Home

Odpad 200127

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskiřice neuvedené pdo číslem 200127 O 20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 20 01 39 Plasty O OSTATNÍ ODPADY Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17: O: 190119: Odpadní písky z fluidních loží: O: 190199: Odpady jinak blíže neurčené: O: 190203: Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné: O: 190204: Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný: N.

 1. Odpad není hodnocen výluhem. Mísitelnost odpadu s jinými odpady: Odpad nesmí být ukládán do stejného sektoru skládky společně s odpady na bázi sádry a odpady se zvýšeným obsahem kovů. Určení skupiny skládky: Podle § 3 bodu odstavce 2, bodu 3 vyhlášky 294/2005 Sb. je možno uložit odpad na skládky skupiny S-OO3
 2. Vyhláška č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) - zrušeno k 01.04.2016(93/2016 Sb.
 3. Objemný odpad O 1 550 Kč/t: Kód odpadu Název odpadu Kat. odpadu Kč/t 170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 6 000 Kč/t: Uvedené ceny jsou uvedeny bez poplatku za zvážení 50 Kč a bez DPH 21 %. Platnost ceníku od 1. 2. 2017 Ceník písků a štěrků Materiály Kč/t Písek kopaný (maltový) 0 - 4 mm - Dostupnost na dotaz (602.
 4. Objemný odpad (O) 2,-200110: Oděvy (O) 3,-080111: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla (N) 13,-080409: Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org.rozpouštědla nebo jiné nebez. látky (N) 13,-080201: Odpadní práškové barvy (O) 7,-120109: Odpadní řezné emulze (N) 4,-080318: Odpadní tiskařský toner (O.
 5. Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republic

Katalog odpadů - CENI

 1. 200201 - Biologicky rozložitelný odpad 200301 - Směsný komunální odpad 200304 - Kal ze septiků a žump 200307 - Objemný odpad 5.4 Specifikace produkovaných odpadů 5.4.1 Skupina 18 01 Odpady z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí. Katalogové číslo - 18 01 01 - Ostré předmět
 2. Spotřebitelé, kteří chtějí třídit odpad ze svých domácností, mohou dosáhnout jeho recyklace jen v případě, že bude zavedena infrastruktura pro sběr tříděného odpadu. A platí to i obráceně: obce mohou recyklovat stále větší část odpadu jen v případě, že domácnosti budou svůj odpad třídit
 3. Asfalt: odpad nebo vedlejší produkt? Návrh vyhlášky o asfaltu; Další fáze ekoauditu legislativy ŽP, šance na úpravu některých nejasností! Jak se správně ohlašují odpady při stavebních či servisních činnostech, které jsou prováděny mimo pevnou provozovnu? Vydání INFOservisu za 1/201
 4. Odpady. Odpady provázejí lidstvo od pradávna. Jsou produktem prakticky veškeré lidské činnosti. Vznikají při průmyslové činnosti, stavební činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní společnosti
 5. Stavební odpad tříděný 435,- Kč/t Směsný stavební odpad 600,- Kč/t Biologicky rozložitelný odpad 690,- Kč/t Veškeré odpady skupiny 20xx (komunální odpady) 1 520,- Kč/t Ceník na ukládání odpadů_200127 Author
 6. 93. VYHLÁŠKA. ze dne 23. března 2016. o Katalogu odpadů. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

200 201 iologicky rozložitelný odpad - kompostárna 200 301 Směsný komunální odpad 200 307 Objemný odpad *Náklady hradí v plné výši občan. Kód odpadu Název odpadu MJ Cena Kč bez DPH/MJ 080 111 Odpadní barvy a laky obsahující org.rozpouštědla nebo jiné NL 080 117 Odpady z odstraňování barev nebo laků obs.oranická. Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť: 200127: N: Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice: 200132: N: Nepoužitelná léčiva: 200133: N: Baterie a akumulátory: Likvidaci všech ostatních nebezpečných odpadů a nebezpečných odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikán. DOPLATEK Z ROZPOČTU OBCE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (G-H) 385 677 Kč 333 917 Kč 357 501 Kč 351 234 Kč 333 730 Kč: M: Výdaje za systém sběru a likvidace odpadů v obci (F-K) 686 732 Kč 579 972 Kč 565 604 K

