Home

Vedoucí bakalářské práce

Bakalářská práce - Wikipedi

Chtěl bych poděkovat své vedoucí bakalářské práce PhDr. Xxxxx Yyyyyyyy, Ph.D. za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce. Poděkování. Chtěl bych poděkovat panu PhDr. Xxxxx Yyyyyy, PhD. za odborné vedení práce a cenné rady, které mi pomohly tuto práci zkompletovat. Poděkován Vedoucí bakalářské práce Autorka RNDr. Blažena Gehinová Tereza Urbánková 2011 . P R O H L Á Š E N Í PROHLAŠUJI, ŽE JSEM BAKALÁŘSKOU PRÁCI NA TÉMA TYPOLOGIE REKREAČNÍCH STŘEDISEK V TURISTICKÉ OBLASTI JESENÍKY VYPRACOVALA SAMOSTATNĚ S POUŽITÍM PRAMENŮ A LITERATURY. Studenti bakalářských programů volí téma bakalářské práce ve 3. semestru, studenti magisterských oborů/programů volí téma diplomové práce v 1. semestru studia. Studenti se zpravidla přihlašují na konkurzy rámcových témat závěrečných prací, které vyhlašují vedoucí prací z jednotlivých kateder PEF Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Dagmar Bednářové, CSc. za ochotu, trpělivost, konzultace a cenné rady, které mi pomohly při psaní bakalářské práce. OBSAH 1 ÚVOD. Jak citovat kvalifikační práce. Konec akademického roku se blíží a s ním i odevzdávání závěrečných prací. Na vysokých školách se jedná především o bakalářky a diplomky, ale na středních se může jednat o různé ročníkové či maturitní práce

Jiří Hanzl | Přijatelné formy dopravy ve městechBakalářské práce - Titulní strana | Diplomové práce

Klára Kováčová, Psychologie: Česká adaptace dotazníků učební motivace (vedoucí bakalářské práce prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.) V r. 2013. Zuzana Kupcová, Učitelství MŠ (kombinované): Literární příběh pro děti v kontextu současné doby (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová) V r. 201 mace o cílech práce a dosažených výsledcích. Školitel (případně vedoucí práce), se souhlasem příslušného proděkana, určuje i termín, ke kterému pominou dů-vody pro nezveřejnění a práce bude zveřejněna v pl-ném rozsahu. V případě odkladu termínu zveřejnění práce Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce

Jak napsat žádost o vedení bakalářské práce? Pavel Semerá

Vedoucí diplomové (bakalářské) práce je oprávněn se přesvědčit o tom, že student vypracoval diplomovou (bakalářskou) práci samostatně. K tomu účelu musí být student schopen na vyzvání předložit koncepty, poznámky, zápisky a další dokumentaci název bakalářské práce : Dotek přírody y vedoucí bakalářsk práceé : Mgr Kateřin. Linhartova á Těžištěm bakalářsk prácé e je návrh obsáhl výtvarné řadé y s přírodn tématikouí přičem, sže autorka pokusila tot pedagogicko díl podpořiéo stručnýt shrnutím vztahm uměnu aí přírod vy dějinách Cíl bakalářské práce. Dobrý den, jsem studentkou oboru sociální práce na VŠ a právě máme období zadávání bakalářských prací. Chtěla bych psát o domácím násilí, vedoucí práce chce však hodně specificky daný cíl práce a já nejsem nějak schopna ho dát dohromady. Všechny práce, které jsem vždycky psala, byly. Práce nesmí být ani pouhým (doslovným) překladem vlastní vědecké publikace. Formát Práce musí mít jednotný styl, který doporučí vedoucí BP. Jednou z možností je použít následující doporučení. Práce je psána ve formátu A4 (vždy) obvyklými fonty (Times New Roman nebo Arial), velikostí písma 12 bodů a. Posudky bakalářské práce vedoucí a oponent vyplňují v UIS. Píšu diplomovou práci. Dva semestry předcházející semestru s plánovaným termínem obhajoby diplomové práce si student zapisuje předmět Diplomní seminář, resp. Diplomní seminář IS/ICT a provede závaznou volbu tématu práce. Student při využití konzultací s.

