Home

Koryto vodního toku umělé

Koryto toku umělé - Povodí Morav

 1. Koryto toku umělé kategorie: PMO > Užitečné informace > Vodohospodářský slovník Koryto vybudované při přeložce vodního toku nebo pro umělý vodní tok
 2. Koryto toku umělé. kategorie: PMO > O podniku > Vodohospodářský slovník. Koryto vybudované při přeložce vodního toku nebo pro umělý vodní tok. Mohlo by vás zajímat: Hraniční tok; Koryto toku upravené.
 3. Koryto vodního toku - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

1.13 koryto vodního toku. zahloubená část pozemku, kterou protéká vodní tok. POZNÁMKA Tento termín může být blíže vymezen přívlastkem k označení určitého typu koryta, jako koryto pro malé průtoky, hlavní koryto nebo umělé koryto Předmětem prodeje jsou pozemky evidované jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo umělé. Pozemky společně tvoří potok zajišťující odtok vody z okolní krajiny. Nemovitosti budou prodány zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu! Detailní popis: » Předmětem prodeje je soubor věcí nemovitých koryto vodního toku umělé: tok umělý: Koryto vodního toku, které bylo vytvořeno uměle (například opevněné koryto vodního toku, průplav, kanál apod.). 11: 9: vodní nádrž přírodní: nádrž přírodn

Vodní tok je voda tekoucí po zemském povrchu v korytě mezi břehy. Koryto jsou dno a břehy řeky, které mohou být přirozené nebo umělé. Větší vodní toky jsou řeky, menší vodní toky jsou potoky.[1] Vodní zákon rozlišuje vodohospodářsky významné vodní toky a drobné vodní toky.[2 Přirozené koryto vodního toku může být definováno ve vodním zákoně buď jako celé koryto, tj. dno i oba břehy ale i jako část koryta - tj. buď je pouze dno přirozeným korytem vodního toku a oba dva břehy jsou upraveným korytem vodního toku - tedy vodním dílem nebo jinou stavbou - nebo pouz koryto. Na této stránce jsou výsledky na dotaz koryto v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk 5.1 Návrh úpravy koryta vodního toku je známa řada obecných zákonitostí mezi charakteristikami půdorysných tvarů stabilizovaných přirozených koryt jsou matematicky obtížně vyjádřitelné - je zavedeno tolik zjednodušení a předpokladů, že toto má pak pouze teoretický význa Zakladatel Ministerstvo zemědělství Popis Jedná se o prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 2366/1 v k.ú. Radouňka o výměře 301 m2 (druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - koryto vodního toku umělé), který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 2366 v k.ú. Radouňka, a který tvoří koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10278866, ČHP.

Koryto vodního toku - NS-ČR/Judikáty

Pozemek p. č. 337/31 v k. ú. Bělá nad Radbuzou o výměře 75 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku umělé - S 1253/20. Požadovaná cena 10230 Platnost do 2021-01-02 Telefon 956 955 207 E-mail jindriska.bartova@lesycr.cz Osoba Bártová Jindřiška Útvar Správa toků - oblast povodí Berounky, Plze - pozemek p.č. 48/3 - vodní plocha - koryto vodního toku umělé, - pozemek p.č. 48/5 - ostatní plocha - jiná plocha . vše zapsáno na LV č. 105, pro kat.úz. Dolní Staré Buky, obec Staré Buky, okres Trutnov. Nemovitosti jsou užívány k bydlení vlastníkem a jeho rodinou. Prohlídky lze domluvit na tel. č. 606 604 204 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) - pozemková parc. č. 434 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k.ú. Klopotovic 1955 4670 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 1961 10737 vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 2654/61 4499 orná půda zemědělský půdní fond 2649 1367 vodní plocha koryto vodního toku umělé 2980 1646 vodní plocha koryto vodního toku umélé 3084 3390 ostatní plocha neplodná půd Pozemky v celkové hodnotě 270 054 Kč o celkové rozloze 3 616 m 2 jsou v pěti případech evidovány jako komunikace, v jednom jako neplodná půda a v ostatních jako koryto vodního toku umělé. Poslední jmenovaný pozemek slouží jako odvodňovací zařízení a jsou zde meliorační stavby

