Home

Vzájemná poloha bodu a kružnice

Matematické Fórum / Vzájemná poloha bodů a kružnice

 1. Vzájemná poloha bodů a kružnice. Ahoj prosím neporadil by mi někdo s tímto příkladem? Rozhodněte o vzájené poloze bodu a kružnice: A (-3,0), (x+1)na druhou + (y-2) na druhou =2
 2. Je dána kružnice k(S;13mm). Úsečka AB =24mm je tětivou této kružnice. Vypočítej vzdálenost tětivy AB od středu kružnice k. x2=132-122 x= 25 x=5cm Vzdálenost tětivy AB od středu kružnice k je 5 cm. VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC Jednotlivé případy vzáj. polohy dvou kružnic se liší v počtu společných bodů těcht
 3. 1.3 VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC kružnice leží vně sebe nemají žádný společný bod v r 1 + r 2 k kružnice leží vně sebe mají jeden společný bod - vnější dotyk v = r 1 + r 2 kružnice se protínají mají dva společné body v r 1 + r 2 1 kružnice leží uvnitř sebe mají jeden společný bod - vnitřní dotyk v = r 1 - r 2
 4. Vzájemná poloha přímky a kružnice. Urči u každé z přímek, zda je vzdálenost od kružnice větší, menší, rovna poloměru kružnice. Sestroj tečny v daných bodech dotyku. Sestroj kružnici k(S; 2 cm). Zvol na ní body M, N, aby platilo úhel MSN má velikost 30 o. Sestroj tečny kružnice k s body dotyku M, N
 5. 35.3 Vzájemná poloha kružnice a přímky. Sečna: Tečna: 35.4 Vzájemná poloha dvou kružnic. Žádný společný bod: Jeden společný bod: Dva společné body: Poloměr kružnice r je 40 mm, vzdálenost bodu S od přímky p je 50 mm. Přímka p je: sečna. tečna

Nejsnadněji souřadnice středu kružnice zjistíme z její středové rovnice. Budeme proto postupovat podobně jako v příkladě 5.2.; x 2 - 4x + 4 + y 2 - 2y + 1 - 4 - 1 + 10 = 0, (x - 2) 2 + (y - 1) 2 + 5 = 0,(x - 2) 2 + (y - 1) 2 = -5.Protože levá strana rovnice bude vždy nezáporná a pravá je rovna zápornému číslu, je zřejmé, že rovnice nemá žádné reálné řešení a. Základní kružnice s vyznačeným průměrem a poloměrem. Kružnici obvykle značíme malým písmenem k nebo l. Každá kružnice má střed, označuje se S. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Na obrázku se jedná o úsečku AS Definice: Kružnice je množina bodů, které mají od daného bodu (středu) stejnou vzdálenost (poloměr). Poloměr kružnice je vzdálenost středu kružnice od libovolného bodu na kružnici. Poloměr značíme malým písmenemr. Průměr je úsečka spojující dva body na kružnici a zároveň procházející středem kružnice

This feature is not available right now. Please try again later Vzájemná poloha bodu a kružnice. Obecný bod může ležet uvnitř kružnice (vzdálenost středu kružnice a bodu je menší než poloměr) na kružnici (vzdálenost středu kružnice a bodu je rovna poloměru) vně kružnice (vzdálenost středu kružnice a bodu je větší než poloměr IMHO by články Vzájemná poloha bodu a přímky, Vzájemná poloha dvou přímek, meli byt slouceny do clanku Vzájemné polohy geometrických objektů Vrba 13:17, 21. 6. 2006 (UTC) Jsem pro. O tomhle víc než stub asi nebude. --egg 13:19, 21.6. 2006 (UTC) Geometrických objektů je hrozně moc a jejich vzájemných poloh tím pádem ještě víc, do jednoho článku bych to určitě.