Studenti magisterského studia | Organizace a regulace

Ve spolupráci se studentem zadání bakalářské práce do InSIS vloží vedoucí práce na základě zpracovaného projektu BP (od 24. 10. 2018 student povinně vypracovává). Posudky a obhajoba práce. Na bakalářskou práci je vypracován posudek vedoucího bakalářské práce a posudek oponenta bakalářské práce. Oponent musí být. Vedoucí bakalářské práce Ústav architektury prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. Vedoucí bakalářské práce Ústav pozemního stavitelství doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. Datum zadání bakalářské práce 23. 9. 2011 Datum odevzdání bakalářské práce 1. 2. 2012 V Brně dne 23. 9. 201

Bakalářské a diplomové práce: pokyny pro vedoucí a

Anglický překlad si studenti navrhují sami, vedoucí jim jej zkontroluje. Cíl a metodika. Cíl a metodika práce jsou velmi důležité části bakalářské či diplomové práce a je třeba jim věnovat náležitou pozornost V Podkladu pro zadání diplomové/bakalářské práce je kolonkou Téma práce myšlen název práce v jazyce práce. Kolonkou Téma práce anglicky je myšlen název práce v anglickém jazyce. Do kolonky Vedoucí práce student doplňuje z nabídky zvoleného vedoucího práce Postup zadání a odevzdání bakalářské práce Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce. Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle (Zásada 1), přínosy (Zásada 2), osnovu (Zásada 3) a vybrané publikace, ze kterých. Zápočet z předmětů SBP1, DISE a DISE1 se uděluje po předložení těchto dvou dokumentů: 1) Zápočtového protokolu - podepisuje autor a vedoucí práce + sekretářka katedry 2) Projektu BP/DP - vypracuje podle formuláře autor ve spolupráci s vedoucím práce. Formuláře k těmto dokumentům jsou k dispozici níže ke stažení Název práce: Nadané dítě v mateřské škole Jméno a příjmení autora: Zuzana Neþásková Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2014/2015 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Iva Lüftnerová Anotace: Cílem bakalářské práce bylo analyzovat názory a postoje uitelů na problematiku nadaných dětí

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Název bakalářské práce Jméno Příjmení autora Název katedry nebo ústavu Vedoucí bakalářské práce: Jméno Příjmení se všemi tituly Studijní program: Název studijního programu a studijního oboru Ro Do bakalářské práce volně vložte podepsané údaje o kvalifikační práci (bod VII.) Výtisk bakalářské práce odevzdejte vedoucímu BP nebo na sekretariátu katedry, pod níž spadá vedoucí vaší bakalářské práce. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce si student BP odnáší

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Univerzita Karlov

 1. 6 Legislativa k bakalářské a diplomové práci Základní legislativní rámec pro bakalářské a diplomové práce tvoří zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47b), a vnitřní předpisy a normy ZČU a FEK, zejména: Studijní a zkušební řád ZČU ze dne 13
 2. Poděkování zpravidla bývá součástí bakalářské/diplomové práce. Jedná se o základní zdvořilostní vyjádření. Jelikož není povinnou součástí.
 3. práce v IS STAG musí být v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) (rozepsané v Příloze č. 1) Směrnice rektora č. 8/2016. b) Úplné vyhotovené podklady pro zadání kvalifikační práce poté student vytiskne a vedoucí práce je schválí svým podpisem a příslušným datem
 4. Náročnost tématu práce (2 Splnění cílů práce (3 Teoretická část práce (4 Praktická část práce (5 Formální úprava práce (Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem . X) v příslušné úrovni. Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: Práce zpracovává podnikatelský plán na vybudování Centra služeb
 5. BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2012 SIGN. ÚSTAV VEDOUCÍ Bartošová Petra Ovčí farma B-B 2920 ú. architektury Myslín Jiří Bazelová Nikola Polyfunkční dům Křenová B-B 2921 ú. architektury Menšíková Naděžda Bendová Martina Dostavba objektu ZŠ v Eistaich B-B 2922 ú. architektury Vojtová Le

Nepřijetí bakalářské práce - Diskuze - eMimino

Datum zadání bakalářské práce: prosinec 2005 Datum odevzdání bakalářské práce: duben 2007 Martin Vrba doc. Ing. Jan Škyřík, CSc. řešitel bakalářské práce vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Jan Mareček, DrSc Pro bakalářské práce všech studijních programů platí níže uvedené administrativní povinosti (evidence v SIS, uložení do SIS elektronické verze, uložení posudků vedoucího a oponenta do SIS, uložení protokolu z obhajoby). Vedoucí práce a oponenti ukládají své posudky k práci studenta také do SIS prostřednictvím.