381/2001 Sb. Katalog odpadů - Zákony pro lid

 1. V košíku nejsou žádné položky; Přihlášení; Ceník; Katalog; Nákupní košík; Pokladna; Nebezpečný odpad 200127 PET A
 2. 200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť-23,00-27,83: 200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky-72,00-87,12: 200125 Jedlý olej a tuk-2,00-2,42: 200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125-12,50-15,13: 200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující. nebezpečné látky-12,50-15,1
 3. Konec skládkování odpadu se posune o šest let na rok 2030. Zároveň se budou zvyšovat poplatky za ukládání odpadu. Předpokládá to vládní návrh zákona, který podepsal prezident Miloš Zeman, informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Zákon bude účinný od ledna, když horní komora neprosadila roční odklad
 4. Občané . Každý občan města může bezplatně uložit na sběrný dvůr veškerý odpad, který nepatří nebo nesmí být uložen do nádob na komunální odpad, tzn. objemný odpad, např. lednice, vyřazené televize, baterie, akumulátory, oleje, nábytek, bytové jádro, okna stavební materiály v omezeném množství - maximální množství do 1 m3 za měsíc
 5. 200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky. 200125 Jedlý olej a tuk 200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 200129* Detergenty obsahující nebezpečné látk
 6. Nabízíme Vám různé nádoby na odpad: odpadkové koše, popelnice, kontejnery na tříděný, komunální i průmyslový odpad, nádoby na bio či gastro odpad, dále kompostéry ale i stojany na odpadkové pytle. Nádoby na odpad a kontejnery jsou vyrobeny z odolného hladkého plastu, který zabraňuje uplívání nečistot a usnadňuje čištění

Ad l) odpad 200121 Ad m, n) poplatek za roční vedení zákonné evidence odpadů likvidovaných přes společnost. Ad o) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy Kód odpadu: 200121: Název: Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť: Kategorie: Poplatky za uložení odpadu. Do sběrného dvora odkládají odpady: fyzické osoby s trvalým pobytem v Kojetíně a místních částech Popůvky a Kovalovice ZDARMA; právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání hradí za uložení odpadu poplatek dle přiloženého ceníku, s výjimkou těch, kteří mají uzavřenou Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o. Dne 25.10.2020 v 8.30 hod. se v naši obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu.Upozorňujeme na dochvilnost. Firma zde bude jen krátce. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Budou brány pouze odpady roztříděné podle. Odpadová aplikace www.kamsnim.cz nově nabízí mapu e-shopů, které odeberou od zákazníků použité obaly z nákupů. Jde o krabice, přenosky nebo třeba výplně, které se dají opakovaně použít. Mapa obsahuje zatím 60 obchodů, a další se stále hlásí, uvádí zpráva spolku Ukliďme Česko, který aplikaci provozuje

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť: 14,-200127: Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky: 11,-200131: Nepoužitelná cytostatika: 12,-200133: Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602, 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie: 18,-20013 200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (počítače 200108 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 120 8 200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 200135 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 200201 O Biologicky rozložitelný odpad 660 l 1 200301 O Směsný komunální odpad 5m3 1 200307 O.

Ceníky - ceník likvidovaných odpadů, ceník VO

Nebezpečný odpad: ano - dle specifikace níže: Odběr odpadů na sběrném dvoře od občanů - Technické služby města Ivančice. kód název kategorie; 20103: Odpad rostlinných pletiv: O: 30105: 200127: Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezp. látky: N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. 200125 . Jedlý olej a tuk . 200126. Olej a tuk neuved.pod.číslem 200125 . 200127. Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky . 200136. Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 16 Kč / KS => 1 KS = 0,00025 tuny. 200125. O. Jedlý olej a tuk. 0 Kč / Kg. 200126. N. Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0 Kč / Kg. 200127. N. Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 15 Kč / Kg. 200133. HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl H205, EUH001, EUH019, EUH044 Identifikační listy nebezpečných odpad 200127 Barvy, lepidla, pryskyřice 200129 Detergenty 200132 Léčiva 200133 Baterie (monočlánky) )* 200135 Vyřazená elektronika obs. neb. látky (TV) )* )* Pozn. Pouze kompletní zařízení. Sběr v rámci zpětného odběru. Tyto odpady lze také uložit ve sběrném místě u OÚ Staré Hradiště, a to v úřední hodiny

