Home

Žiadanka na vydanie preukazu

Title: Microsoft Word - Žiadanka na vydanie preukazu_ZSSK 33628.doc Author: pt Created Date: 10/14/2014 2:49:29 P ŽIADANKA na vydanie žiackeho preukazu na z Za účelom vystavenia žiackeho preukazu na zľavu cestovného v súlade s §7 zákona 428/2002 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v účele poskytnutia boli použité, spracované a podľa potreb Pred vyplnené ŽSR žiadanky na vydanie preukazu pre študentov Milí študenti, tieto pred vyplnené žiadanky Vám slúžia ako pomôcka pre potvrdenie vašej žiadanky na ŽSR. Jedna je pre študentov 1. až 5. ročníka, ktorá platí až do 31.8.2018 a druhá je pre študentov 6. ročníka, ktorá platí do 30.6.2018

ŽIADANKA na vydanie preukazu (Tlačivo sa vypisuje čitateľne nezmývateľným trvácnym perom čiernej alebo modrej farby.) Žiadateľ je povinný predložiť riadne vyplnenú, neprepisovanú Žiadanku, preukaz totožnosti, pri určených preukazoch aj aktuáln Ž e l e z n i č n á s p o l o č n o s ť S l o v e n s k o, a. s. ŽIADANKA na vydanie Žiackeho preukazu na zľavu cestovného (Na vydanie preukazu musí žiadateľ predložiť aktuálnu nepoužitú fotografiu ako na preukaz totožnosti, vyplnen ŽIADANKA na vydanie Žiackeho preukazu na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov škôl (Ţiadateľ je povinný predloţiť riadne vyplnenú a školou potvrdenú, neprepisovanú, príp. úradne opravenú Ţiadanku, preukaz totoţnosti, aktuálnu a nepouţitú farebnú fotografiu. Fotografia musí byť o rozmeroch 3x3,5 cm na.

Prílohou k žiadanke o prvé vydanie železničného preukazu je formulár na vyhotovenie železničného preukazu, čitateľne vypísaný podľa predtlače, s aktuálnou farebnou fotografiou s rozmermi 3x3,5 cm nalepenou na presne označenom mieste (fotografia nemôže byť pripnutá alebo voľne priložená) a súhlas dotknutej osoby na. Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/ so sprievodcom* Údaje o žiadateľovi Priezvisko Meno Titul Deň, mesiac, rok narodenia Rodné číslo Číslo OP Štátna príslušnosť č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnuti Preukaz žiaka sa skladá z dvoch častí z čipového preukazu a po stránke vizuálnej z medzinárodného preukazu ISIC a EURO<26. Spojenie týchto dvoch funkcií bolo základnou myšlienkou projektu, ktoré umožnilo žiakom využívať jednu kartu (namiesto 9-10 preukazov pre jednotlivé interné i externé aplikácie) na čo najviac. Žiadosť o vydanie preukazu na žiacku (študentskú) zľavu cestovného. Žiadanka o vyšetrenie: o ultrazvukové vyšetrenie (USG. I N F O R M Á C I A Mesto Ružombero Číslo preukazu:.. Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti * preukazu na . žiacku (študentskú) zľavu cestovnéh

Pred vyplnené ŽSR žiadanky na vydanie preukazu pre

Na základe usmernenia Ministerstva školstva s účinnosťou od 12.10.2020, Gymnázium Veľká okružná 22 prerušuje školské vyučovanie. Škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Ďalšie informácie k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu budú poskytovať triedni učitelia cez rodičovské a žiacke kontá EduPage Dopravná karta je emitovaná s platnosťou na 5 rokov. Dopravca poskytuje na funkčnosť dopravnej karty záruku 2 roky od jej vystavenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie DK, ktoré vzniklo nedodržaním podmienok určených v bode 4. tohto poučenia. Po zakúpení dopravnej karty sa táto stáva majetkom cestujúceho (držiteľa) ŽIADANKA na vydanie Žiackeho preukazu na vlak aktualizovaná, platná žiadanka na vlak, tzv. Registračný formulár Zoznam súborov. Vlak_ziadanka_RegistrFormular.pdf (PDF 407,72 kB ŽIADOSŤ O VYDANIE / PREDĹŽENIE / ZMENU ČIPOVEJ KARTY vydanie (doplní dopravca na základe ústnej žiadosti žiadateľa) Držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP-S občiansky preukaz + fotografia súčasnej podoby s rozmermi 2,5 x 3 cm + preukaz ŤZP (ŤZP-S Title: 33628_RegistraÄ ný formulár_09_2018_2.pdf Author: Pejko.Martin Created Date: 9/27/2018 12:56:57 P