Poděkování v bakalářské práci + ukázky Formatovani

 1. Vedoucí bakalářské práce Ing. Petr Novák, Ph.D. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil
 2. Pan Bouchal mě po telefonu uklidnil a nabídl mi, že shodný text v mé bakalářce přepíší tak, aby snížili shodu na max. 12 %, které budou dle mé vedoucí bakalářské práce akceptovatelné. Výsledek byl více než skvělý, podobnosti byly sníženy na pouhých 8 %
 3. ář je veden konzultační formou vedoucím bakalářské práce v jím stanovených termínech. Klasifikaci předmětu provádí vedoucí bakalářské práce na základě výstupu, kterým je semestrální práce studenta ve formě písemného projektu bakalářské práce. Tento projekt musí obsahovat zejména:
 4. Název práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s entezopatií loketního kloubu Vedoucí práce: Mgr. Petra Poková Poþet stran - þíslované: 62 Poþet stran - neþíslované: 30 Poþet příloh: 7 Poþet titulů použité literatury: 36 Klíþová slova: možnosti, fyzioterapie, entezopatie, terapie, diagnostika, bolest, loketní klou
 5. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Andrea Broţová Doubková Résumé: This thesis deals with graduates´ problems in the labor market. The purpose of this thesis is to analyse graduates´ problems in the labor market, to find out and to describe graduates

Závěrečné práce - Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praz

 1. Název bakalářské práce: Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci Cíl práce: Cílem práce byla analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizace. Na základě analýza tvorba možných doporučení na zlepšení jednotlivých činností ŘLZ. Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D
 2. ář AJ19800 (Se
 3. Téma práce se zadává na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru.Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS
 4. Vedoucí budou průběžně témata uzavírat podle zájmu studentů v přibližně dvoutýdenních intervalech. Pokud bude na jedno téma přihlášeno více studentů, nebo se k danému vedoucímu na různé práce přihlásí dohromady více než 3 studenti, vedoucí si vybere řešitele a zbylí studenti si budou muset hledat dále jiné téma
 5. Průvodní list bakalářské práce Studijní program Architektura a urbanismus PRŮVODNÍ LIST 2 Jednotlivé přílohy projektu budou zpracovány v souladu s podkladem OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - ARCHITEKTURA A URBANISMUS. Formální provedení projektu (formát, počty paré atd.) určí vedoucí práce. viz.zadání viz.zadání viz.zadán
 6. Struktura bakalářské práce je založena následovně, základ tvoří úvod, cíl a metodika práce, formulace cílů, případně hypotéz a závěr. U bakalářské práce jsou většinou stanovovány hlavně cíle práce, hypotézy se uvádějí spíše v navazujícím typu práce, a to je diplomová práce
 7. Bakalářské a diplomové práce Pokud Tě některé z témat zaujme, zašli nám svůj kontakt (telefon, e-mail) a název zvolené bakalářské či diplomové práce na e-mailovou adresu: diplomka@cpost.cz.Nezapomeň připojit, jakou školu a obor studuješ