Jiřice Jiřice u Humpolce OFO Blehová Františka Petrovice 51, 39601 Humpolec 1248132304 1 / 1 33 vodní plocha koryto vodního toku umělé Jiřice u Humpolce 661040, č. 745/19 234 Jiřice Jiřice u Humpolce OFO Blehová Františka Petrovice 51, 39601 Humpolec 1248132304 1 / 1 375 trvalý travní porost Jiřice u Humpolce 661040, č. 745/40 23 Pojmem přírodě blízké koryto vodního toku užitým v ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí koryto nebo jeho část, které vzniklo na základě opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností, kterým došlo ke zlepšení morfologického a ekologického. 1159/1 vodní plocha koryto vodního toku umělé 802 528 528 1159/2 vodní plocha koryto vodního toku umělé 802 3314 2368 1165/2 ostatní plocha dobývací prostor 802 530304 5578 1165/12 ostatní plocha dobývací prostor 10002 60 60 1165/13 ostatní plocha dobývací prostor 814 3566 3566. vodní plocha, koryto vodního toku umělé: 43: žádná stavba: Urbanová Jarmila, adresa neznámá.

ČSN EN ISO 772 - koryto vodního toku - nlfnorm

Přímý prodej Pozemky Velká nad Veličkou vodní tok

Útvary vzniklé erozní činnost vodního toku - Soustředěný odtok povrchové vody vytváří vodní tok. Voda modeluje koryto, místo kterým protéká, pomocí unášeného materiálu a v různých částech vodního toku různou intenzitou. Horní tok - překonává se velký výškový rozdíl, řeka má proto značnou energii 1159/2 vodní plocha koryto vodního toku umělé 802 3314 2345 1165/2 vodní plocha vodní nádrž umělá 802 530304 4749 1165/12 ostatní plocha dobývací prostor 10002 60 60 1165/13 ostatní plocha dobývací prostor 814 3566 3566 1165/14 ostatní plocha dobývací prostor 815 2147 2147. 7. Vliv koryta vodního toku a údolní nivy na velikost a průběh povodní 7.1 Povodně, srážky a srážko-odtokový proces Za povodeň se považuje přechodné výrazné zvýšení hladiny vody vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může způsobit škody 2624/2 část vodní plocha koryto vodního toku umělé 679119 Lanžhot 12667 3276/1 část lesní pozemek 679119 Lanžhot 1152287 3294/1 část lesní pozemek 679119 Lanžhot 672495 3337/1 část vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené 679119 Lanžhot 14899. těžbu písku, štěrku, bahna a valounů z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku, geologické práce na pozemcích v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, zasypávání odstavených koryt vodních toků, vrácení vodního toku do původního koryta, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže

Vyhláška č. 414/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci koryto vodního toku umělé 526 435 174,62 Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň II 247/4 ostatní plocha jiná plocha 254 1614 491,33 Marie Vlášková, Hornická 568, 384 11 Netolice 312/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1 3164 1253,29 Obec Sedlec, 373 47 Sedlec . 8 íslo parcely. koryto vodního toku umělé) o výměře 3730 m2 a pozemku pare. č. 389/7 (trvalý travní porost) o výměře 6664 m2 v k. ú. Haklovy Dvory, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na listu vlastnictví č. 1 pr Stránka 3 z 30 - pozemek p.č. 4071/4 - vodní plocha, evidovaná výměra 129 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé - pozemek p.č. 4071/6 - vodní plocha, evidovaná výměra 139 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé - pozemek p.č. 4079/3 - vodní plocha, evidovaná výměra 1.117 m2, způsob využití - koryto vodního toku umělé

p.č. 58/3 plocha 880 m2 koryto vodního toku umělé p.č. 60/2 plocha 2639 m2 koryto vodního toku umělé vlastník a jeho adresa Česká republika, Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/144, Brno-Pisárky,603 00 Brno ! Poslední pozemek, vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 482 m 2, je úzký pruh pozemku - část vodoteče v polích v jižní části k.ú. Lažany u Štědré. Energetická náročnost výše uvedených budov: třída G (mimořádně nehospodárné)