Preukaz žiaka TransData

V 65-tich menších železničných staniciach, kde nie je k dispozícii systém KVC, cestujúci môže požiadať o vyhotovenie preukazu. Predloží potrebné doklady a vyplní žiadanku o vydanie preukazu. Maximálne do troch pracovných dní bude mať preukaz k dispozícii na tej stanici, kde o vydanie preukazu požiadal Záruku na ČK t.j. reklamáciu si určuje výrobca podľa zákona. -Personifikácia nového preukazu a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto ho dopravca pripraví k prevzatiu cca do 10min. od podania žiadanky, aby sa znížili čakacie časy na začiatku školského roka, preto si tento preukaz môžete vybavova Žiadanka o vydanie preukazu SAD. ziadanka_vydanie_preukazu_SAD.pdf. Žiadanka pre prídavky na dieťa. potvrdenie_pre_pridavky_na_dieta.pdf. Žiadanka o vydanie preukazu ZSR. ziadanka_vydanie_preukazu_ZSR.pdf. Aktuálna verzia prihlášky na SŠ. 29.7.2020 účasť školy na projekte BSK v rámci obnovy objektov DSS 2.9.2020 začiatok vyučovania v školskom roku 2020/2021 17.9.2020 účasť žiakov na umeleckých dielňach UNESCO v rámci Dní euróeho kultúrneho dedičstv

príslušnej školy a má nárok na priznanie zľavneného cestovného do 31.08. daného školského roka. Týmto žiakom je možné vystaviť preukaz ZSSK s platnosťou do 31.08. na základe školou potvrdenej Žiadanky na vydanie preukazu ZSSK 07351/33628 (Žiadanka) a potvrdenia školy, že žiak nezmaturoval v riadnom termíne Ak má každý pridelené svoje vozidlo, tak je žiadanka na prepravu v súkromnej firme zbytočnosť. Najmä ak je to konateľ/majiteľ. Podpíše prevzatie vozidla, hmotnú zodpovednosť a predkladá vyúčtovanie-kúpu PHM a ak sa vedie, tak knihu jázd. Komentovať Hlasovalo 2 pouzivatelov. Užitočné (2). Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti* preukazu na žiacku. ARRIVA NITRA a.s. , Štúrova 72, 949 44 Nitra. 1 Bratislava BA OC Central po celom nákupnom centre 4

Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie. Občan so zdravotným postihnutím Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá. Sociálne veci a rodina Elektronické služby v tejto sekcii môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. Službou môžete požiadať o vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov. Služba podlieha zaplateniu správneho poplatku. O pripravenosti tabuľky na vyzdvihnutie na dopravnom. Žiadanka na vydanie Žiackeho preukazu . na zľavu cestovného(ŽSR) stiahnuť Žiadosť o oslobodenie . od povinnej telesnej výchovy stiahnuť Záväzná prihláška na maturitnú skúšku stiahnuť Záväzná prihláška na seminár Informovaný súhlas. na školské výlety a iné školské akcie stiahnuť Žiadosť o prijatie do ŠSZ mimoriadne vydanie november 2017 Predstavujeme nový centrálny príjem vzoriek naskenovaná žiadanka je ihneď dostupná laborantom na zadanie do LIS-u, čím sa vatelia požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Be Príloha č. 2/b Žiadanka o vydanie mesačného cestovného lístka 0735 2 491800 (vzor) Príloha č. 3 Vyhlásenie o poučení (vzor) Príloha č. 4a Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov (zamestnanec) Príloha č. 4b Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov (rodinný príslušník

Žiadanka o výšetreni

k materiálu nie je priložená žiadanka, nesúhlasia údaje na nádobke a žiadanke, je dodaný materiál, u ktorého boli zjavne porušené zásady správneho odberu, transportu alebo uloženia a je znehodnotený tak, že ho nie je možné vyšetriť, žiadanka je kontaminovaná alebo vonkajšia strana transportnej nádoby Prihláška_na_preukaz_ISIC_Žiadosť_o_vydanie_preukazu_ISIC_.docx. Žiadosť o prestup na našu školu VZOR.doc. Potvrdenie o návšteve školy.pdf. Potvrdenie o návšteve školy pre uplatnenie rodinných prídavkov.pdf. Potvrdenie o návšteve školy pre uplatnenie daňového bonusu .pdf. Predbežná prihláška na maturitnú skúšku .pd Slovenská autobusová doprava Zvolen poskytuje mestskú hromadnú dopravu a prímestskú dopravu na takmer 70% územia Banskobystrického samosprávneho kraja Na zabezpečenie niektorých služieb SČK v súlade s vyhláškou rektora TU č.3/2004 sú predpísané tlačivá: Žiadosť o zhotovenie preukazu TU - študent2. stranu tvorí Prihláška za člena CKM SYTS a Súhlas so spracúvaním osobných údajov (len pre preukaz ISIC) Žiadosť o zhotovenie preukazu TU - zamestnanec2

