Home

Měrná tepelná kapacita kyslíku

Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce který zavedl pojem latentní teplo a specifické teplo (dnes správněji měrná tepelná kapacita) a jako chemik zkoumal vlastnosti oxidu uhličitého. Výsledkem bylo zavedení kalorimetrické rovnice v tom tvaru, jak se o ní vyučuje v 8. ročníku základního vzdělávání. Teorie Měrná tepelná kapacita písku je 5,1 krát nižší než je tomu u vody, tzn. že písek se nejen rychle ohřívá, ale po západu slunce se rychle ochlazuje. Důsledkem toho jsou pak velké výkyvy v teplotě na poušti ve dne a v noci, které mohou dosahovat až desítek stupňů Celsia

Měrná tepelná kapacita plynu (SŠ+) Válec s pístem (SŠ+) Polytropická komprese plynu (VŠ) Počet molekul kyslíku v 1 cm 3 vzduchu (SŠ) Ideální plyn versus van der Waals (VŠ) Reálný plyn (3) van der Waalsova rovnice (VŠ) Ideální plyn versus van der Waals (VŠ) Práce van der Waalsova plynu (VŠ) Tepelné děje v plynech (29 Pevné látky Údaje platné pro teplotu 20 °C. materiál α 20 [ .10-6 K-1] c 20 [ J.kg-1.K-1]; Bronz: 18: 384: Cín: 27: 227: Draslík: 83: 741: Fosfor: 125: 754. měrná tepelná kapacita c - Jkg -1K-1 elektrický potenciál, nap ětí ϕ, U volt V měrné skupenské teplo l - J/kg teplotní sou činitel odporu α - K-1. 181 hustota ρ [kg/m 3] sklo 2210 ÷ 2590 ocel 7800 mosaz 8300 ÷ 8600 měď 8960 hliník, dural 2750 ÷ 2870. Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl. Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větším než 75 % (za normálního atmosférického.

Měrná tepelná kapacita je u vody poměrně vysoká. Jevu je využíváno v ústředním topení. Jevu je využíváno v ústředním topení. Voda má také specificky vysoké výparné teplo , což má velký význam pro odvádění tepla z povrchu těla pocením Tepelná vodivost: 116 W⋅m −1 ⋅K −1: Termodynamické vlastnosti Teplota tání: 419,53 °C (692,68 K) Teplota varu: 906,85 °C (1 180 K) Skupenské teplo tání: 7,28 KJ/mol Skupenské teplo varu: 114,2 KJ/mol Měrná tepelná kapacita: 388 Jkg −1 K −1: Elektromagnetické vlastnosti Elektrická vodivost: 16,6×10 6 S/m Měrný elektrický odpor: 59,0 nΩ·

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par - TZB-inf

Tabulka obsahuje: objemová hmotnost, měrná tepelná kapacita, faktor difuzního odporu, součinitel difuze vodní páry, součinitel tepelné vodivosti, hustota. Měrná tepelná kapacita závisí nejen na teplotě, ale také na tlaku a zejména na podmínkách, za kterých se teplo plynu předává. Podle toho rozeznáváme měrnou tepelnou kapacitu c p za stálého tlaku a měrnou tepelnou kapacitu c V za stálého objemu, ale o tom jinde. Látka. c (J kg -1 K -1) Látka Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém tlaku je cp = 912 J ⋅ kg - 1⋅ K - 1 For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Měrná tepelná kapacita Přemíra oxidu uhličitého v organismu má nejen negativní dopady na zažívací ústrojí, ale nepřímo také na srdeční činnost a činnost dalších. tepla.Měrná tepelná kapacita látky je konstanta vyjadřující kolik tepla je třeba dodat jednomu kilogramu dané látky, aby změnila teplotu o jeden stupeňCelsia, označuje se c. Tato veličina je charakteristická pro každou látku. Tabulková hodnota měrné tepelné kapacity vody je 4189 J/(kg °C), oleje 2000 J/(kg°C) Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J( kg-1(K-1. Q = 16,275 kJ. V uzavřené nádobě o objemu 2 l je dusík o hustotě 1,4 kg(m-3. Jaké teplo přijme dusík, jestliže se jeho teplota zvýší o 100°C při stálém objemu? Měrná tepelná kapacita dusíku při stálém objemu je 739 J(kg-1(K-1. Q = 206,92

