověřené poznatky Látky kteréhokoli skupenství se skládají s částic.
 5. Na základě poznatku o diskrétní struktuře hmoty byla postupně formulována kinetická teorie látek, která je založena na několika základních postulátech:. Látky v jakémkoliv skupenství se skládají z částic.Tyto částice jsou podstatně menší než vzájemné vzdálenosti mezi nimi

Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky Pojmy Tepelné jevy zkoumají dvě metody: Kinetická teorie látek a) Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic b) Částice se v látkách neustále neuspořádaně pohybují Difúze Tlak plynu Brownův pohyb Snímek 10 c) Částice na sebe navzájem působí. MECHANISMY A TEORIE CHEMICKÉ KINETIKY Použití tohoto principu má smysl jen v případech, kdy se rychlosti reakcí liší řádově. Čím větší jsou rozdíly mezi rychlostmi jednotlivých kroků, tím je jeho použití opodstatněnější. a kinetická rovnice (6) se zjednoduší na vzta KINETICKÁ TEORIE LÁTEK Důkazy pohybu: c) Brownův pohyb-nepravidelný neustálý pohyb částic (molekuly v roztoku se vlivem tepelného pohybu neustále srážejí, přičemž směr a síla těchto srážek jsou náhodné, díky čemuž je i okamžitá poloha částice náhodná). V roce 1827 biolog Robert Brow Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Poznatky molekulové fyziky se uplatňují především při vysvětlování stavů těles a látek (pevné, kapalné, plynné, plazma) a při vysvětlování termodynamických dějů v termice. Molekulová fyzika se nezabývá stavbou atomu, tou se zabývá atomistika poznatků teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Teoretickým základem molekulové fyziky molekulové fyziky je kinetická teorie látek (KTL), která je postavena na třech základních, dnes již teoreticky i experimentálně potvrzených, faktech: 1) Látky všech skupenství jsou složeny z částic (atomů, iontů molekul)

srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, faktory ovlivňující reakční kinetiku reakční kinetika je oblast chemie, která se zabývá otázkou rychlosti a dynamiky průběhu reakcí a vlivy tuto rychlost ovlivňující mechanismus přeměny výchozích látek v produkty se snažily postupně objasňovat následující teorie : Srážková teorie : vychází z předpokladu, že. Intenzita pohybu je tím větší, čím menší jsou rozměry částic a čím větší je teplota prostředí. Směr pohybu částic se velmi rychle mění (řádově 10 12 krát za s). Pozorovat všechny změny pohybu samozřejmě nemůžeme, jen když jich nastane několik v jednom směru Termochemie = zabývá se tepelným zabarvením reakce Základní znaky chemické termodynamiky: studuje soustavy jako celek, bez ohledu na částice, které tvoří soustavu, na faktor času a na mechanismus dějů, které probíhají při přechodu z jednoho stavu soustavy do druhého

Když se na Zemi objevil první život, zhruba před 3,5 miliardy let, nabídla se celá řada nových oborů, které se zabývají všemi organismy, jejich vývojem a různorodostí, jejich interakcí mezi sebou a ekosystémy. Toto je ta část které říkáme biologie, ve které se dá zabývat mnoha podobory ÚVOD DO STUDIA CHEMIE -PRVÁK study guide by sastrita includes 51 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Kinetická teorie látek - základní teorie molekulové fyziky - je postavena na tech zákl. faktech pln potvrzených experimentáln i teoreticky 1) látky složeny z ástic Termodynamika: zabývá se zákony pemny rzných forem energie na energii vnitní a naopak, a dsledky, které z toho vyplývají Kinetická teorie látek - Zabývá se vztahem mezi strukturou látky na molekulární úrovni a jejím tepelným chováním. Kinetická teorie je založena na znalostech molekulové fyziky. Vzhledem k tomu, že se obvykle zabývá velkým množstvím částic látky, často se zde využívá aparát teorie pravděpodobnosti a matematické. Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, neustálého pohybu a vzájemného působení obrovského počtu částic, z nichž se látky skládají. Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Termodynamika se zabývá zkoumáním tepelných jevů v látkách