Žiadanka na prepravu osôb - nákladu. formát: A6 • vyhotovenie: blok • papier: bezdrevný ofsetový . Objednávacie číslo: 306019 Tovar je na sklade. Expedujeme v priebehu 5 až 7 pracovných dní Slovenská autobusová doprava, Poprad. Zabezpecuje dopravu na prímestských a dialkových linkách na celom území SR a na linkách MH Na vydanie dôchodcovskej BČK je potrebné priložiť naskenované rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výmere poberaného invalidného alebo starobného dôchodku (jeho výšku je možné začierniť). Pri BČK pre držiteľa preukazu ŤZP/ŤZP-S je potrebné priložiť naskenovaný preukaz ŤZP/ŤZP-S, alebo rozhodnutie o priznaní ŤZP/ŤZP-S - registrácia a výdaj preukazu sa uskutoční do troch pracovných dní - cestujúci vyplní žiadanku - k vyplnenej žiadanke predloží potrebné doklady podľa jednotlivého typu cestujúceho - maximálne do troch pracovných dní si bude mocť vybrať preukaz na tej stanici, kde o vydanie preukazu požiadal Žiadost o vydanie dopravnej karty SAD . Žiadanka na vydanie žiackého preukazu na zľavu cestovného . Žiadosť o prijatie na externé štúdium . Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole . Žiadosť o komisionálnu skúšku . Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieť

Novinky Gymnáziu

 1. s KVC na počkanie a v pokladniciach bez KVC do 3 pracovných dní, pri registrácii priamo v pokladniciach ZSSK s KVC študent poskytne osobné údaje k výdaju preukazu bez vypisovania Žiadanky na vydanie preukazu ZSSK (žiadanka), v pokladniciach ZSSK bez KVC - študent poskytne osobné údaje a vždy aj vypísanú žiadank
 2. Stanice na overovanie preukazov sú zverejnené aj na internetovej stránke www.slovakrail.sk. Na vybavenie preukazu je potrebná aktuálna, nepoužitá fotografia ako na občiansky preukaz, školou potvrdená Žiadanka na vydanie Preukazu na zľavu cestovného a preukaz totožnosti
 3. ŽIADANKA na vydanie Žiackeho preukazu na zravnené cestovné pre žiakov a študentov škôl (na vydanie Žiackeho preukazu je Žiadater povinný predložit. aktuálnu a nepoužitú farebnú fotografiu o rozmeroch 3x3,5 cm na fotografickom papieri, . .öíslo. riadne vyplnenú a školou potvrdenú Žiadanku a preukaz totoŽnosti
 4. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

ŽIADANKA na vydanie Žiackeho preukazu na vlak, Tlačivá

 1. Na jeho vystavenie je potrebná školou potvrdená Žiadanka na vydanie žiackeho preukazu, fotografia a preukaz totožnosti. Žiadanka je voľne prístupná na internetovej stránke Železničnej spoločnosti (ZSSK) na adrese www.slovakrail.sk. Žiaci a študenti môžu využívať dva druhy zliav
 2. Žiadanka na vydanie preukazu 2014 128kB. Dokumenty k slevám a přepravě zdravotně postižených v mezinárodní železniční dopravě: 1. SCIC-EWT Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady v-přepravě východ-západ platné od14. 12
 3. Tip: Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydáme na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra

Čipové karty - SAD Prievidz

Potvrdzovanie tlačív na účely zľavného cestovného žiakom. By admincss / 16 mája 2018 / 0 comments. Podkladom na vydanie preukazu na zľavu cestovného pre žiaka je Žiadanka na vydanie preukazu, ktorá je študentom k dispozícii elektronicky na web sídle ZSSK alebo v osobných pokladniciach ako tlačivo vyplnená žiadanka a fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm (platí len pre vybavovanie v predajniach DPB bez fotopracoviska). Bez vybavenia bonusovej zľavy cestujú tieto deti a študenti za zľavnené (polovičné) cestovné na základe preukazu ŤZP/ŤZP-S. Držitelia Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského s trvalým pobytom v Bratislavskom kraj 1 Prosíme priložiť kópiu preukazu poistenca F226/2019, Vydanie 1.-----Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 Vyšné Hágy Oddelenie klinickej mikrobiológie, +421 524414 307 ŽIADANKA NA BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIE - MYKOBAKTERIOLÓGI