Vzájemná poloha kružnice a přímky - RV

Analytická geometrie - Kuželosečky - Kružnice

Kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice Dobry den, bojuju tu uz dva dny s par prikladama a zkusila jsem všechny mozny postupy vypočtu, ale k nedošla jsem ke správnému výsledku:-( jsem už z toho zoufala...využila jsem k tomu všechno, a tohle je moje poslední šance Vzájemná poloha bodu a kružnice Vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, různoběžky, mimoběžky, ) Vzájemná poloha dvou kružnic (vnější dotyk, vnitřní dotyk, ) Vzájemná poloha přímky a kružnice (tečna, sečna, ) Vzájemná poloha dvou rovin Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p a q dané rovnicí p: 2x + y − 8 = 0 a parametrickým vyjádřením přímky q: \begin{eqnarray} x &=&\color{red}{5 - t}\\ y &=&\color{blue}{2 + 2t} \end{eqnarray} V tomto případě máme jednu obecnou rovnici přímky a jednu parametrickou. Tento případ vyřešíme tak, že do obecné rovnice dosadíme za x a y hodnoty z parametrického vyjádření Čteme: kružnice k je určena středem S a poloměrem r Definice: Kružnice k (S,r) je množina všech bodů roviny, které mají od bodu S vzdálenost r. Vzájemná poloha bodu a kružnice od může ležet: • uvnitř kružnice (vzdálenost středu kružnice a bodu je menší než poloměr), bod není bodem kružnice Vzájemná poloha kružnice a přímky V rovině mohou nastat tři různé vzájemné polohy kružnice k a přímky p . Rozlišujeme je podle toho, jakou vzdálenost v má přímka od středu kružnice a jaký je poloměr r kružnice nebo kolik společných bodů má kružnice s přímkou

Kružnice — Matematika

Vzájemná poloha kružnice a přímky. Definice tečny. Vzájemná poloha přímky a kružnice. Vzájemné vztahy 2 kružnic. Vzájemná poloha kružnic; Vzájemné vztahy dvou kružnic; Thaletova věta. Thaletova věta; Středový a obvodový úhel; Konstrukce. Konstrukce tečen z bodu vně kružnice. Tečna ke kružnici z bodu A; Tečny ke. Vzájemná poloha dvou kružnic k 1 (S 1; r 1) a k 2 (S 2; r 2), r 1 > r 2, S 1 ≠ S 2 (Kružnice nemají společný střed.) Úsečka S 1 S 2, která spojuje středy S 1, S 2 kružnice k 2 různý od bodu T leží uvnitř kruhu, který je ohraničen kružnicí k 1. Kružnice k 1 a k 2 mají vnitřní dotyk. s = r Kružnice, kruh - vzájemná poloha bodu a kruhu, kružnice: 05: Zobrazena cvičení 1-5 (3 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv 7.2.6. Vzdálenost bodu od přímky 211 Úlohy k samostatnému řešení 212 7.3. Kružnice 213 7.3.1. Definice kružnice 213 Úlohy k samostatnému řešení 213 7.3.2. Vzájemná poloha kružnice a přímky 214 Úlohy k samostatnému řešení 220 7.3.3. Kružnice z daných prvků 221 Úlohy k samostatnému řešení 222 7.4. Elipsa 223 7.4.1