Měrná tepelná kapacita při stálem objemu Vypočtěte měrnou tepelnou kapacitu (v J.kg-1.K-1) při stálém objemu u plynného kyslíku při teplotě 100oC a tlaku 100 kPa. Molární hmotnost kyslíku je 0,032 kg.mol-1, molární plynová konstanta je 8,31 J.mol-1.K-1 Měrná tepelná kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství tepla (Q), které je potřeba dodat materiálu o dané hmotnosti (m), aby se ohřál o teplotu (ΔT), viz rovnice (32). Její hodnota je závislá na teplotě a určuje se většinou při konstantním tlaku 1.12. MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY Víme, jak závisí teplo na základních vlastnostech. Otázkou však zůstává, jak závisí na materiálu, ze kterého je těleso vyrobeno. Kdybychom zahřívali dvě stejná množství různých látek po stejnou dobu, zjistili bychom, že se nezahřejí stejně i když přijmou stejné teplo Měrná tepelná kapacita hliníku vypočítaná v této úloze je asi o 5% menší než hodnota uvedená v tabulkách. To je možné vysvětlit skutečností, že při měření, je část tepla předána okolnímu prostředí, čímž vznikne tepelná ztráta, kterou jsme ale při výpočtu neuvažovali

Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J.kg-1.K-1. 2,6 kJ. 1,6 kJ. 1,4 kJ. 0,8 kJ. 228. Smícháme-li 2 kg vody o teplotě 20°C s 5 kg vody o teplotě 30°C, bude výsledná teplota směsi přibližně. Zvýšíme-li teplotu ideálního plynu stálé hmotnosti při stálém tlaku o , přijme plyn teplo, kde je měrná tepelná kapacita plynu při stálém tlaku. Plyn při tomto ději vykoná práci a tedy první termodynamický zákon lze psát ve tvaru : Teplo přijaté ideálním plynem při izobarickém ději se rovná součtu přírůstku. tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita Mirek Kubera Určení měrné tepelné kapacity pevného tělesa Výstup RVP: Klíčová slova: Kalorimetrická rovnice Úkol Pomůcky Teoretický úvod Vypracování Určete na základě experimentu měrnou tepelnou kapacitu pevného tělesa. Výslednou hodnotu porovnejte s tabulkovou Měrná tepelná kapacita c [kJ.m-3.K-1] Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (143503) Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrub. Měrná tepelná kapacita oceli je 482J kg 1 K 1. co 6. Jaký výkon P potřebujeme vyvinout, chceme-li za čas t 1hodinapřeměnit m 80kgledu teploty t1 20 C v páru o teplotě t2 100 C. Měrná tepelná kapacita ledu je 2100J kg K , 1 1 cl měrná tepelná kapacita vody 4180J kg 1 K 1

Jeden atom kyslíku a dva atomy vodíku - Prameny spojuj

Měrná tepelná kapacita vody je množství tepla potřebné k ohřátí 1 kg vody o 1 °C, při 15 °C je třeba dodat 4,186 kJ. Voda tedy velmi dobře odolává změnám teploty okolí. Vysoké specifické teplo vody znamená, že ohřáté masy vody působí jako akumulátor tepla, které může být opět uvolňováno do okolního. Popisuje množství tepla, které vzniká v elektrickém kalorimetru při průchodu elektrického proudu. Uvádí absolutní, i relativní metodu měření měrné tepelné kapacity. V zápisu konkrétního měření je pak určena tepelné kapacita kalorimetru, i měrná tepelná kapacita glycerinu a oleje Zdroje: Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky.Liberec: TU Liberec, 2001 Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky. Tabulka -hustota a měrná tepelná kapacita nerezové oceli. Historie objevu nerezové oceli. Poptávka po světě na нержавеющую ocel. Hustota a měrná tepelná kapacita značek nerezové oceli. Závady a jejich odstranění z nerezové oceli. Нержавейка - trvanlivost a spolehlivost

Znalost tepelně-fyzikálních vlastností nemrznoucí směsi je nutná pro stanovení tlakových ztrát v potrubí (viskozita, hustota), předávaného výkonu solární soustavy (měrná tepelná kapacita, hustota), návrhu expanzních nádob (hustota, součinitel objemové roztažnosti), atd. V současné době při použití výpočetní. * Relativní podíl kyslíku a dusíku - 1:5 (vzduch) vers. 1:2 (voda) Distribuce O2 ve vodním sloupci - stratifikace (trofogenní versus trofolytická zóna Koloběh v biomu Země - Hlavní zdroj C - CO2, - 200x rozpustnější než O2, závislost na teplotě, až 5 mg/l - stanovení jako alkalita - KNK Termická stratifikace Vysoká.

