Home

Vzdušný obal země

Atmosféra – vzdušný obal Země - [PPT Powerpoint]

ATMOSFÉRA Vzdušný obal Země Video: počasí, klima, tornádo a hurikán Atmosféra - obaluje Zemi do výšky několika set kilometrů - je držena přitažlivostí Země (viz. obr.) Vlastnosti atmosféry - rozptyluje sluneční záření, brání rychlému ochlazení povrchu země, brání před škodlivým kosmickým zářením, umožňuje život na zemi atd Atmosféra s dnešním složením vznikla jako výsledek dlouhého procesu, kdy byla soustavně přetvářena i živými organismy. Původní složení atmosféry vzniklé po zformování planety bylo chemicky zcela rozdílné. Obsahovalo směs sopečných plynů, které se uvolnily z odplynění magmatu, které se rozprostíralo v ohromném magmatickém oceánu po většině povrchu planety

sahá do výšky 18 km ovlivňuje počasí obsahuje 85% vodní páry tvoří se zde všechny typy oblaků sahá do výšky 60 k Zloženie vzduchu. 21 % kyslík. 78 % dusík. 1 % iné. plyny vodná para oxid uhličitý vzácne. plyn Atmosféra - vzdušný obal Země ( do 560 km) Rozdělení atmosféry: 1) troposféra - 8 - 15 km 2) stratosféra -15 - 50 km - v této vrstvě létají letadla - ve výšce 25 km je ozonová vrstva (-45 0C) 3) mezosféra - 50 - 85 km 4) termosféra - nad 85 km Složení vzduchu: 21 % - kyslík ( nutný k dýchání, k hoření Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko Litosféra = kamenný obal Země. Tvoří ji svrchní část zemského tělesa (viz níže). Řecky lithos = kámen, sphaira = koule. Atmosféra = plynný (vzdušný) obal Země. Řecky atmos = pára. Hydrosféra = vodní obal Země, vodstvo na Zemi. Řecky hydor = voda. Pedosféra = půdní obal Země. Řecky pedon = půda

Atmosféra – vzdušný obal Země

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Jak se nazývá plynný obal země? Myslíte si, že současné globální oteplování Země je skutečně výsledkem činností člověka? (9 odpovědí) Je nějaká otázka (nebo záhada), která vás dlouho pronásleduje a rádi byste na ni znali odpověď? (15 odpovědí). je VZDUŠNÝ obal Země (atmos = vzduch, sféra = obal) prvotní atmosféra byla složená z plynů, které unikaly z roztaveného povrchu Země při postupném ochlazování (oxid uhličitý, dusík, vodní pára) dnešní atmosféra je složená z dusíku, KYSLÍKU, vzácných plynů •atmosféra(vzdušný obal Země) •litosféra (horninový a nerostný obal Země) •hydrosféra (vodní obal Země) •pedosféra(půdní obal Země) •biosféra (živé organismy na Zemi) obr. Země obíhá kolem Slunce po třetí oběžné dráze. Je to jediná planeta, na které jsou podmínky umožňující život. Má vhodnou vzdálenost od Slunce. Vzdušný obal. Vodu v kapalném stavu. Při pohledu z vesmíru vypadá jako modrá koule

SLOŽKY PŘÍRODNÍ SFÉRY: Atmosféra (vzdušný obal Země) Litosféra (kamenný obal Země ) Hydrosféra (vodní obal Země) Pedosféra (půdní obal Země) Biosféra (živé organismy - rostlinstvo a živočišstvo) ČLOVĚK A PŘÍRODNÍ SFÉRA: Činnost lidské společnosti přírodní sféru významně pozměňuje sféry Země litosféra = svrchní část pláště nad astenosférou + zemská kůra hydrosféra - vodní obal Země biosféra - vše živé, organismy atmosféra - vzdušný obal Země astenosféra: předpokládaná plastická (tekutá, polotekutá) horní část plášt hydrosféra - vodní obal Země biosféra - vše živé, organismy atmosféra - vzdušný obal Země stavba atmosféry od povrchu Země: tropo - strato - mezo - termo - exosféra. exosféra - je pátou a poslední stálou vrstvou Země, okrajem atmosféry. Za horní hranici exosféry se považuje 20 000 až 35 000 kilometrů nad zemským povrchem Atmosféra Země Atmosféra je vzdušný obal kolem Země. Obsahuje přibližně 78% dusíku a 21% kyslíku, s malým množstvím dalších plynů. Podle toho, jak se v ní mění teplota, ji rozdělujeme na čtyři vrstvy: troposféru, stratosféru, mezosféru a termosféru. Má tloušťku několika set kilometrů