Studentovi řešícímu téma bakalářské práce zadané externím pracovištěm může být přidělen vedoucí bakalářské práce z akademických pracovníků ČVUT FBMI a externí odborník bude konzultantem. Vedoucí katedry garantující příslušný studijní obor či program, který se nedělí na obory, po konzultaci s garantem. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jaroslav Vacek. 23.08.2019 Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech České republiky. BROŽKOVÁ, Lenka. Užívání benzodiazepinů ve spojitosti s kvalitou života v regionech Českérepubliky. [Correlation between benzodiazepines use and quality of life in regions of the. Vedoucí BP nemusí být vždy z katedry, na níž proběhne obhajoba , ale může být i z jiné katedry (katedra vedoucího práce), vedoucím může být dokonce externista. Konkrétní administrativní kroky k rezervaci a přidělení tématu BP sdělí katedra obhajoby. 2) Schválení tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout v ještě nezastavěné lokalitě obce Lenešice, dvougenerační dům, který by odpovídal dnešním standardům bydleni v rodinné zástavbě, neboť tradiční architektonické objekty této lokality,. Bakalářské práce budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu, tj. nejpozději 16. prosince 2020. Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce Vedoucí a oponenti bakalářských prací, hodnocení bakalářské práce (1) Vedoucími bakalářských prací jsou zpravidla vysokoškolsky vzdělaní odborníci z organizací, v nichž konají studenti odbornou praxi, nebo jsou v takové organizaci zaměstnáni POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení studenta Zuzana Zajíčková Název práce Analýza strachu u studentů humanitních oborů. Vedoucí práce Mgr. Eva Machů, Ph.D. Obor Sociální pedagogika Forma studia Prezenční Kritéria hodnocení práce Stupeň hodnocení dle stupnice ECT Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Látal, Ph.D. Oponenti: mjr. Ing. Filip Dvořák, Ph.D. Téma: Měření optického vysílače pro vnitřní bezvláknové optické sítě založené na optických vláknech Verze ZP: 1 Student: Jan Chavík 1.Zadání závěrečné práce. Předložená bakalářská práce odpovídá zadání

Vypracování bakalářské práce na Katedře experimentální biologie rostlin se řídí platnými pravidly pro psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci.Ty spolu s tématy bakalářských prací zadaných v SIS specifikují obsah, rozsah i formu - viz oddíl Pojetí a rozsah BP výše uvedeného dokumentu Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSISu nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle (Zásada 1), přínosy (Zásada 2), osnovu (Zásada 3) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází. Následně student práci s vedoucím pravidelně konzultuje Práce musí být napsána na počítači a vytištěna po jedné nebo po obou stranách papíru formátu A4 s řádkováním 1,5, písmo velikosti 12. Strany práce se číslují v pravém dolním rohu. Součástí bakalářské práce musí být český i anglický název, klíčová slova10 v angličtin

Vedoucí práce ještě hodnotí celkový přístup autora práce. Rozsah bakalářské a diplomové práce Rozsah DP a BP ovlivňuje vlastní téma a použité metody. Převážně teoretické práce založené na studiu, analýze a srovnávání různých dokumentů jsou zpravidla rozsáhlejší než práce založené na empirickém výzkumu ZÁVĚR. Bakalářská práce Hodnocení připravenosti obcí olomouckého regionu na urbanizační procesy je řešena jako součást projektu Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu neboli POHOS VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora: Zuzana Němcová Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Název tématu práce v českém jazyce: Vliv informačních technologií na komunikaci v rámci školy. Rok odevzdání: 201 Postup při zadání bakalářské a diplomové práce. Pokyny k vypracování bakalářské a diplomové práce. Pokyn vedoucího KTV pro vypracování kvalifikační práce navazující na vyhlášku děkana č. 1VD/2018. Vzor - desky a titulní strana. Výňatek z normy pro citování použitých pramen

bakalářské práce (Literárně-kulturní) Autor práce: Taťána Činovcová. Studijní obor: Anglický jazyk pro odbornou praxi . Název práce: British Epic Theatre and the Influence of Bertolt Brecht on British Drama Akademický rok: 2016/2017. Vedoucí práce: Mgr. Petra Kalavská . Oponent práce: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D. Kritéria. Bakalářské práce Akademický rok 2016-2017 Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností Bobek Juraj, Bc. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.) Detail Studium asymetrických vyhlazených mřížek vytvořených elektronovou litografií. POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Kristýna Koutná Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra Název práce: Osobní přínos pacientů v prevenci onkologických onemocnění Vedoucí práce: Mgr. Jana Bubláková Hodnocení práce Kritéria hodnocení Hodnocení 1. Formální úroveň textu B 2