Tepelná vodivost: 0,02658 W⋅m −1 ⋅K −1: Termodynamické vlastnosti Teplota tání −218,79 °C (54,36 K) Teplota varu −182,95 °C (90,2 K) Skupenské teplo tání: 0,444 kJ/mol Skupenské teplo varu: 6,82 kJ/mol Měrná tepelná kapacita: 29,378 Jmol −1 K −1: Elektromagnetické vlastnosti Standardní elektrodový potenciál: 1,23 1492 stárnutí tlakem kyslíku stárnutí v kyslíkové bombě 732 měrná tepelná kapacita. měrná tepelná kapacita. množství tepla potřebné k ohřátí 1 kg hmoty o 1 K při stálém tlaku nebo objemu (J · kg-1 · K-1) 732 specific heat capacity

Práce, teplo a změna vnitřní energie kyslíku — Sbírka úlo

 1. Měrná tepelná kapacita při stálém tlaku i objemu u reálných plynů závisí na teplotě, u ideálních plynů (a např. kyslíku, dusíku apod.) nikoli. Pro tepelnou kapacitu plynu při stálém objemu i tlaku odvodil Julius Mayer na základě I. termodynamického zákona vztah
 2. (Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J∙kg-1∙K-1, při stálém tlaku 912 J∙kg∙K-1.) ( 1,3 kJ; 0 kJ; 1,3 kJ; .1,8 kJ; 0,5 kJ; 1,3 kJ) 48. Ideální tepelný stroj s maximální účinností 65 % má teplotu ohřívače 2 200 °C. Vypočítejte teplotu chladiče. ( 865 K) Mechanika kontinua 49
 3. Měrná tepelná kapacita vody je měrná tepelná kapacita ledu pak ŘEŠENÍ: Celý proces je nutné rozdělit na 3 části. V první dojde k ohřátí ledu z počáteční teploty na teplotu tání ledu (vzhledem k tomu, že proces probíhá za atmosférického tlaku, taje led klasicky při nule stupňů Celsia
 4. Udávaná měrná tepelná kapacita cukru ( mimo skupenskou změnu) je 1240 -1660 J/kgK. Udávaná měrná tepelná kapacita mastku je 980 - 1000 J/kgK. Podle mého názoru ke zuhelnatění je potřeba přístup kyslíku. Ale možná stračí kyslík, který je obsažen v cukru

2.3 Měrná tepelná kapacita Při teplotách blízkých kritické teplotě má voda vyso-kou měrnou kapacitu, v kritickém bodě dosahuje teplotní závislost tepelné kapacity maxima (obr. 7). To souvisí se změnou skupenství tekutiny v tomto bodě. Množství tepla potřebné k ohřátí 1 kg vody o 1 °C (1 K) je v tomto bod - objem vlhkých spalin vzniklých spálením 1 kg, resp. 1 paliva při daném přebytku spalování resp. obsahu kyslíku ve spalinách v /kg, resp. v /, c p - střední měrná tepelná kapacita vlhkých spalin produkovaných daným palivem mezi teplotami t vz a t k a při atmosférickém tlaku v J/(‧K), t

Jelikož měrná tepelná kapacita vody je 4185 J·kg −1 ·K −1 platí, že 1 cal = 4,185 J (a naopak: 1 J = 0,2389 cal) Q=mcΔT Kalorimetrické měřící přístroje [upravit | editovat zdroj] Nejzákladnější klasifikace rozlišuje kalorimetry podle podmínek, za kterých pracují na adiabatické a izotermní (−) - je teplo (J) - je merná tepelná kapacita (J.kg −1.K −1 8. třída - Teplo Výpočet tepla - příklady Výpočet množství tepla Množství tepla potřebného pro ohřátí látky spočítáme ze vztahu Q = c . m . (t 2 - t 1) Pokud je měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ

O kolik se zvýší vnitřní energie kyslíku o hmotnosti 50 g, zvýší-li se jeho teplota z 20 stupnů na 100 st. Celsia při stálém objemu? Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J.kg ^ -1 . K ^- celková tepelná zátěž větraného interiéru citelným teplem [W] t i: teplota interiérového vzduchu [K,°C] t p: teplota přiváděného vzduchu [K,°C] ρ : měrná hmotnost vzduchu [kg.m-3] c p: měrná tepelná kapacita vzduchu [J.kg-1.K-1