Atmosféra Země - Wikipedi

= vzdušný, plynný obal Zem

4) Vzdušný obal země 5) Hvězda, která tvoří centrum sluneční soustavy 6) Vodní obal země 7) Stříbřitý pás hvězd na obloze, který je vidět za jasných nocí 8) Zemská sféra, která se nachází v hloubce 2900 - 6378km 9) Hvězdná soustav Základní pojmy: Střední, severní, západní, jižní, jihovýchodní, východní Evropa - země 137 - Evropa - opakování - obyvatelstvo a hospodářství - vypracovala Mgr. Danuše Ročková hodnocení lekc

i my a její vzdušný obal •pohyb Slunce po obloze zdánlivý ve skutečnosti se pohybuje Země •část Země přivrácená ke Slunci zažívá den •odvrácená strana Země od Slunce zažívá noc obr. č. = vzdušnýobal Země(z řečtiny,athmos = pára,sfaira = obal) Umožňuje život na Zemi - zabraňuje rychlémuzahřátía ochlazení Je tvořenavzduchem -směskyslíku(21% - důležitýpro dýchánílidí),oxidu uhličitého (důležitýpro zelenérostliny), dusíku(78%), vzácných plynu, vodní páry a ozónu (pohlcuje UV záření Atmosféra Země je vzdušný obal Země a má také svoji hmotnost. Podle normální hustoty vzduchu má 1 m3 vzduchu hmotnost asi 1,29 kg. Hmotnost zemské atmosféry je přibližně 5,157 tisíců tun. Tak velká hmotnost vzduchu působí svou tíhovou silou kolm

Atmosféra je vzdušný obal Země. Při vzniku Země existoval jen H a He. Při zážehu termonukleární reakce ve Slunci tlaková vlna odvanula He a H na konec sluneční soustavy. Země byla velká žhavá koule na které probíhaly sopečné procesy a ve vzduchu byl jen N, CO2, H2O, a vodní páry Atmosféra - vzdušný obal Země . Přiřaď české výrazy k anglickým. Zkontroluj . OK. vzdušný obal Země. složení vzduchu - 78% N, 21% O2 , 1% vzácné plyny, 0,03% CO2 . význam atmosféry - chrání Zemi před nebezpečným vesmírným zářením, zajišťuje teplotu příznivou pro život (15°C), pohlcuje škodlivé UV záření, skleníkový efekt. vrstvy atmosféry: 1. troposféra - nejnižší vrstva atmosféry, do 20km, počas Atmosféra: vzdušný obal Země - tvoří ji směs plynů - chrání před škodlivým kosmickým zářením - zajišťuje průměrnou teplotu na Zemi (15°C) - zabraňuje kolísání teplot mezi dnem a noc Jak vidno, vzduch jako vzdušný obal země - atmosféra - patří k základním podmínkám života na Zemi. Současně je pro průmysl prakticky nevyčerpatelným zdrojem dusíku, kyslíku a vzácných plynů, které se získávají frakční destilací kapalného vzduchu