Dokumenty Slovenská autobusová doprava Zvolen, a

 1. Na základe doterajších skúseností, v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, vyzýva ZSSK žiakov a študentov, aby venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva Žiadanka na vydanie preukazu. Potrebné je mať vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, najmä informáciu o trvaní.
 2. Predĺženie platnosti preukazu na bezplatné cestovanie (študenti) (PDF žiadanka na vytlačenie) tak získať preukaz preukazujúci oprávnenie cestovať zadarmo. K registrácii je potrebné predložiť určité doklady, podľa typu záujemcu. fotografiou 2x3cm a vyplnenou žiadankou o vydanie preukazu..
 3. Mesto Tisovec Mestský úrad Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec Tel: 047/5603 801 e-mail: info@tisovec.co
 4. Dopravnú kartu na plné cestovné vydá CIK SAD Prievidza a.s. na základe vyplnenej žiadanky a preukazu totožnosti. Dopravnú kartu na zľavnené cestovné vydá CIK na základe vyplnenej žiadanky , preukazu totožnosti, dokladu preukazujúceho nárok na zľavu a fotografie 2,5x3 cm. Cena dopravnej karty je 4,00€ a platnosť 5 rokov od.

Euróy preukaz zdravotného poistenia VšZ

 1. ŽIADANKA na vydanie Žiackeho preukazu na zľavu cestovného . Zdroj/autor: zssk,drom. Zdielať článok na Facebooku. Hodnotenie článku: 0.0 /5 (0 hlasov) Súvisiace články. ŽELEZNICE Do Splitu a Baru. ŽELEZNICE Letné zľavy. ŽELEZNICE Zmeny vlakov v Bratislave. ŽELEZNICE InterRail Pass
 2. Potvrdenie - prídavky na dieťa; Potvrdenie o návšteve školy; Tlačivo DP Žilina; Žiadanka na na vydanie žiackeho preukazu na vlaky; Návrh na oslobodenie od predmetu Telesná výchov
 3. Na základe žiadosti o vydanie Dopravnej karty dopravcu (ďalej len Žiadosť), vyplnenej a podpísanej zákonným Pokiaľ chce zákonný zástupca dieťaťa požiadať o vydanie Preukazu veku dieťaťa, predloží v informačnej kancelárii a vypísaná žiadanka. Súčasne predložia svoj občiansky preukaz na overenie údajov.
 4. Žiadosť - prijatie na štúdium - prestup z inej školy >>> Žiadosť - uvoľnenie z vyučovania >>> Žiadosť - začlenenie žiaka do ŠkVP ako integrovaného >>> Základné údaje o žiakovi / žiačke (1. ročník) >>> Žiadanka na vydanie preukazu Železničnej spoločnosti Slovensko >>> Zásady ochrany osobných údajov >>>

Preukaz na vlaky zadarmo - cestovanie autobusom a MHD pre

Na obnovenie zľavy je potrebné priniesť Žiadanku o vydanie dopravnej karty potvrdenú školou. Poplatok za obnovenie zľavy je 1,00 € . Výdaj žiackého a študentského preukazu Študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej v BČK. Manipulačný poplatok 0,50 € je za vydanie kmeňového listu aj za zmenu údajov zapísaných v karte. Cena BČK je 6,80 € + obal 0,33 €. Otváracie hodin

InterCity | ZSSK Slovakrail

Žiadost o vydanie dopravnej karty SAD Trenčín, Tlačivá

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecé obchod vé pod uieky spoločosti ARRIVA Liorbus, a.s., so sídlom Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 36 403 431, zapísanej v Obchodnom registr Lístok do mobilu na zavolanie Žiadanka na vydanie preukazu. Na linke bude premávať spolu 6 vlakov smerom do Levíc a 5 vlakov smerom do Štúrova, jeden vlak ide v úseku Čata - Štúrovo. Vlaky sú prestupnými väzbami previazané s vlakmi na linke Čata - Šahy (Zvolen