Ceník - nebezpečné odpady - poplatky za likvidaci - HBH

Odpad - Wikipedi

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - teploměry: 2001223-N: Chladící zařízení - lednice, mrazáky, chladící zařízení: 200126-N: Oleje a tuky neuvedené pod č. 200125-O: 200127-N: Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - odrezovač: 200129- - odpad kategorie O 300 tun - odpady kategorie O určené k třídění 2500 tun - odpad kategorie N 40 tun. barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127. O. 200132. jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131. N Objemný odpad 200307 Nábytek a další objemný odpad // X . Na sběrném dvoře je možné odevzdávat použité výrobky z domácností v režimu zpětného lepidla a pryskyřice 200127 - X Baterie a akumulátory 200133 - X Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látk Ceník za odložení vybraných druhů odpadů a elektrozařízení ve sběrném dvoře Pod Vápeníkovými v Bakově nad Jizero

Odpady: problém či zdroj? — Evroá agentura pro životní

90. let firma A.S.A. Směsný komunální odpad je ukládán na skládce v Žabčicích a vytříděný odpad míří na dotřiďovací linku v Třebíči. Koncepce nakládání s odpady obce Ostopovice 200127 Barvy a lepidla N 0,316 0,342 0,165 0,68 0,43 108,23 48,25 412,12 63,24 0,4 So 12.12. Vánoční jarmark letos nebude, ale... V sobotu 12. prosince 2020 se na náměstí v čase 9:00 - 14:00 budou prodávat vánoční stromky, jmelí a tradiční buchty z jídelny.. kde: Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradišt

<br> 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyni a stravoven <br> 200110 Oděvy <br> 200111 Textilní materiály <br> 200113 Rozpouštědla <br> 200114 Kyseliny <br> 200115 Zásady <br> 200117 Fotochemikálie <br> 200127 <br> Barvy,tiskařské barvy,lepidla a pryskyřic 200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť EEZ N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky EEZ N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné bateri

Barvy (200127), Rozpouštědla (200113) 2,- Kč / ks balen í. Pesticidy (200119 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající z území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,. 1 0 1 2 Katal. č. odp. 1 2 1 130208 130208 2 150105 150105 3 150110 150110 4 160103 160103 5 200101 200101 6 200102 200102 7 200111 200111 3 Katal. č. odp. 1 2 8 20011

B - Odpady Envigroup s

 1. Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). V režimu zpětného odběru převezmeme také: - elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky.
 2. Ceník je platný pro poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkov a okolní obce
 3. 200307 O objemný odpad t 0,2 200127 N barvy, lepidla a pryskyřice obsah. NL t 0,035 160507 N vyřazené anorganické chemikálie t 150110 N obaly obsahující zbytky NL t 0,155 150202 N absorp.činidla, filtrační mat.(olejové filtry), čist. tkaniny
 4. 200127 Zářivka Meva 0061 ( kontejner na zářivky) 200133 Akmulátory Odpad znečištěný příměsemi bude uložen na skládce jako jiný biologicky nerozložitelný odpad za cenu 850 Kč/t. I nadále budou přistavovány velkoobjemové kontejnery na zeleň, zatím ve stejných intervalech a na stejná místa. Tak jako vždy na.