9. třída (Př, 50) - Vzdušný obal Země - YouTub

 1. atmosféra - vzdušný obal Země. biosféra - živý obal Země. pedosféra - půdní obal Země. litosféra - horninový obal Země. hydrosféra - vodní obal Země. stáří Země - 4,6 mil. let. teorie Velkého třesku. vznik života na Zemi - 3,5 mil. le
 2. Planetárium Praha Pracovní list pro ŽÁKY ZEMĚ A JEJÍ SFÉRY ÚKOL 1) Doplň názvy: Vodní obal Země se nazývá Vzdušný obal Země se nazýv
 3. Atmosféra je vzdušný obal Země, který má také svoji hmotnost. Při normální hustotě vzduchu má 1 m3 vzduchu hmotnost asi 1,29 kg. Hmotnost zemské atmosféry je přibližně 5,157 tisíců tun. Tak velká hmotnost vzduchu působí svou tíhovou silou kolmo na libovolně orientovanou plochu na Zemi a způsobuje tak tlak
 4. Planeta Země Téma hodiny Pohyby Země protože se se Zemí otáčíme i my a její vzdušný obal pohyb Slunce po obloze zdánlivý ve skutečnosti se pohybuje Země část Země přivrácená ke Slunci zažívá den odvrácená strana Země od Slunce zažívá noc obr. č. 9 obr. č. 10 vlivem otáčení Země a příchodu a odchodu noci.
 5. TOP 5 Co kdyby Země neměla Měsíc? Pohled na noční oblohu je jedním z nejkrásnějších pohledů, které se nám na planetě Zemi mohou naskytnout a někteří lidé tom..
PPT - PLYNY PowerPoint Presentation, free download - ID

Ozonová vrstva Země a skleníkový efekt ATMOSFÉRA ZEMĚ Atmosféra Země představuje plynný obal, jež obklopuje Zemi do výšky několika tisíc km plyn, z něhož se atmosféra skládá, se nazývá vzduch (= směs plynů, které navzájem chemicky nereagují) celková hmotnost činí asi 5,5157.108 kg; 99 % této hmotnosti je soustředěno ve vrstvě od 0 km do 36 km Vývoj zemské. Atmosféra Země je vzdušný obal Země a má také svoji hmotnost. Podle normální hustoty vzduchu má 1 m3 vzduchu hmotnost asi 1,29 kg. Hmotnost zemské atmosféry je přibližně 5,157 tisíců tun Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ ATMOSFÉRA. vzdušný obal Země. rozptylem slunečního záření zabraňuje přehřívání zemského povrchu a odrazem tepelného záření ze Země naopak zabraňuje nočnímu rychlému ochlazování. svisle ji lze rozdělit do pěti sfér: troposféra (11 - 18 km), stratosféra (50 km), mezosféra (80 km), ionosféra (do 400 km) a exosféra (nad 400 km) Troposféra

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

DUMY.CZ Materiál Atmosféra - vzdušný obal Zem

Atmosféra = plynný a vzdušný obal Země, nepostradatelná pro život Klimatické pásy Země - vznikly na základě ubývání teploty od rovníku k pólům 1) Tropický pás - zaujímá 40% zemského povrchu - průměrné srážky: 1000 - 3000 m *atmosféra = vzdušný obal Země *složení - 78 % dusík - 21 % kyslík - 1 % vzácné plyny, CO 2, vodní pára *vrstvy atmosfér

vzdušný obal Země. 2. litosféra-vrchní část pevného tělesa Země s jejím povrchem. 3. hydrosféra-veškeré vodstvo na Zemi. 4. pedosféra-obal Země tvořený půdami. 5. biosféra-živé organismy (rostliny a živočichové) 6.lidská společnost a výsledky její činnosti Atmosféra je vzdušný obal Země. Bez atmosféry by na Zemi nebyl možný život. Chrání nás před škodlivým zářením z vesmíru i extrémními výkyvy teplot. Atmoféra je velmi důležitá, proto je potřeba jí rozumět. Jak jsi na tom se svými znalostmi • Vzdušný obal Země • Ochranná funkce • Kosmické záření • Reabsorpce UV - stabilizace teploty - skleníkový efekt • Obsahuje kyslík - život • Základní dělení - dle teploty • Další dělení : • elektrického náboje • intenzity promíchávání vzduchu • tření o Zemský povrch Vertikální členění. Klimatické poměry Země Atmosféra - plynný (vzdušný) obal Země, tvořena vzduchem (dusík - 78%, kyslík - 21%, vzácné plyny, oxid uhličitý, vodní páry aj.) - několik vrstev: troposféra (teplota klesá s výškou o 0,6°C na 100m výšky) - mezní vrstva atmosféry (do výšky 1-2km) - vliv zemského povrchu n