Lužany nad Trotinou, katastrální území 689220 - katastr

k.ú. Černvír, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené - Katastr nemovitostí; k.ú. Moravský Lačnov, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené - Katastr nemovitostí; k.ú. Pašinka, vodní plocha, koryto vodního toku umělé - Katastr nemovitost k.ú. Nová Pec, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené - Katastr nemovitostí; k.ú. Příchovice u Přeštic, vodní plocha, koryto vodního toku umělé - Katastr nemovitostí; POO OS TOK CNM textil - předměty podnikán parc.č. 662/30 (koryto vodního toku umělé), 1290/1 (ostatní plocha, dráha), 1290/2 (ostatní plocha, dráha), 1041/27 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a 1041/28 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), k.ú. Zarazíce, obec Veselí nad Moravo

Změní-li se upravené nebo umělé koryto vodního toku působením vod tohoto vodního toku, je správce vodního toku povinen vrátit vodní tok do původního koryta. § 9. Vzniknou-li ve vodním toku nánosy nebo ostrov a zhoršují-li průtok, je správce vodního toku povinen je odstranit Oznámení - Multifunkční hala Kartarena 2012 7 B.I.4. Charakter záměru a možnosti kumulace s jinými záměry Záměr předpokládá výstavbu multifunkční haly se zázemím mimo zastavěnou část obce u rychlostn

Plaveč, katastrální území 721557 - katastr nemovitostí

koryto vodního toku umělé 136 136 136 900/6 vodní plocha koryto vodního toku umělé 35 116 116 900/7 vodní plocha koryto vodního toku umělé 60000 507 507 Celkem 351834 Vlastníci pozemků dle listu vlastnictví: íslo LV Vlastník 13 Celkem 34 spoluvlastníků - viz příloha 26 Drahoňovská Lenka, Pod Loretou 370, 503 51 Chlumec nad. 16/13 Umělé koryto převodu vody z Morávky do Lučiny v úseku přes Vyšní Lhoty 16/14 Na téměř 10 km dlouhém korytě převodu vody je vybudováno 21 spádových stupňů (stupeň č. 19 v km 0,34 pod rozdělovacím objektem Obvykle jde o soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru. Jinak též území vymezené rozvodnicí a odvodňované tokem k určitému profilu toku. Mohlo by vás zajímat: Hraniční tok; Koryto toku umělé; Koryto toku upravené. - pozemek p.č. 703 - vodní plocha, evidovaná výměra 923 m 2, způsob využití - koryto vodního toku umělé - pozemek p.č. 705 - vodní plocha, evidovaná výměra 1.007 m 2, způsob využití - koryto vodního toku umělé, způsob ochrany - ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam.strom

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích prodal vlastníku sousedních nemovitostí Pozemek o velikosti 1 295 m², který je v katastru nemovitostí vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé. Pozemek se nachází v katastrálním území Lažany u Černošína Zobrazit nemovitosti na mapě. Znáte osobu, které tyto pozemky patří, či patřily? Pak znáte osobu, kterou hledá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve své výzvě.. Nárok této osoby na níže uvedené nemovitosti je však nutné Úřadu pro zastupování státu prokázat 1243 vodní plocha koryto vodního toku umělé 10002 947 210 1235 ostatní plocha ostatní komunikace 1 1 850 810 1234 orná půda 382 59 016 59 016 1227 vodní plocha koryto vodního toku umělé 300 1 523 500 1226 ostatní plocha neplodná půda 167 4 261 4 261. vodního toku lidskou činností termín nahrání vypracované úlohy do aplikace moodle: 18. 02. 2018 V obydlených oblastech Česka bychom asi těžko hledali vodní tok, jehož koryto by nebylo ovlivněno lidskou činností. Ať už se jedná ovýstavbu vodních nádrží, narovnávání vodního toku, jeho zatrubnění nebo i jen jeh [202] - Těžba písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku [203] - Geologické práce v záplavových územíc