Odpady - Ministerstvo životního prostřed

Druhy odpadů, které bude společnost . FCC Česká republika, s.r.o., přebírat od občanů při mobilním sběru nebezpečného odpadu. dne 6.června 2020 . v době od 13:45 do 14:15 hod. u základní škol 200127 - barvy, lepidla, pryskyřice: 160114 - chladící kapalina: 130206 - motorové a převodové oleje: 150110 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek: 200113 - rozpouštědla: 150202 - sorbent: 200114 - kyselin

93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpad

 1. 200121* Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N . 200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127 O 200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 16060
 2. 200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 200126 olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 200133 autobaterie a akumulátory. V režimu zpětného odběru převezmeme: Odvážen bude pouze odpad pocházející z domácností
 3. Následně bude od 9 hodin přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Chcete-li se něčeho zbavit - dohledejte, připravte, odevzdejte. Podrobnosti k nebezpečnému odpadu. Nebezpečným odpadem jsou míněny barvy katalogové číslo 200127 a autobaterie katalogové číslo 200133. Nádoby, obsahující barvy či oleje, musí být.
 4. 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200107 O Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg. Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je vybudován z komunikace za mostem k.
 5. Chtěli bychom Vás informovat o termínu svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Těmito odpady jsou obaly od barev (katalogové číslo 200127) a autobaterie (katalogové číslo 200133)
 6. 200127 O kg 6,50 7,87 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N kg 12,50 15,13 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O k recyklaci t 600,00 726,00 20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O t 467,00 565,00 20 03 07 Objemný odpad (s velkým podílem dřeva).

Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (katalogové číslo 200126) a autobaterie (katalogové číslo 200133). Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti Odpad, který bude odvezen: barvy. katalogové číslo 200127. autobaterie. katalogové číslo 200133. Součástí svozu je zpětný odběr elektrozařízení a olejů: V režimu zpětného odběru firma Compag převezme Kraj: Pardubický, Okres: Pardubice. První písemná zpráva pochází z roku 1545. Obec se nachází v nadmořské výšce 255 metrů. Na území žije 141 obyvatel

200301 O Směsný komunální odpad 4317,550000 4317,550000 200201 O Biologicky rozložitelný odpad 1473,740000 1473,740000 200140 O Kovy 94,920000 94,920000 200139 O Plasty 1,136000 1,136000 200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a prys 29,838000 29,838000 200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 0 0,241000 0,24100 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 296 339 999, Fax: +420 296 339 914, E-mail: avecz@ave.cz zapsaná v OR vedeném Městský 200301 O Směsný komunální odpad B00 318,350000 200139 O Plasty B00 9,830000 200132 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 0 B00 0,003000 200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahujíc B00 0,301000 200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 B00 0,089000 200101 O Papír a lepenka B00 6,51600 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, chtěli bychom Vás informovat o termínu a způsobu mobilního svozu nebezpečného odpadu, který probíhá každoročně na základě uzavřených platných smluv se společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o..Těmito odpady jsou obaly (katalogové číslo 150110), barvy (katalogové číslo 200127), olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01. 200121 K Zá řivky a jiný odpad obsahující rtu ť N 0,00 0,00 0,00 200123 K Vy řazená za řízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - neúplné, odpad N 15,00 3,15 18,15 200127 K Barvy, tiska řské barvy, lepidla a prysky řice obsahující nebezpe čné látky N 13,00 2,73 15,7

objemný odpad - nábytek, podlahové krytiny (koberce, linolea), za řizovací p ředm ěty (WC, umyvadla, vany) 200307 * O 1495,- K č/t 1495,- K č/t 500 bez omezení Max. množství (kg/m ěsíc) * ozna čené odpady jsou pro ob čany Sokolova v množství 100 kg/osoba/m ěsíc zdarma Skupina odpad ů Popis odpadu Číslo odp. Kat. odp. Odpad do sebe neustále naráží a vytváří tak další a další a ještě menší (horší) části odpadu. Problém se stále zhoršuje a nikdo není ochoten úklid zafinancovat. Pokud je mi známo dobře, tak ani dosud není jednoznačné funkční řešení, i když nějaké projekty jsou, jak se odpadu a tedy tohoto problému zbavit Počasí dnes: 18. 10. 2020. Bude oblačno až zataženo, na severu místy přeháňky, od 1000m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 5 až 1°C Způsob převzetí odpadů. Odpad od občanů přebírá pověřená obsluha sběrného dvora v provozní době, která odpad zkontroluje. V případě, že občané přivezou do sběrného dvora odpady, které nesmí být přijímány a dočasně shromažďovány, podá obsluha informaci, jak s těmito druhy odpadů lze naložit v souladu se z. č. 185/2001 Sb. o odpadech