Jak se nazývá plynný obal země? Odpovědi

Atmosféra - vzdušný obal Země; Podnebné pásy; Podnebí v mírném pásu; Litosféra - pevný obal Země; Členitost povrchu; Druhy pohoří; Vznik pohoří; Zvětrávání; Sopečná činnost; Hydrosféra 1; Hydrosféra 2; Pracovní listy do zeměpisu: Hydrosféra 3; Hydrosféra 4; Světový oceán; Tok řeky; Pedosféra - půdní obal. KS se skládá z geosfér, které na sebe navazují a prolínají se při povrchu Země: fyzicko-geografická sféra: hydrosféra - vodní obal Země; pedosféra - půdní obal; litosféra - kamenný obal; biosféra - obal s živými organismy; atmosféra - vzdušný obal; socioekonomická sféra - lidská společnost . Dělení.

atmosféra: vzdušný obal klimatologie - o podnebí a klimatu; biosféra: živý obal Země (rostliny, živočichové) biogeografie - věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase; biologie - organismy a vše, co s tím souvisí; kryosféra: zamrzlý obal (musí být po dobu 2 roků pod bodem mrazu), také součást hydrosfér Ve druhém díle učebnice postupně prozkoumáme všechny GEOSFÉRY, neboli obaly Země: atmosféra (vzdušný obal Země), litosféra (kamenný obal Země), hydrosféra (vodní obal), pedosféra (půdní obal), biosféra (živý obal Země). Tento týden začneme studiem ATMOSFÉRY Svou pozornost zaměříme na vzdušný obal Země, který nazýváme atmosféra (učebnice str. 14-15). K online hodině budeš potřebovat učebnici, pracovní sešit (str. 8), psací pomůcky. 5. listopadu - Přírodověda - samostudium - Voda. Milí žáci, voda je nezbytnou podmínkou pro život Online Den Země 2020 . Letos si připomeneme výročí naší planety tak trochu jinak, než jsme byli zvyklí doposud. Můžeme mít doma mraky chytrých encyklopedií o přírodě, ale nejlepším učitelem je samotná příroda. Kontakt s přírodou nenahradí žádné video ani interaktivní hra. Vzdušný obal země . Pro zvídavé. - vzdušný obal Země (atmosféra) - vodní obal Země (hydrosféra) - půdní obal Země (pedosféra) - živý obal Země (biosféra) 2. člověkem vytvořená složka krajiny - obyvatelstvo - sídla - výrobní sféra - dopravní sféra - nevýrobní sféra. Author: admin Created Date.

Zemskou atmosféru, tj. vzdušný obal Země, můžeme z hlediska jejího složení rozdělit na tři základní složky: 1. Tzv. suchou a čistou atmosféru tvořenou směsí plynů, z nichž největší zastoupení má dusík a kyslík. 2. Vodní páru, popř. vodní kapičky nebo ledové částice Vzdušný obal země. Co je to Geobiocenóza ? Nic. Rostlinné, živočišné společenstvo a neživá krajina. Ekologie. Největší poušť je.. Atakama. Gobi. Sahara. Rozloha Afriky je.. 30 000 000 km2. 40 000 000 km2. 50 000 000 km3. Největší poloostrov v Africe je. Do zemského stínu láme vzdušný obal Země sluneční světlo, Měsíc tak získal naoranžovělou, cihlově červenou či nahnědlou barvu. To bylo zejména na začátku a před koncem úkazu doplněno i slabým tyrkysovým nádechem na okraji KRAJINNÁ (FYZICKOGEOGRAFICKÁ ) SFÉRA ZEMĚ LITOSFÉRA (litos - kámen) - zemská kůra PEDOSFÉRA (pedos - půda) - půdní obal BIOSFÉRA (bios - život) - rostlinná a živočišná sféra HYDROSFÉRA (hydro - voda) - vodstvo ATMOSFÉRA (atmos - vzduch) - vzdušný obal KRAJINNÁ (FYZICKOGEOGRAFICKÁ ) SFÉRA ZEMĚ LITOSFÉRA (litos - kámen) - zemská kůra. 4. Atmosféra - vzdušný obal Země (složení a vertikální členění atmosféry, počasí, podnebí, klimatogeografičtí činitelé, všeobecná cirkulace atmosféry, monzuny, místní větry, cyklonální činnost, charakteristika podnebných pásů na Zemi, znečištění ovzduší) 5