Při zvýšení teploty plynu stálé hmotnosti m o přijme plyn teplo, kde je měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu. Vzhledem k tomu, že objem plynu je stálý, plyn nekoná práci (tj.) a první termodynamický zákon je možné psát ve tvaru : Teplo přijaté ideálním plynem při izochorickém ději se rovná přírůstku jeho vnitřní energie Měrná tepelná kapacita: 2400 J·kg-1·K-1: Jeho specifická tepelná kapacita je srovnatelná s kapacitou měkkého dřeva tj. cca 2400 J/kgK, proto se stavby z ekopanelů lépe vyrovnávají s rychlými změnami teplot a šetří tak náklady na jejich vytápění. Dostatek vzduchu respektivě kyslíku podmiňuje hoření. Když. Měrná tepelná kapacita kyslíku [ ] Měrná tepelná kapacita oxidu siřiitého [ ] Měrná tepelná kapacita popílku [ ] Měrná tepelná kapacita škváry [] Měrná tepelná kapacita spalin [ ] Měrná tepelná kapacita strusky [ ].

Měrná tepelná kapacita 4,184 J/(g•K) (kapalina při 20 °C) Hustota 0,999 97 g/cm3 (3,98 °C) Disociační konstanta pK 14,0 Voda, systematicky oxidan (nesprávně též dihydrogenmonooxid nebo kyselina hydroxylová), je chemická sloučenina vodíku a kyslíku Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Zdroj: Wikipedia - Vzduch. Složení vzduch Měrná tepelná kapacita topných olejů závisí na jejich složení, popř. hustotě, tato závislost však není příliš výrazná (stejně jako závislost na teplotě). V rozmezí teplot 0 až 150°C lze s dostatečnou přesností pokládat jeho hodnotu za konstantní a to pro olej s hustotou •měrná tepelná kapacita 4 184 J K-1 kg-1 •množství kyslíku potřebného na oxidaci organických látek ekvivalentním oxidačním činidlem •KMnO 4, K 2 Cr 2 O 7 sírany, chloridy, těžké kovy, mikrobiologické ukazatele. Title: Ekologie - 04 Hydrosfer

Jaké teplo přijme kyslík o hmotnosti 50 g, zvýší-li se jeho teplota z 20 stupnů na 100 st. Celsia při stálém tlaku? Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém tlaku je 912 J.kg ^- 1.K ^- O kolik se zvýší vnitřní energie kyslíku o hmotnosti 50 g, zvýší-li se jeho teplota z 20°C na 100°C při stálem objemu? Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálem objemu je 651 J.kg-1.K-1. Vysledek ma vyjit 2,6 kJ Dik Měrná tepelná kapacita (specifické teplo - 4217.8 J/kg.K) vody je třikrát větší, než u většiny ostatních látek. To způsobuje její poměrně velkou tepelnou setvačnost, které využíváme k transportu tepla třeba v ústředním topení

(Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J∙kg-1 ∙K-1, při stálém tlaku 912 J∙kg-1 ∙K-1.) zobrazit řešení 231 • Střední škola | zobr: 3098 vrací-li se zpět voda o teplotě 35°C.Měrná tepelná kapacita vody je 4180Jkg-1K-1. 3.3) Jaké teplo je zapotřebí k zahřátí oleje o objemu 2 l z teploty 20°C na 90°C, jestliže ho zahříváme v hliníkové nádobě o hmotnosti 0,5kg? Hustota oleje je 910 kg/m3, měrná tepel. kapacita oleje je1,7 kJkg-1K-1 a měrná tepel. kapacita Měrná tepelná kapacita je obecně měřena pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). Vzorek a referenční materiál se zahřívá konstantní rychlostí odporovým topným zařízením [16]. 3 Součinitel tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti λ [W/m.K] bývá chybně označován jako tepelná vodivost. Přestup tepla.

TEPLOTNÍ ROZTA&NOST, TEPELNÁ KAPACITA - Fyzikální kabinet

Kyslík - Wikipedi

- tento proces urychluje zvětrávání - voda zvětšující svůj objem trhá horniny a další látky - zvětšování objemu má význam pro rostliny a zemědělství - při mrznutí dochází ke kypření ornice * měrná tepelná kapacita (specifické teplo) - je třikrát větší než u většiny ostatních látek, jako jsou horniny. Měrná tepelná kapacita C 0 = 1,10 kJ / kg. ºC Součinitel tepelné vodivosti λ 0 =0.001 W/m.ºC Vypočítaný obsah (v %) vody v materiálu (záleží na provozních podmínkách) 5% Vypočítané součinitele (záleží na provozních podmínkách)- Tepelná vodivost λ 0 = 0,001 W/m.ºC Absorpce tepla (period 24 hodin) S = 2 W/m 2. О Měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ kg-1 K-1. 3.46 Kalorimetr, jehoţ tepelná kapacita je 0,10 kJ K-1, obsahuje 0,47 kg vody o teplotě 14 C. Vloţíme-li do kalorimetru mosazné těleso o hmotnosti 0,40 kg ohřáté na teplotu 100 C, ustálí se v kalorimetru teplota 20 C