200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice Kontejner v kóji 200113 N Rozpouštědla Kontejner v kóji Fyzické osoby s trvalým pobytem v městě Velké Bílovice, které uhradily místní poplatek za odpad, mohou ve sběrném dvoře ukládat separovaný odpad bezplatně, dle pokynů obsluhy sběrného dvora.. 2. Na SD mohou ukládat odpad : zdarma - fyzické osoby, které mají ve VM trvalý pobyt, taktéž i pro místní části Domoradice, Btreč, Knířov, Vanice, Lhůta, Svařeň - fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvelému pobytu žádná fyz.os

200127* - barvy, tiskaŘskÉ barvy, lepidla a pryskyŘice obsahujÍcÍ nebezpeČnÉ lÁtky 200128 - barvy, tiskaŘskÉ barvy, lepidla a pryskyŘice neuvedenÉ pod ČÍslem 200127 200138 - dŘevo neuvedenÉ pod ČÍslem 200137 200139 - plasty 200140 - kovy 200201 - biologicky rozloŽitelnÝ odpad 200202 - zemina a kamen Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť: 200123: Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N: 200126: Olej a tuk: 200127: Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N: 200129: Detergenty obsahující nebezpečné látky N: 200131: Nepoužitelná cytostatika N: 200132: Jiná. Objemný odpad 200203 200301 200302 o o o Jiný biologicky nerozložitelný Smësný komunální odpad Odpad z trhic 200201 o Biologicky rozložitelný odpad Zeminaakamení 200126 200127 200132 N N Olejatukostatní lepidla Nepoužitelná léživa Provomí dull - Rybûská Ill., Tieboñ 200125 Jedlýolej atuk Technické službv Tieboñ. s.r. NENÍ PŘÍPUSTNÉ A JE NEZODPOVĚDNÉ navozit nebezpečný odpad 200127 Název odpadu ole-e,tuk Barvy, tiskaFské barvy, lepidla a prysky Druhy odpadú, které bude firma -A.S.A. pFebírat od obëani' naší obce pFi . Title: NEBEZPECNY ODPAD - OZNAMENI zari 2011.do

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL t 4 335 200129 Detergenty obsahující NL t 5 161 200132 Jiná nepoužitelná léčiva t 10 322 200133 Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť nepodléhající zpětnému odběru t 5 677 200135 Vyřazené elektrické zařízen 200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky; 200201 - Biologicky rozložitelný odpad; 200307 - Objemný odpad Kat.číslo : Druh odpadu : Kat. Cena pro občany Ždírce n.D. a majitele rekreačních nemovitostí: Cena pro podnikatele a obyvatele jiných obcí: 200127 Tříděný odpad - využitelné složky komunálního odpadu - obalů (papír, sklo, plasty, 200127 N Barvy, lepidla, pryskyřice 0,28 0,3 0,7 3,58 200132 O Nepoužitelná léčiva 0,01 200136 O EEZ 2,06 4,8 6,68 4,97 0,86 200138 O Dřevo čisté 16,81 39,64 20,96.