Dnes

1. Planeta Země : 2. Geografie jako věda : 3. Geografická kartografie : 4. Atmosféra - vzdušný obal Země : 5. Hydrosféra - vodní obal Zem Zemská kůra 1,5 % hmoty Země periferní (obvodový) obal Země na území ČR široká 30 - 38 km pevné horniny - na kontinentech stavba pestřejší Mohorovičičova plocha nespojitosti - v hloubce asi 25 až 60 km, odděluje zemský plášť od kůry Země Conradova nespojitost - odděluje od sebe čedičovou a žulovou vrstvu v zemské. Atmosféra - vzdušný obal Země Exosféra vodík a helium Termosféra polární záře ionosféra - rozhlasový signál Mezosféra meteory teplota klesá Stratosféra ozonosféra 25-35 km teplota stoupá se vzdáleností od povrchu Troposféra počasí teplota klesá s Pracovní list č. 3 1 Pracovní list č. 3 - téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé - část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země

Pohyby Země - Sweb

Vzdušný obal Země. Přírodověda / ZŠ1 5. ročník. 1 2 Země a vesmír. 28,- CZK Detail Začít. Zemská přitažlivost . Přírodověda / ZŠ1 5. ročník. 1 2 Země a vesmír. 28,- CZK Detail Začít. Kurzy a testy. Podle předmětů; Podle stupně vzdělání. Vesmír a Země Mechanika kapalin a plynů Fyzika mikrosvěta Dynamika Mechanické kmitání a vlnění Anglický jazyk (32) Každodenní činnosti a volný čas Já, moje rodina a kamarádi Čas, číslovky a barvy Domov a bydliště Zvířat Vakcína proti koronaviru ve Velké Británii, Čínská sonda odebrala vzorky z Měsíce, Zápisky a deníky z první světové války budou online; moderuje: Daniel Stac

Atmosféra. Atmosféra je vzdušný obal Země. Vzduch je plyn (kyslík, dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny, vodní páry). Význam ovzduší: nutné pro život, rozptyluje sluneční záření, v noci zabraňuje rychlému chlazení Země. Atmosféru nemá žádná jiná planeta * Země ve vesmíru - velikost, magnetické a gravitační pole, vzdušný obal * Pohyby Země - čas a denní doby na Zemi, časová pásma, roční období Důraz klademe především na samostatné vyhledávání informací a týmovou spolupráci při tvorbě prezentací (posterů) pro ostatní spolužáky

Stavba-Zeme

 1. - vzdušný obal Země - z ř. Atmos = pára, k Zemi připoutána gravitací - směs plynných, tekutých a pevných částic. funkce: - zajišťuje rozptýlení slun. záření - nepřehřívá se zem.povrch ve dne, zamezuje unikání tepla v noci, ochranný obal země před škodlivým záření
 2. -vzdušný obal Země-rozptyluje sluneční záření-zabraňuje přehřívání zemského povrchu-zamezuje unikání tepla do prostoru . Vlastnosti: usměrňuje rozdělení tepla a vláhy; podmínka pro život; hustota vzhůru klesá; vertikálně se dělí na soustředění sféry, která se liší fyzikálními vlastnostm
 3. Vzdušný obal Země - atmosféra, se skládá z několika vrstev. Ta nejspodnější z nich, začínající hned od zemského povrchu, se nazývá troposféra. Nad póly sahá do výšky kolem 9 km, v našich zeměpisných šířkách dosahuje do výšky kole
 4. Síra doslova infikovala vzdušný obal Země, což způsobilo dobu ledovou a tu bezprostředně následovala ohnivá bouře. Kdyby dopadl jinde, výsledek by mohl být velmi rozdílný
 5. 9. třída (Př, 50) - Vzdušný obal Země Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko. Petr Curko. 0 Motivace na přijímačky!!! Ahoj, tady je výplod mé prokrastinace Santóš Samuel Rajpoot. 0.