Protaktinium – Wikipedie

Fyzikální a chemické vlastnosti vody - WikiSkript

U směsí ideálních plynů jako je například vzduch, propan-butan, zemní plyn nebo spaliny výfukových plynů nás zajímají jejich termodynamické vlastnosti - měrná plynová konstanta, měrná tepelná kapacita, molární hmotnost obsah 4 obsah pŘedmluva.....3 obsah.. Tepelná kapacita. Tepelná kapacita za stálého tlaku, C p, je veličina, která charakterizuje množství tepla, ΔQ, potřebné ke změně teploty vzorku o ΔT. C p = ΔQ / ΔT za stálého p, kde ΔQ: vyměněné teplo ΔT: změna teploty Tepelná kapacita se obvykle normalizuje dle velikosti vzorků, čímž je získána měrná tepelná kapacita, c Obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě je přibližně $\phi =8 \mathrm{cm^3/l}$, naproti tomu ve vzduchu je ho kolem $20 \mathrm{\%}$ objemu. Spočítejte, jaký tok kyslíku člověk potřebuje. Předpokládejme, že Bondovo zařízení dokáže dokonale a okamžitě oddělit rozpuštěný kyslík od vody

Zinek - Wikipedi

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Měrná plynová konstanta plynu se vypočte ze vztahu , kde Rm je univerzální plynová konstanta M [kg.mol-1] je molová hmotnost plynu. Například kysličník uhličitý CO2, jehož molekula se skládá z atomu uhlíku s MC = 12 [kg.mol-1] a dvou atomů kyslíku s MO = 16 [kg.mol-1] má celkovou molovou hmotnost MCO2 = MC + 2.MO = 44[kg. - měrná tepelná kapacita kapalné i parní fáze - tepelná vodivost kapalné i parní fáze - povrchové nap ětí - tenze par - základní termodynamické funkce (entalpie, 6.3 Slou čeniny uhlíku, vodíku, kyslíku a síry 6.4 Ostatní slou čeniny 7. Organické slou čeniny obsahující další prvky krom ě halogen ů, kyslíku. Joseph Proust pracoval s uhličitanem měďnatým. Experiment začal s čistým vzorkem této sloučeniny a rozložil ji na tři prvky: měď, uhlík a kyslík. V roce 1799 zjistil, že v každém vzorku je poměr těchto prvků stejný, pět dílů mědi, čtyři díly kyslíku a jeden díl uhlíku Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ/kg. oC a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ/kg. Výsledek: 14,8° C 1057 10. Do vody o hmotnosti 3,5 kg a o teplotě 40 oC byl vložen led o hmotnosti 2,2 kg a o teplotě 0 oC. Určete hmotnost ledu, který roztaje. Předpokládáme, že tepelná výměna nastala jen mezi vodou a ledem Dodané skupenské teplo se spotřebuje jednak na zvýšení vnitřní energie soustavy (vnitřní skupenské teplo Lvi), jednak na práci, kterou vykoná plyn při.. Teplo, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, měrné skupenské teplo, trojný bod, sytá pára, vlhkost vzduchu

Měrná tepelná kapacita Eduportál Techmani

Cena, výskyt, těžba a použití zirkonia. Zirkonium, často také zirkon, je chemický prvek se symbolem prvku Zr a pořadovým číslem 40.Název pochází ze zirkonu, nejběžnějšího zirkoniového minerálu. V periodické tabulce je v 5. období; je to druhý prvek 4u a -J.kg 1 měrná práce a -m.s1 zychlost zvuku c -m.s1 rychlost absolutní c -J.kg 1.K-1 měrná tepelná kapacita d m průměr e J.kg-1 měrná exergie f s-1 frekvence g m.s-2 zrychlení tíže h m zdvih ventilu i J.kg-1 měrná entalpie k izoentropický exponent m kg hmotnost m kg.s-1 hmotnostní průtok n s-1 otáky p Pa tla