Druh a využití pozemku - Bonacin

vodní plocha, koryto vodního toku umělé 1 5 678 vodní plocha, vodní nádrž umělá 1 205 vodní plocha, celkem 2 5 883 zastavěná plocha a nádvoří 43 16 141 ostatní plocha, silnice 16 58 119 ostatní plocha, ostatní komunikace 29 20 802 ostatní plocha, zeleň 2 95 ostatní plocha, manipulační plocha 5 7 91 koryto vodního toku umělé 274 53 53 Celkem 42 199 . Author: Lucie Hofmanová Created Date: 7/15/2020 1:16:11 PM. ČSN 75 2411:duben 2004 přirozené zdroje požární vody Úpravy pro využití: Pokud přirozený vodní zdroj má malou hloubku ale vyhovující množství vody (nevyhovuje požadovaným vlastnostem), je potřebné provést úpravy: - sací jímka ve dně vodního toku - obr. 3 - sací jímka mimo koryto vodního toku - obr. 4 - získat. Poslední pozemek, vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 482 m2, je úzký pruh pozemku - část vodoteče v polích v jižní části k.ú. Lažany u Štědré. Energetická náročnost výše uvedených budov: třída G (mimořádně nehospodárné)

Podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do

1135 vodní plocha koryto vodního toku umělé 150 5427 5427 1114 ostatní plocha ostatní komunikace 150 2805 2805 1016/1 orná půda 150 31353 31353 1016/2 ostatní plocha manipulační plocha 150 5545 5545 st. 100 zastavěná plocha a nádvoří objekt občanské vybavenosti. Ekonomické zpravodajství k tématu Vodní - zprávy z portálu kurzy.cz, agenturní zpravodajství, z finančních portálů, z velkých zpravodajských serverů, ministerstev a dalších zdrojů. Monitoring internetu: 'Vodní' na jednom místě

Video: Příloha k vyhlášce č

plocha a č. parc. 2178/11 (400 m2) - koryto vodního toku umělé - v k.ú. Pečky za pozemek v majetku města č. parc. 2262/8 (448 m2) - trvalý travní porost - v k.ú. Pečky. Směna pozemků bude bezúplatná. Náklady spojené s převodem a sepsání smlouvy zajistí město 548 vodní plocha koryto vodního toku umělé 1 79 79 549 vodní plocha koryto vodního toku umělé 1 565 565 550 vodní plocha koryto vodního toku umělé 1 1 101 1 101 200/2 98 299 224 223 33 158 . Schneider, J., Rebrošová, K.: Plán péče pro přírodní památku Meandry Struhy na období 2009 - 2018 7 Katastrální území: (603571. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

Parcela stLesnice, katastrální území 680214 - katastr nemovitostíTehovec, katastrální území 765317 - katastr nemovitostíParcela stDolní Věstonice, katastrální území 630331 - katastr
 • Injekční lipolýza diskuze.
 • Krajina kreslená.
 • Háčkované kulaté sedlo.
 • Invisalign pojistovna.
 • Pravidla psaní velkých písmen.
 • Mera granule.
 • Zářivá perla poděbrady menu.
 • Červeně kvetoucí trvalky.
 • Dva folikuly.
 • Kon tiki film.
 • Příznaky nemoci tlustého střeva.
 • Cystitida ns.
 • Arsenal fc buy tickets.
 • Hama set vidlicí do zásuvek v cizích zemích.
 • Sírovec žlutooranžový sušení.
 • Dopis na rozloučenou pro kamarada.
 • Silniční kola bianchi.
 • Psychodiagnostika objednávka.
 • Japonsky ahoj.
 • Soukromá porodnice.
 • Phu quoc vylety.
 • Rez hrušňová dithane.
 • Dort my little pony.
 • 47 roninů online bombuj.
 • Elektrický sporák a .
 • Mercurius solubilis.
 • Teplota po priorixu.
 • Xbox controller for pc.
 • Nulové body absolutní hodnota.
 • Zvuky lesních zvířat ke stažení.
 • Princezna na hrášku pdf.
 • Boule za uchem po padu.
 • Film s nejvíce oscary.
 • Měření síly signálu wifi iphone.
 • Land rover discovery 4.
 • Samolepky na dodavku.
 • Zapečené v listovém těstě.
 • Mercilon cena dr max.
 • Kroky na km kalkulator.
 • Sumrak bossov.
 • Veprovy steak z kyty.