Měření a zaznamenávání tlaku vzduchu In-počas

4. Atmosféra - vzdušný obal Země - rozdělení atmosféry, všeobecná cirkulace, klimatické pásy Země, klimatologické činitelé, základní pochody v atmosféře, zákonitosti rozdělení teplot a srážek, vzduchové hmoty, fronty, cyklóny a anticyklóny, sezonní a místní proudění vzduchu, meteorologie, klimatologie. 5 Vzdušný obal Země se nazývá atmosféra. Z vodních par se vytváří oblačnost, která ovlivňuje počasí. Vzdušný obal udržuje na Zemi teplotu vhodnou pro život. Směrem od Země atmosféra řídne. Ve výšce asi 10 až 50 km nad zemí je . ozónová vrstva, která zachycuje nebezpečné záření Kolem Země je vzdušný obal.O. Plynný obal Země se nazývá hydrosféra.B. Člověk při dýchání vydechuje oxid uhličitý.G. Silné znečištění vzduchu je _____. Vzduch bývá nejvíce znečištěn _____ _____ Testík: Živé organizmy vdechují: vzduch s oxidem uhličitým. vzduch s kyslíkem. vzduch s dusíkem.

Atmosfra vzdun obal Zem

podnebí a počasí :: Pančelčin

PPT - STAVBA ZEMĚ PowerPoint Presentation, free download

Přírodopis 6. třída :: Bioge

 1. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 2. Země ve vesmíru - velikost, magnetické a gravitační pole, vzdušný obal pohyby Země - čas a denní doby na Zemi, časová pásma, roční období Důraz klademe především na samostatné vyhledávání informací a týmovou spolupráci při tvorbě prezentací (posterů) pro ostatní spolužáky
 3. Vzdělávací kurz je součástí předmětu zeměpis pro žáky 6. ročníku základních škol. Hlavním tématem je atmosféra neboli vzdušný obal Země. Popíšeme si základní funkce atmosféry, její vrstvy i vliv člověka na atmosféru. Dozvíme se řadu informací o podnebí, počasí a jeho měření a předpovědi
 4. Vodní obal Země. Horninový obal Země. Vzdušný obal Země. Co nepatří mezi základní systémové skupiny. Čeleď. Barva. Druh. Jak se nazývá skupina buněk u rostlin. Pletiva. Tkáně. Duryny. Jak se nazývá skupina buněk u živočichů. Pletiva. Tkáně. Živiny. Co je to mitochondrie. Je to mozek buňky. Udržuje buněční.

Voda Půda Vzduch Rostliny Horniny Živočichové Přírodu tvoří Litosféra (z řeckého slova lithos- kámen) - vrchní část pevného tělesa Země Atmosféra (atmos - vzduch) - vzdušný obal Země Hydrosféra (hydros - voda) - vodní obal Země Pedosféra (pedos- půda) - půdní obal Země Biosféra ( bios- život. krajinnou sféru příroda a výsledky lidské činnosti hydrosféra biosféru vzdušný obal Země . Title: Krajinná sféra Author: Eva Brožová Last modified by: Your User Name Created Date: 7/29/2012 4:36:01 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3