Vzájomná poloha priamky a kružnice RNDr. Viera Vodičková Ale len v prípade, že poznáme súradnice dotykového bodu T. VoKu22-1 List 6 Príklad 1: Určte vzájomnú polohu kružnice k(S,4) a priamky. VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A KRUŽNICE 1. Jako opakování si nejprve přečti v učebnici Matematika - geometrie - str. 18 - Vzdálenost bodu A od přímky p. 2. Přerýsuj a přepiš do školního sešitu: Vzájemná poloha přímky p a kružnice k (S; r) závisí jak na poloměru r, tak i na vzdálenosti středu S od přímky p Příklady k analytické geometrii - kružnice a vzájemná poloha kružnice a přímky Př. 1: Určete rovnice všech kružnic, které procházejí bodem A = * 6; 9+, mají střed na přímce p: x + 3y - 18 = 0 a jejich poloměr r = 5. Př. 2 Vzájemná poloha kružnice a přímky Vzájemná poloha přímky a kružnice - sečna - společné dva body - tečna - 1 společný bod - vnější přímka - nulový společný bod Hledáme řešení soustavy dvou rovnic, z nichž jedna vyjadřuje obecnou (středovou) rovnici kružnice a druh Vzájemná poloha dvou kružnic a) Dvě kružnice v rovině se společným středem jsou soustředné b) Dvě kružnice s různými středy jsou nesoustředné. Úsečka jejímiž krajními body jsou středy obou kružnic se nazývá středná. Stejně označujeme i její délku

Vzájemná poloha přímky a kružnice 1 - YouTub

 1. ad 2) Tečna z bodu ke kružnici. Zdroj. KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: analytická geometrie. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1995, 187 s. ISBN 80-719-6120-5. PETÁKOVÁ, Jindra. Vzájemná poloha kružnice a přímky Last modified by
 2. Souřadnice bodu: Vektory Přímky a roviny: Kuželosečky a kulová plocha: Rovnice kuželoseček v rovině Vzájemná poloha přímky a kuželosečky a dvou kuželoseček: Stupeň školy: Zadání příkladu. Určete vzájemnou polohu přímky a kružnice:.
 3. VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY (KRUŽNICE A SEČNA, TĚTIVA) Řešení úloh - sestrojení tětivy (2 řešení), výpočet délky tětivy, výpočet vzdálenosti sečny od středu kružnice Mgr. Hana Přichystalová PŘÍKLAD 1 - ZADÁNÍ Sestroj kružnici k (S; 2,5 cm)
 4. Kružnice je definována jako množina bodů, které jsou stejně vzdáleny od jednoho bodu (odvození viz kapitola Množiny bodů daných vlastností). Zde se budeme zabývat nejprve rozdílem mezi kruhem a kružnicí, potom délkou kružnice a polohovými vlastnostmi kružnice a přímky nebo dvou kružnic
 5. Přímka a kružnice Název: Přímka a kružnice Anotace: Vzájemná poloha přímky a kružnice - vnější přímka, tečna, sečna. Vzdálenost bodu od přímky. Tětiva kružnice - pojem, výpočet délky tětivy, její vzdálenosti od středu kružnice nebo poloměru kružnice

Množina všech bodů v rovině, které mají od daného bodu S vzdálenost r, se nazývá a) kruh b) vnitřek kruhu c) vnitřek kružnice d) kružnice e) jinak 2. Je dána kružnice krS; a přímka p. Jestliže vzdálenost středu S kružnice k od přímky p je menší než poloměr této kružnice, pak se přímka p nazýv Je-li AB pr ůměr kružnice, rozd ělí kruh na dva p ůlkruhy. Vzájemná poloha p římky a kružnice tři možnosti: 1. se čna S k p B A P v Přímka, která má s kružnicí spole čné dva body - pr ůse číky A, B, je se čnou kružnice. Platí: Pata kolmice vedené ze st ředu kružnice na se čnu AB je st ředem t ětivy AB . 2. te. Vzájemná poloha kružnice a přímky 1) Na obrázku pojmenuj přímky podle polohy vzhledem ke kružnici: 2) Rozhodni, zda může platit: a) Tětiva kružnice AB má délku 4 cm a průměr kružnice d = 5 cm Téma Vzájemná poloha kružnice a přímky Druh učebního materiálu Výklad s modelovými příklady Metodický pokyn Výklad je kombinován s konstrukcemi dané situace. Rovnice má 2 kořeny, kružnice má s přímkou 2 společné body - je sečnou. Vypočítejte zbývající souřadnice y vzájemná poloha přímek a bodů kružnice elipsa parabola hyperbola Kombinatorika Variace Permutace Kombinace Kombinační čísla a jejich vlastnosti dopo ítejte vzdálenost bodu A od p ímky q, dosa te do vzorce: b) na jedné z dan ch p ímek zvolte bod A, zvolte nap