Jak citovat kvalifikační práce - Citac

vedoucí diplomové práce (také: vedoucí bakalářské práce, vedoucí vysokoškolské kvalifikační práce) volume_up thesis supervisor {podstatné jméno Bakalářské práce. Detekce útoků na Active Directory. Autor. Lukáš Kotlaba Rok. 2019 Typ. Bakalářská práce Vedoucí. Ing. Simona Buchovecká Oponenti. Ing. Miroslav Prágl, MBA Katedra. Katedra počítačových systémů Anotace. Organizace, které využívají Active Directory pro správu identit, musí chránit svá data před. Vedoucí práce (akademický pracovník ÚBZ, schválený neakademický pracovník nebo schválený externí vedoucí) může vložit do ISu do příslušného Rozpisu témat předběžné zadání bakalářské nebo diplomové práce, ke kterému se může student přihlásit. Vložení předběžného zadání je bez časového omezení

Hledáte nabídku práce VEDOUCÍ ZÁKAZNICKÉ KVALITY (75-80.000 Kč) - ref. 24758 - Plzeňský kraj - Advantage Consulting, s.r.o. ? Podívejte se na JobDNE Vedoucím bakalářské práce může být také student doktorského studijního programu VŠB-TUO v prezenční formě studia. (4) Vedoucí bakalářské práce a její oponent, kterého jmenuje vedoucí katedry, vypracují posudky k této práci. Student má právo se s posudky seznámit nejméně tři dny před konáním obhajoby

Workshop Žacléř 2009

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav bohemistických studií POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autora TETYANA VARVANINA Studijní obor ČEŠTINA PRO CIZINCE Název bakalářské práce ČEŠTÍ UMĚLCI VE SVĚTĚ NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ - STUDIE TŘÍ TALENTŮ (A. MUCHA, F. KUPKA, V. PREISSIG) Vedoucí BP MGR bakalářské práce, resp. do posledního pátku měsíce ledna předcházejícího roku odevzdání diplomové Zadání nemusí obsahovat osnovu, pokud vedoucí práce nerozhodne jinak. Téma práce je nutné konzultovat s vedoucím práce minimálně tři týdny před termínem odevzdání zadání práce Zadání bakalářské práce. Bakalářské a diplomové práce se zadávají v předposledním ročníku. Není na škodu si už v té době vytvořit akční plán, tj. proces výběru zadání, tvorby práce a přípravy na obhajobu si rozplánovat v návaznosti na termíny dané fakultou Vedoucí práce tedy provede kontrolu a výsledek kontroly vyjádří v posudku vedoucího práce (bod 9). Bodové hodnocení v posudcích je vhodné doplnit slovním, tj. připomínkami, vyjádřeními, přínosy a tématy pr

Bakalářské práce; Obhájené; Obhájené bakalářské práce. Bakalářské práce absolventů Vysoké školy polytechnické Jihlava jsou zveřejněné dle § 47b zákona č. 137/2016 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Vedoucí práce vypracuje ve spolupráci se studentem podklad pro zadání práce, poté vedoucí práce zašle elektronicky formulář podkladu na sekretariát KPE, sekretářka vloží údaje do STAGu a vytiskne originál zadání, který se po podpisech vedoucí katedry a děkanky eviduje na katedře. Po obhajobě se zakládá do protokolu o. Vedoucí práce zapíše studentovi splněnou studijní povinnost do SISu a do indexu pod názvem Zadání bakalářské, resp. diplomové práce (hodnoceno 3 kredity) nejpozději do konce 2. (u bakalářských prací), resp. 1. úseku (u diplomových prací) studia Pro odbornou věřejnost VýukaŠkolní klasifikační práce (bakalářské, d... Školní klasifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) Role vedoucí laborantky při realizaci systému managementu kvality ve zdravotnické laboratoři. 2007

Nabídek práce - Vedoucí Nákupu - Česko Vše Nové Filtrovat 67 pracovních nabídek Vytvořit upozornění vyšší odborné, bakalářské, vysokoškolské Pomáháme lidem a firmám dělat dobrá rozhodnutí, protože víme, co je a co bude aktuální v současném světě pr Před 12 dn HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Akademický rok 2020/2021. Autor práce. Název práce. Vedoucí práce . Studijní obor. Počet stran (úvod-závěr) Počet stran teoretické části. Počet stran praktické části. Počet příloh. Počet titulů použité literatury v českém jazyce. Počet titulů použité literatury v cizím. Volba tématu bakalářské nebo diplomové práce se řídí: pokynem děkana č. 03/2020 Postup při tvorbě zadání závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020) Témata prací vytvářejí jednotliví vedoucí pro příslušné obory. Kdo si téma vybírá