pevný obal země - křížovkářský slovní

1. Jak nazýváme vzdušný obal Země? Atmosféra 2. Složení vzduchu-dusík, kyslík, oxid uhličitý, jiné plyny, voda, prachové částice 3. Druhy srážek- déšt´, rosa, sníh, jinovatka 4. Klima = podnebí 5. ČR leží v mírném pásmu, kde se pravidelně střídají čtyři roční období. 6. Nejúrodnější část půdy se. Kontrola úkolu 2 Vzdušný obal Země, atmosféra, obsahuje látky ve skupenství plynném, kapalném, pevném. Je to heterogenní směs. Čistý vzduch je homogenní směs. Úkol 3: Podle diagramu napiš složení vzduchu (využij znalosti z nižších ročníků): Kontrola úkolu 3 78% - dusík 21% - kyslík 1% - vzácné plyny, oxid. Ochránci přírody jsou proti tomu, aby se kácely lesy, ale jejich úsilí často není korunováno úspěchem, protože je potřeba dřevo na papír, latě, stavební materiály a jiné věci. Při znečišťování dochází k tomu, že atmosféra (vzdušný obal Země) se chová jako vakuum a přitom se zahřívá Tito činitelé mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry = vzdušný obal země. Znečištění ovzduší má za příčinu řadu lidských nemocí (dýchacích cest - astma, alergie, přibývající počet nádorových onemocnění atd.) a úmrtí, je také hrozbou pro existující zemské ekosystémy

Horkovzdušný balon - Wikipedi

Ráno nastane úplné zatmění Měsíce, slibuje barevnouAtmosférapodnebí a počasí :: Pančelčino

Kategorie: Zeměpis Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2 Charakteristika: Práce obsahuje podrobné, ale přehledné výpisky z celého prvního ročníku střední školy doplněné řadou obrázků.První část seznamuje s předmětem jednotlivých geografických disciplín a poté je probíráno téma Země jako vesmírného tělesa atmosféra - vzdušný obal Země hydrosféra - vodstvo na Zemi pedosféra - půda biosféra - živé organismy. = plynný (vzdušný) obal Země Vzduch= směs plynů (dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodní pára, vzácné plyny). Vrstvy: troposféra= nejnižší vrstva atmosféry, je v ní vzduch, který dýcháme, probíhá počasí stratosféra- obsahuje ozónovou vrstvu (chrání před UV zářením) termosféra- polární záře, raketoplán Kolem Země je atmosféra (vzdušný obal), kterou drží gravitační síla. Atmosféra se skládá z několika vrstev. Obsahuje dusík, kyslík, vzácné plyny, vodní páru, oxid uhličitý atd. Ale v různých vrstvách atmosféry je složení vzduchu různé. Čím více stoupáte, tím je vzduch řidší a obsahuje méně kyslík

 • Ubytování v soukromí plzeň.
 • Osobní trenér pelhřimov.
 • Jak uplést vánočku ze šesti pramenů.
 • Lada niva recenze.
 • Bk nymburk mladez.
 • Petr novotný lenka novotná.
 • Glenn close manželé.
 • Rezervace.
 • Piperonal.
 • Pevnost shakes and fidget.
 • Tradicni recepty katuv sleh.
 • Mládě srny a srnce.
 • Tři spojené kruhy.
 • Jméno pro postavy.
 • Chlapecký účes 2019.
 • Posilovací stroje bazos.
 • Kuželky.
 • Ostření na hvězdičku.
 • Petka mecu tarot.
 • Vonné ubrousky do sušičky coccolino.
 • Horka koupel pri nemoci.
 • Sherlock holmes 3 online.
 • Kuchyne e shop.
 • Ležan 39x30.
 • Rané brambory.
 • Nová guinea křížovka.
 • Scarlatina slovensky.
 • Co je kukuřičné kuře.
 • Koncertní ukulele wiki.
 • Os peking 2008.
 • Životní cyklus zařízení.
 • Tajemství the west.
 • Hillvital recenze.
 • Eschovka.
 • Bluto.
 • Jak se jmenuje samice od losa.
 • Irská hospoda praha.
 • Metrážové koberce brno.
 • Solná očista.
 • Reduce pdf size.
 • Osteochondroza kolena.