Analytická geometrie - Wikipedi

 1. Kružnice a p římka-řešení Vzájemná poloha kružnice a p římky 1. Jaký je rozdíl mezi se čnou a te čnou? Nakresli! Se čna te čna Se čna je p římka, která má s kružnicí spole čné dva body. Te čna je p římka, která se dotýká kružnice pouze v jednom bod ě. 2
 2. Kružnice a přímka: Video z dílny Tomáše Chalaby na téma Vzájemná poloha přímky a kružnice Přímka a kružnice: Video popisující důležitou konstrukci - sestrojení tečny z daného bodu ke kružnici. Vytvořeno službou Webnode. Tvorba webových stránek zdarma
 3. 1 3.4.5 Využití Thaletovy v ěty, vzájemná poloha kružnic Předpoklady: 030404 Př. 1: Narýsuj libovolný pravoúhlý trojúhelník.Sestroj co nejrychleji kružnici tomuto trojúhelníku opsanou. A B C k S Sta čí, když najdeme st řed p řepony AC , kružnice se st ředem SAC, procházející body A a C musí procházet i bodem B (podle Thaletovy v ěty)
 4. Matematika. 36 kB rôzne: ISS poloha . 1.1 Vzájemná poloha přímky a kružnice. 1. Sestroj kružnici l(L; r = 25 mm), dále sestroj: a) vnější přímku p kružnice l tak, aby její vzdálenost od středu L byla 4 cm b) tečnu kružnice l rovnoběžnou s přímkou 4
 5. . Určete vzájemnou polohu kružnice o rovnici: \(x^2+y^2-8x-y+5=0\) a přímky o rovnici: \(2x-y+2=0\) 2 Zobrazit vide

6. Vzájemná poloha dvou kružnic . Kružnice nemají společný bod. Kružnice se dotýkají vnějším dotykem. Vzdálenost jejich středů je větší než Vzdálenost jejich středů je rovna. součet poloměrů obou kružnic. součtu poloměrů obou kružnic. Kružnice se protínají, mají společné. dva body Kružnice, kruh, jejich části. Středový a obvodový úhel. Vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic. Obvody a obsahy rovinných obrazců. Podobnost trojúhelníků. Euklidovy věty, Pythagorova věta a věta obrácená. Poměry délek stran v pravoúhlých trojúhelnících s vnitřními úhly velikosti 30° nebo 45°

Vzájemná poloha rovinných útvaru 1 ) Vzájemná poloha přímky a bodu. a) bod náleží přímce ( leží na přímce ) b) bod nenáleží přímce ( leží mimo přímku ) 2 ) Vzájemná poloha dvou přímek. a) různoběžky - mají jeden společný bod . b) kolmice - mají jeden společný bod, svírají´pravý úhel ( 90° VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY. 2) TEČNA - přímka a kružnice mají jeden společný bod. Je dána přímka p a bod B. Jak změříme vzdálenost bodu B od přímky p? Vzdálenost bodu B od přímky p měříme na . kolmici . vedené bodem B k přímce p. KONSTRUKCE TEČNY

Diskuse:Vzájemná poloha bodu a kružnice - Wikipedi

 1. a) Všechny kružnice s poloměrem 10 mm mají s kružnicí k vnitřní dotyk. b) Všechny kružnice s poloměrem 15 mm mají s kružnicí k vnější dotyk. Kde leží středy kružnic v případě a) a b)
 2. VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY Jak pracovat s tímto materiálem? Žlutě je označená teorie a části k zamyšlení. Části, které vypracujte, jsou označeny jako ÚKOL. Řešení úkolů pro vaši kontrolu najdete mezi materiály na tento týden. 1) ÚKO
 3. Přímka je obecně chápaná jako přímá spojnice dvou různých bodů, která je prodloužená do nekonečna, nemá počátek ani konec. Určuje se těmito dvěma body. Přímka je tedy přímá spojitá čára, množina tvořená nekonečně mnoha body. Přímku určenou body A a B značíme AB.. Vzájemná poloha bodu a přímk
 4. 04. vzájemná poloha kružnice a přímky.pptx. Sign In. Page 1 of 9 Page 1 of 9.