Molekulová fyzika a termika - Sweb

 1. Kinetická teorie látek - Zabývá se vztahem mezi strukturou látky na molekulární úrovni a jejím tepelným chováním. Kinetická teorie je založena na znalostech molekulové fyziky . Vzhledem k tomu, že se obvykle zabývá velkým množstvím částic látky, často se zde využívá aparát teorie pravděpodobnosti a matematické.
 2. čím se zabývá reakční kinetika - DOPLNIT Teorie aktivních srážek = srážková teorie • předpoklad - DOPLNIT • bylo zjištěno, že reakce proběhne pouze tehdy, srazí-li se částice, které mají _____ energii • aktivační energie (EA) - DOPLNI
 3. Zabývá se strukturou literárního díla (poetika), literárními druhy a žánry. Literárněvědná metodologie Součást literární teorie, která prostupuje všemi literárněvědnými disciplínami. Nezabývá se uměleckými texty ale texty odbornými, popisuje metody, které lze použít při zkoumání literatury. Literární histori
 4. Termodynamika se zabývá zákony p řem ěny r ůzných forem energie na energii vnit řní a naopak a d ůsledky, které z t ěchto p řem ěn vyplývají. Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek . Vychází ze t ří pou ček: • Látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic (atom ů, molekul nebo iont ů)
 5. Středoškolská fyzika pro každého :-) 3) Míč o hmotnosti 400 g spadl volným pádem z výšky 10 m na vodorovnou podlahu a odrazil se do výšky 6 m
 6. Vznikla tak kinetická teorie látek, která dokládá, že se částice v látkách bez přestání pohybují. Obecná teorie relativity generalizuje speciální teorii relativity a vyvrací Newtonův gravitační zákon. Gravitace sama o sobě neexistuje, je výsledkem zakřivení časoprostoru vlivem hmotného tělesa

BI - Biologie - buněčná teorie, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky; E - Ekonomie - Neziskový veřejný sektor a teorie potřeb. Společenské a individuální potřeby. Členění veřejného sektoru podle kritéria potřeb. E - Ekonomie - Zaklady teorie penez; F - Fyzika - Molekulárně kinetická teorie látek Čím se zabývá hydromechanika? Co je to ideální kapalina? Co vyjadřuje hustota? Jaká je jednotka hustoty? Jak nazýváme kapaliny s vnitřním třením? Jaký je vztah mezi teplotou a viskozitou? Co je to laminární a turbulentní proudění? Zjistěte s námi v našem kvízu Termodynamika — Kinetická teorie plyn ů Podíváme se, čím je život charakteristický a jakou roli hrála v evoluci DNA. Čím se zabývá biologie? 6 m. Jak se řadí biologie mezi ostatní vědy? Video z kurzu Historie všeho Podle kinetické teorie se při tepelné výměně předává energie pohybu částic, z nichž se skládá jak systém teplo odevzdávající, tak systém teplo přijímající, a to neuspořádaně. Zejména u látek v kondenzovaném stavu je nutno uvažovat vedle kinetické energie částic i energii jejich vzájemných interakcí a vazeb

Termika - Wikipedi

dynamika, čím se zabývá, definice síly, zařazení do soustavy SI, jednotka, znázornění síly skládání rovnoběžných i různoběžných sil působících na HB i těleso rozklad sil na složky (matematické kyvadlo, nakloněná rovina Další sůl se již nerozpustí a ustaví se rovnováha mezi ionty a nerozpuštěnou solí . BaSO 4 (s) Ba 2+ (aq) + SO 4 2-(aq) K S K S součin rozpustnosti, tabulková hodnota, závisí na T, pH, Čím nižší je K S, tím je sůl méně rozpustná; Pokud sůl vzniká z reakce ve formě sraženiny, mluvíme o srážecí rovnováze Kinetická teorie látek: Látka každého skupenství se skládá z částic. Struktura látky je nespojitá (diskrétní). Částice se v látkách neustále a neuspořádaně (chaoticky) pohybují. Částice tělesa v klidu se neustále neuspořádaně pohybují a výslednice pohybu je nulová Kinetická teorie plynů • Plyn se skládá s N identických atomůči molekul, které se neuspo řádan ěpohybují, vzájemn ěse srážejí mezi sebou a se st ěnami nádoby • Mimo okamžik srážky na sebe částice silov ě nep ůsobí, objem částic je podstatn ěmenší než vnit řní objem nádoby Trubka, která je vložena do proudící tekutiny tak, aby její ústí stálo kolmo na směr proudu, bude udávat celkový tlak p c, protože v otvoru trubky se změní kinetická energie proudu na dynamický tlak p d.V proudící tekutině (kapalina, plyn nebo pára) vedle statického tlaku p st působí ještě i tlak dynamický p d.Zatímco p st je veličinou skalární (působí stejně.