Měrná tepelná kapacita oxidu uhličitého, povrchová

Matematické Fórum / Měrná tepelná kapacita při stálem objem

[m /s ] Objemový průtok kyslíku ve spalinách V 3 [m /s ] Objemový průtok kyslíku pro spalinový kotel V 3 [m /s ] Minimální objemový průtok vlhkých spalin V 3 Měrná tepelná kapacita železa dCF [Kč ] Diskontované cash flow i. Kvalitní dřevovláknité a relativně těžké desky PAVATEX pomáhají vytvářet ideální klima v místnosti jak v zimě, tak v létě. Obrovskou výhodou oproti jiným, lehkým tepelným izolacím, je větší hmotnost a vysoká měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita oceli je 420 J.kg-1.K-1. Ocelová koule o hmotnosti 10 kg spadla z výšky 300 m a zaryla se do země. Vypočtěte, o kolik se zvýší její teplota, jestliže na zvýšení jeho vnitřní energie připadá 70 % potenciální energie. Měrná tepelná kapacita oceli je 420 J.kg-1.K-1

kde V spalin - objem spalin [m 3 N ·kg -1], ; c s - střední měrná tepelná kapacita spalin [J·kg -1 ·K -1], ; t spalin - teplota spalin na výstupu z kotle [°C], ; t vz - teplota vzduchu na vstupu do kotle [°C], ; H u, paliva - výhřevnost spalovaného paliva [J·m -3 N].; Přesné stanovení objemu spalin a stejně tak jeho chemického složení je velmi složité. Teplota kyslíku o hmotnosti 40 g se při stálém objemu zvýší z 20 °C na 70 °C. a) Určete teplo, které plyn při ohřívání přijme. b) Určete práci, kterou plyn při ohřívání vykoná. (Měrná tepelná kapacita kyslíku při stálém objemu je 651 J∙kg-1 ∙K-1. Dále je známá libra moravská 0,559 kg, pražská 0,514 kg, slezská 0,530 kg, vídeňská 0,560 060 kg, ruská 0,409 kg, římská 0,327 450 kg a podobně. Měrná tepelná kapacita je veličina, která mi udává, kolik tepla potřebuji k ohřátí 1 kg látky o jeden stupeň. V termomechanice rozlišujeme dvě takové kapacity - při. Pro média přenosu tepla je vhodnější vyšší tepelná kapacita (např. chladící medium voda má vysokou tepelnou kapacitu). Měrná hmotnost (hustota) ovlivňuje hmotnost tělesa chladiče. Oficiální limitní hmotností pro platformu socket A je 300 gramů a rozdíl jestli je stejný chladič z hliníku (2.7g/cm3) nebo ze železa (7. Další údaje: tloušťka desky ( [mm], její tepelná vodivost ([W/mK], měrná tepelná kapacita c[J/kgK], hustota ([kg/m3]. (qw1, qw2, xmax, Tmax = ?) - Stanovte průběh teploty, velikost a místo maximální teploty ve stěně dlouhé trubky z izotropního materiálu s vnitřním zdrojem tepla o vydatnosti qv Prakticky všechny živé organismy (živá příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o transport vody neboli koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční.

 • Feta cheese.
 • Dietni jidla na gril.
 • Kostým medvěda bazar.
 • Hasis cena.
 • Zlomenina kotníku latinsky.
 • Pes si nechce lehnout.
 • Jackie film obsazení.
 • Střih rukávu.
 • Pružný steh ručně.
 • Plicni stopka.
 • Vanilkový lusk cena za kg.
 • Tubi tv.
 • Lupa s osvětlením lidl.
 • Le chaton kosmetika recenze.
 • Rohové krbové vložky.
 • Úchyty na posuvné dveře.
 • Hrobodomy.
 • Postel domeček bílá.
 • Krev v moči 3 křížky.
 • Schelinger šípková růženka akordy.
 • Pripad cislo 39.
 • Rizoto nasi goreng.
 • Cyklostezka olomouc holice.
 • Linecké těsto wikipedie.
 • Odvozování slov test.
 • Www blackberry.
 • Makro obleceni.
 • Jake boty ke kvetovanym satum.
 • Martin freeman ali g.
 • Adam anglicky.
 • Tuňák obecný rozmnožování.
 • Enzo zidane.
 • Lovci ve sněhu.
 • Pikantní omáčky k masu.
 • George takei brad takei.
 • Husitská kuše.
 • Bolest bradavek po vysazení antikoncepce.
 • Kreatin monohydrát extrifit.
 • Restaurace lysice.
 • Oranžové skvrny na zubech.
 • Nožní klenba.