200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 15 3,441000 A00 23 200201 O Biologicky rozložitelný odpad 56,740000 A00 200201 O Biologicky rozložitelný odpad 56,740000 AN3 (Firma) 29218357, CZB00988, ENVISERVIS, s.r.o., Kasárenská 4063/4, Hodonín 1 070213 O Plastový odpad 0,660000 A00 070213 O Plastový odpad 0,660000 AN3 22802649, SEVEROSEPAR s.r.o., Tovární 776, Šluknov, 4212, 562858 2 150102 O Plastové obaly 0,446000 A00 150102 O Plastové obaly 0,446000 AN3 49356089, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha, 1115, 547387 3 150104 O Kovové obaly 0. Pro tento odpad je vyhlášen dvakrát ročně mimořádný svoz. Kontejnery na BIO odpad jsou umístěny v prostoru fotbalového hřiště vedle tribuny a v areálu sběrného dvora. PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠTĚPKOVAČE. • 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. neb.látk Barvy a lepid.-nebez. 17 200127 N A 9036 N03 9036 Ostat. léčiva 18 200132 N A 6 N03 6 Netříd.bater.a akum. 19 200133 N A 29 N03 29 Dřevo ne pod 200137 20 200138 O A 108640 N03 108640 Plasty 21 200139 O A 66384 N03 66383 Kovy 22 200140 O A 16490 N03 16490 Kompostovatelný odpad 23 200201 O A 604023 N03 60402 rozložitelný odpad (200201) a stavební suť (kód 170107) byly shromažďovány na území města i ve sběrném dvoře. Pneumatiky (kód 160103) a nebezpečný odpad zahrnující dehet (kód 170303), azbest (kód 170605), barvy (kód 200127), směsné plasty s nebezpečnými vlastnostmi (150102) a izolační materiál (kód 170603

Nebezpečné odpady - Kojetí

Komunální odpad se třídí na: a) tříděný odpad, tj. papír, plast, vetně PET lahví, sklo, nápojové kartony, biologicky Barvy a laky s nebezpenými látkami 200127 N Sběrné suroviny, Kovosteel Recycling, s.r.o. Cytostatika, nepoužitelná léiva 200131 O Lékárna ve Starém Městě. f Druhy odpadu, které bude firma .Á.S.Á. prebírat od obcanu nasí obce pfi mobilním sberu na níze uvedených zastávkách dne 24. brezna 2012 Druhy odpadů, které bude společnost . FCC Česká republika, s.r.o., přebírat od občanů při mobilním sběru nebezpečného odpadu. dne 4. května 2019 . v době od 12:15 do 12:45 hod. u základní škol

Video: Odpady « Obec Středokluk

Odpad bude uložen v nádobách odolných proti chemickým vlivům nebo v původních obalech. Manipulace s odpadem bude prováděná s největší opatrností pracovníkem vybaveným ochrannými prostředky: rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla Odvážen bude pouze odpad a elektrozařízení pocházející z domácností! Odvoz se netýká odpadů z podnikatelské činnosti. Jiné druhy odpadu nebo elektrozařízení nebudou odvezeny. Termín svozu 10.11. 2019 v 8.30 hod Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad dle prováděcího předpisu (pod kódem 20 jak stanoví vyhláška č. 93/2016Sb., o Katalogu odpadů) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

 • Detske dorty minecraft.
 • Ľoréal paris casting sunkiss jelly.
 • Vodová ondulace wikipedie.
 • Veřejná tábořiště šumava.
 • Kniha mladý malíř.
 • Čáslavský čtyřlístek 2018.
 • P 51 mustang.
 • Vintage mikiny.
 • Pomůcky pro tapetování.
 • Apple tv app store.
 • Nirvana album.
 • Ssss z.
 • Rekreační zařízení horní pěna.
 • Full moon sky.
 • Moruše černá.
 • Jak vypracovat kazuistiku.
 • Mezek prodej.
 • Podpůrná léčba při chemoterapii.
 • Keříčkovec červenolemý recept.
 • Tvorba granulacni tkane.
 • Theatro menu.
 • Baterie huawei p8 lite 2015.
 • Vojenský tréninkový plán.
 • Nábytek ze sádrokartonu.
 • Veganský jídelníček na hubnutí.
 • Jak se zbavit jizev.
 • Youtube horseland česky.
 • Návrh kuchyně s oknem.
 • Střední škola mladá boleslav.
 • Filadelfie film.
 • Jsem autista test.
 • Důležitá telefonní čísla ostrava.
 • Veggie produkty.
 • O chytré kmotře lišce hlavní postavy.
 • Šašek křížovka.
 • Tenerife dovolená 2020.
 • Řád abd al azíz ibn saúda.
 • Jak poznám nestovice.
 • Prodám japan chin.
 • Sob z ledového království.
 • Čínská restaurace praha.