3 Skupenské stavy látek . Obvykle se rozlišují tři skupenské stavy látek: stav tuhý, kapalný a plynný.O stavu látky rozhodují vztahy mezi molekulami nebo atomy. Jsou- li od sebe dostatečně vzdáleny tak, že na sebe nepůsobí přitažlivými silami, nebo silami jen malými, je látka v plynném stavu Obvykle se rozlišují tři skupenské stavy látek: 3.1.3 Kinetická teorie ideálního plynu. Studiem geometrických forem krystalů se zabývá krystalografie. Krystal má rovinu souměrnosti, lze-li jím proložit rovinu tak, že jej rozdělí na dvě části, z nichž jedna je zrcadlovým obrazem druhé.. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Čím větší je teplotní rozdíl, tím více tepla je třeba dodat. potenciální energie molekul je značně větší než jejich kinetická energie, proto se molekuly pohybují jen v blízkosti jednoho bodu, nemohou se vzájemně vyměňovat.. • dynamika, čím se zabývá, definice a znázornění síly, zařazení do soustavy SI, jednotka síly • tři základní předpoklady kinetické teorie stavby látek, aplikace těchto předpokladů na jednotlivá skupenství • střední kinetická energie částic, vnitřní energie plynu, tlak plyn Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Nový!!: Plyn a Kinetická energie · Vidět víc » Kinetická teorie látek. Kinetická teorie látek je teorie, která spojuje makroskopicky pozorovaný stav látky s mikroskopickým pohybem částic, z nichž je daná.

Reakční kinetika, termodynamika a chemická rovnováha

Čím se zabývá speciální teorie relativity a jaké jsou její hlavní postuláty? Kinetická teorie plynů. Tlak plynu. Zákon Avogadrův a zákon Daltonův. 02.11. M.S. 3 hod.: Chování nevodivých látek v elektrickém poli. Dielektrika. Polarizace dielektrika. Hustota elektrické (elektrostatické) energie v látkách.. Co je ekologie a čím se zabývá, přístupy v ekologii a spolehlivost dat. Evoluční přístup v ekologii, evoluce na úrovni druhu i mezidruhových vztahů. Základní versus realizovaná nika, trade-off ekologický princip. Eukaryota v konceptech: mezidruhové kompetice, disturbance a predace (environmentální aplikace Molekulová fyzika se zabývá interakcemi mezi částicemi a strukturou látek. Termodynamika představuje fenomenologický makroskopický vhled na procesy ve zkoumané soustavě. Osnova. 1. Termodynamická soustava. Vnitřní energie, teplo a práce. Teplota. 2. Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin. 3 Většina látek se vyskytuje ve skupenství plynném, kapalném i tuhém. Kinetická teorie ideálního plynu. Studiem geometrických forem krystalů se zabývá krystalografie. Krystal má rovinu souměrnosti, lze-li jím proložit rovinu tak, že jej rozdělí na dvě části, z nichž jedna je zrcadlovým obrazem druhé.. Stavba a vlastnosti látek, Kinetická teorie látek, termodynamika, pohyb a vzájemné působení částic, modely struktur látek různého skupenství, Celsiova a termodynamická teplota, vnitřní energie a její změna, první termodynamický zákon, teplo, kalorimetrická rovnice, měrná tepelná kapacita, různé způsoby přenosu.

Fyzika - Kamil Kučera 1. Struktura pevných látek • ANOTACE: Prezentace slouží k zopakování struktury a vlastností pevných látek. Materiál popisuje vlastnosti pevných látek, rozebírá strukturu krystalických látek, zabývá se pružno Čím se zabývá chemie fyzikální? Co patří do chemie aplikované? Doplň: Destilace je metoda oddělování kapalných složek směsi na základě jejich rozdílné ___ ___. Doplň: Částice vytvářející jádro i obal atomů se nazývají ___ částice. Jaký symbol má elektron? Jaký symbol má proton? Jaký symbol má neutron Čím se zabývá speciální teorie relativity a jaké jsou její hlavní postuláty? Kinetická teorie plynů. Tlak plynu. Zákon Avogadrův a zákon Daltonův. 29.10. M.S. 2 hod.: Chování nevodivých látek v elektrickém poli. Dielektrika. Polarizace dielektrika. Hustota elektrické (elektrostatické) energie v látkách.. Koneckonců sovy nemusí být vždy tím, čím se zdají být (Twin Peaks). Konspirační teorie však příliš často sklouzávají do světa záhad, šokujících odhalení a nepravděpodobností, že většině z nich je kriticky uvažujícímu člověku dost těžké uvěřit