vedoucí práce. Title: POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Author: Martin Jurek Created Date: 6/10/2012 5:53:38 PM. Vedoucí bakalářské práce Pomáhá při stanovení metodiky a rozsahu práce Upozorňuje na nedostatky v dílčích částech nebo celkové koncepci práce, formální úpravě, způsobu zpracování, vyhodnocení a prezentaci získaných dat apod. Konzultuje celý rukopis práce před konečným vytištěním. Odevzdání bakalářské práce Zvlášť když je to (minimálně v případě bakalářské práce) pro vás první setkání se všemi novotami a záludnostmi akademického textu. Nebojte se, nebudete na to sami. Se spoustou věcí vám poradí vedoucí vaší práce. Ale abychom to nenechávali všechno jen na něm, sepsali jsme pro vás ty nejdůležitější informace.

PPT - Seminář k bakalářské práci PowerPoint PresentationPředstavujeme projekt: 12X1PS Projektování silnic a dálnicSHELTER

Webové stránky Slezské univerzity, Matematického ústavu v Opavě. Jméno Název práce Obor Vedoucí; Dubová Jana: Analýza rizik zásobníku vodíku pomocí metody IAEA-TECDOC-72 Pozice: vedoucí skladu - obchodní referent/ka Náplň práce: pro našeho klienta, odborný obchod Torgretail CZ s.r.o., hledáme vhodné kandidáty na pozici Vedoucí skladu. Náplň práce: komunikace se zákazníky příjem, výdej, manipulace a kontrola zboží zaskladňování zboží vychystávání zakázek práce Kroky zadávání bakalářské práce Do 15. března musí všichni studenti zajít za vedoucím této práce a dohodnout se na podrobnostech, podle nichž vedoucí práce sám dopracuje a upřesní vlastní zadání. Pokud se student s vedoucím práce osobně nesejde, téma mu nebude zadáno!. POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor práce: Lucie Valentová Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra Název práce: Zmapování teorie životních změn u pacientů s onkologickým onemocněním Vedoucí práce: PhDr. Petra Doucková Hodnocení práce Kritéria hodnocení Hodnocení 1. Formální úroveň textu A 2 Jak dlouho trvá obhajoba bakalářské práce. Na některých školách je obhajoba bakalářské práce formalitou, jinde to může být pěkná dřina. Na jiných institucích se to liší i napříč jednotlivými fakultami či katedrami. Není tedy na škodu zjistit si konkrétní informace o poměrech na vaší škole

 • Steatoza jater a pankreatu.
 • Damon salvatore wikipedie.
 • Porod dítěte nad 4 kg.
 • Hrebicek pro deti.
 • Motýlek letňany.
 • Inhalační maska.
 • Zajímavé otázky do kvízu.
 • Skarifikace cena.
 • Alergie na prach bolest v krku.
 • Minerály liberec.
 • Dovolená keňa očkování.
 • Rakovina lymfatických uzlin u psa.
 • Glock 19 gen4 recenze.
 • Faraon protect.
 • Xbox controller for pc.
 • Directx download windows 7.
 • Chodítko pro seniory ostrava.
 • Global competitiveness report.
 • Linecké těsto wikipedie.
 • Bratři z donucení online.
 • Llorens panenka martina.
 • Pánský lyžařský set.
 • Slepice padá na stranu.
 • Kuřecí maso s bramborem a smetanou.
 • 5 6tt ultrazvuk.
 • Dětský polštář 70x90.
 • Fáze vztahu.
 • Rodičovská dovolená oznámení zaměstnavateli.
 • Návrhy interiérů prodejen.
 • Od kdy kravské mléko do kaše.
 • Seznam kožešinových farem.
 • Netkaná textilie.
 • Thomas newcomen.
 • Kambodža ceny.
 • Černá říčka.
 • Rollei sportsline 85 recenze.
 • Červeně kvetoucí trvalky.
 • Polovodičové relé 12v.
 • Rosa rugosa prodej.
 • Jak vnima novorozenec.
 • Kopřiva lužní.