Tlačivá pre študento

Popri štúdiu na fakulte je možné využiť celý rad možností, ako zmysluplne a zaujímavo stráviť svoj voľný čas. Status študenta umožňuje bezplatný vstup do internetových učební a možnosť využívať telocvične a plaváreň priamo na fakulte, ako aj posilňovňu či športoviská pri internátoch v Mlynskej doline Na vydanie preukazu bude potrebovať fotku a občiansky preukaz. Každý poberateľ dôchodku podľa Zákona o sociálnom poistení SR vo veku do 62 rokov bude prepravený na cestovný lístok na bezplatnú prepravu na základe preukazu ZSSK vydaného bezplatne na základe potvrdenia o výplate dôchodkových dávok Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. na vydanie čipových kariet a vedenie účtu o kredite Tieto všeobecé obchod vé pod uieky spoločosti ARRIVA Trnava, a.s., so sídlom Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Slovenská republika, IČO: 36 249 840, zapísaá v Obchod vo u registri Okresého súd Každoročne tak pokladnice ZSSK na staniciach navštívia tisícky študentov. Na základe doterajších skúseností, v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, vyzýva ZSSK žiakov a študentov, aby venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva Žiadanka na vydanie preukazu, upozornil Kováč Na základe doterajších skúseností, v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, vyzýva ZSSK žiakov a študentov, aby venovali zvýšenú pozornosť vypĺňanu tlačiva Žiadanka na vydanie preukazu, upozorňuje Kováč. Keďže na staniciach sa budú vybavovať tisícky žiakov, mali by ste mať správne.

RD Trnava | ZSSK Slovakrail

SAD Lučenec, a.s. - Na stiahnutie Autobusová doprav

Potrebujete k tomu: aktuálnu fotografiu ako na občiansky preukaz, školou potvrdenú Žiadanku na vydanie Preukazu na zľavu cestovného (je k dispozícii na internetovej stránke alebo aj v ktorejkoľvek pokladnici) a preukaz totožnosti. Ak študujete na detašovanom pracovisku vašej školy, Žiadanku vám potvrdí zriaďovateľ školy Vydanie výsledku tretej osobe je možné len na základe predloženia plnomocenstva s úradne overeným podpisom vyšetrovaného pacienta alebo samostatne platiaceho klienta, ktorého sa výsledky týkajú a preukazu totožnosti splnomocnenca uvedeného v plnomocenstve

Preprava imobilných cestujúcich v IC vlakoch | ZSSK Slovakrailrelačné ceny Rajka, Hegyeshalom, Csorna | ZSSK Slovakrail

Na základe doterajších skúseností, v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, vyzýva ZSSK žiakov a študentov, aby venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva Žiadanka na vydanie preukazu, upozornil Kováč Na základe doterajších skúseností, v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie, vyzýva ZSSK žiakov a študentov, aby venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva Žiadanka na vydanie preukazu, upozornil Kováč. Všetky informácie o bezplatnej preprave, podmienkach registrácie a tlačivá sú na webe.

Autovlak | ZSSK Slovakrail

Za vydanie duplikátu preukazu zaplatí používateľ poplatok podľa cenníka služieb. T. tezaurus hierarchicky usporiadaný riadený slovník termínov, tzv. deskriptorov (kľúčových slov) tiráž údaje na konci publikácie, ktoré uvádzajú informácie súvisiace s jej vydaním alebo vytlačením, prípadne ďalšie dôležité informáci

Záznam o transfúzii, 20 ks - ŠEVT a
 • Modely 1 16.
 • Cibetka anglicky.
 • Co vzít do panamy.
 • Krejzovi herci.
 • Chapela youtube.
 • Mistrovství moravy a slezska mužů a žen.
 • Jak dlouho se dožívá beta bojovnice.
 • Chlapecká postava oblečení.
 • Vikingové celý film cz.
 • Vánoční písničky.
 • Jde vyléčit alergie.
 • Rezoluce.
 • Co s odrostlým melírem.
 • Ac dc 2018.
 • Prodám mluvícího papouška.
 • Microsoft research image composite editor.
 • Závislé státy.
 • Slaměný kuželový klobouk.
 • Nov duben 2019.
 • Vikingové celý film cz.
 • Mamutí cena dolní moravy.
 • Narkolepsie autismus.
 • Tygři praha zoo.
 • Čáslavský čtyřlístek 2018.
 • Yamaha yzf r1 bazar.
 • Banánový chlebíček vegan.
 • Rozpoznávání obličejů na google photos.
 • Power floss pf0961k.
 • Poltergeist dokument.
 • Viditelné žíly.
 • Vztažné zájmeno ve větě.
 • Chrysler voyager 2.5 td recenze.
 • Zahradní traktor bolens.
 • Webkamera rybník svět.
 • Pláž sv. jakuba dubrovník.
 • Pěnová stolice.
 • P&l.
 • Čarodějnice 2018 film.
 • Rozcvičení před kliky.
 • Bk nymburk mladez.
 • Av zesilovače.