Metabolická teorie biologie aneb Nová teorie všeho (živého

Obrázek, který jsme nastínili, není zdaleka jistý. Stále ještě neznáme přesnou formulaci teorie strun - na rozdíl od obecné relativity, kde máme precizní rovnice založené na dobře známých základních principech, jsou přesné rovnice teorie strun stále nejasné a důležité fyzikální koncepty nejspíš ještě čekají na objevení.<br /> (Raphael Bousso a. V čem jsou stejná, v čem se liší? Příští týden dokončíme skupenství a zaměříme se na další vlastnosti a složení látek. 7.-11.9.2020. Co je to fyzika a čím se zabývá? Jaké znáte známé fyziky? Jak zkoumat a pozorovat? Tělesa a látky - úvod Co jsou to tělesa? Z jakých jsou látek mé korelace. To se změnilo, když se do věci začali míchat fyzikové. Fyzika a biologie Vše začalo v polovině devadesátých let 20. sto-letí v Santa Fe Institutu v Novém Mexiku.1 Částicový fyzik Geoff rey West si jednou po-steskl, že ho na stará kolena začíná čím dál tím víc zajímat, proč mají různí tvorové tak odliš FORMÁLNÍ KINETIKA -zabývá se řešením kinetických rovnic s cílem popsat časové změny koncentrací reagujících látek Pozor -dílčí reakční řády a celkový řád nemusí být celočíselné! dílčířády vůči A, , -určený experimentálně v k[A] [B] [C] rychlostní konstanta dt dn v i i 1 reakční rychlos

Navrhuje se rozlišovat pojem částice (molekuly) a pojem atomu a považovat za částici (molekulu) takové množství látky, jež vstupuje do reakce a určuje zároveň fyzikální vlastnosti látky obsažené v částicích. 1860 -Maxwell -kinetická teorie plynů 1865 -Loschmidt-odhad Avogadrovykonstant Zabývá se termochemií a reakční kinetikou. Nejdříve definuje, co je to termochemie a reakční teplo, poté vyjmenovává typy reakcí podle tepelné bilance. Seznamuje s termochemickými zákony, entropií a Gibbsovou volnou energií. Dále se věnuje teorii reakční kinetiky Molekulová fyzika je součástí fyziky, která se zabývá zkoumáním látek z hlediska jejich vnitřní struktury, tedy postavením a pohybem mikročástic v látkách. Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek, která vznikla koncem 19.století a je založena na třech experimentálně ověřených poznatcích -Enantiomery se k sobě musí mít jako předmět a jeho obraz v zrcadle, nedají se žádnou operací v rovině spolu ztotožnit -Mají stejné chemické a fyzikální vlastnosti (bod varu n. tání, rozpustnost, hustotu atd.) -Liší se optickou otáčivostí •Optická otáčivost je schopnost otáčet rovinu polarizovaného světl Chemie teorie 1. 3. 12. 2009. DĚLENÍ CHEMIE. Chemie se tradičně dělí do několika oborů. Ty jsou ale v dnešní době častokrát provázány interdisciplinárními obory a jinými specializacemi. Analytická chemie - zabývá se analýzou vzorků látek,.

 • Jazykové kurzy v zahraničí pro začátečníky.
 • Přehnaná pořádkumilovnost.
 • Http tv popcornuj eu /? typ slovenské&nazov dajto.
 • Sidney poitier filmy.
 • Šňupací tabák shop.
 • Půjčovna krojů praha.
 • Unicredit přihlášení.
 • Čištění sedaček kladno.
 • Neipyijto.
 • Scott trail bike.
 • Savci ve vodě.
 • Diego costa stats 18 19.
 • Jak se obléci na focení venku.
 • Rotoped břicho.
 • Sor ns 12.
 • Narozene deti 2019.
 • Chemická reaktivita.
 • Acdc.
 • T8dbg68sc.
 • Nissan pathfinder armada.
 • Proma stroje.
 • Port elizabeth.
 • Actin li.
 • Tekutý make up který se přizpůsobí.
 • Sedlová střecha sklon.
 • Kapalná biopaliva.
 • Jak se naucit jezdit na kole do kopce.
 • Www dumlatek cz.
 • Harmonika tahací.
 • Skleněná dvířka na míru.
 • Novaservis ceník.
 • Pinealni cysta lecba.
 • Screening ve 3. trimestru.
 • Os peking 2008.
 • Knihy pro kluky 15 let.
 • Vw golf 7 r.
 • Ubytovny pro rodiny plzen.
 • Plastové zahony.
 • Koloboty recenze.
 • Lina soutěž 2019.
 • Chov bažanta obecného.