Vzájemná poloha přímky a kružnice - YouTub

Rovinné geometrické útvary - obrazce (polorovina, úhel, mnohoúhelník, kružnice,) Prostorové geometrické útvary - tělesa (krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, koule,) Množiny všech bodů dané vlastnosti. Vzájemné polohy geometrických útvarů. Vzájemná poloha dvou bodů Vzájemná poloha bodu a přímk KRUŽNICE Kružnice je Vypočítejte vzdálenost bodu A[8,1] od středu kružnice 2. y + = Analytická geometrie - kružnice 3 / 7 PRACOVNÍ LISTY 3-4. ROČNÍK. VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC . k. 1 (S. 1,r. 1), k. 2 (S. 2,r. 2), r. 1 > r. 2; ↔S. 1. S. 2 středná dvou kružnic . 1) žádný společný bod. a) jedna leží vedle. 2020-11-18 UČIVO - Kružnice a přímka, vzájemná poloha kružnice a přímky, vzdálenost bodu od přímky. prezentace: vzájemná poloha kružnice a přímky, projdi si prezentaci a zapiš do sešitu červené rámečk Kružnice je množina všech bodů v rovině, které mají od daného bodu S stejnou vzdálenost r. poloměr kružnice střed kružnice bod ležící na kružnici středová rovnice kružnice se středem v bodě středová rovnice kružnice se středem v bodě obecná rovnice kružnice Poloha bodů na kružnici dané.

převedeme na nalezení kružnice opsané trojúhelníku ABT (viz úloha BBB). Kružnice se středem v bodě M a poloměrem MT protne přímku p ve dvou bodech. Úloha má dvě řešení. Úloha typu BBp 3. Apolloniova úloha typu BBk: Sestrojte kružnici l, která prochází body A, B a dotýká se kružnice k(S,r). Vzájemná poloha prvk Dobrý den, žadam velmi silně vas o pomoc. Vyšetřete vzájemnou polohu dvou objektů: p: 3x-2y-13z-12=0. x+y+z+1=0. q: 3x+2y-15z+2=0. 4y-2z+10=0. myslel jsem, že je třeba počítat jako soustavu lineárních rovnic, ale při odpovědi se zdá, že z=0, a kvůli tomu jsem zmatený KUŽELOSEČKY - KRUŽNICE, HYPERBOLA Definice kuželoseček jako množiny bodů dané vlastnostmi. Rovnice kuželoseček ve středovém i obecném tvaru. Vzájemná poloha kuželoseček a přímky. Tečna kuželoseček. 1) Napište rovnici kružnice k, která prochází bodem A[4; 4], a průsečíky kružnice l: x² + y² + 4x -4y = Priklady.com - Sbírka úloh: Vzájemná poloha, vzdálenosti a odchylky bodů, přímek a rovin Urči vzájemnou vzdálenost bodů : Urči vzdálenost bodu od přímky : Urči vzdálenost bodu od roviny : Urči vzájemnou polohu přímek, vypočítej úhel mezi nimi a urči průsečík (pokud existuje) Vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic Prostorová geometrie, logické úkoly Mnohoúhelníky, obvod mnohoúhelníku Obsah mnohoúhelníku PROSINEC Číselný obor 0-10 000 Násobení a dělení čísly 10, 100 a 1 00

Přímky v rovině popíšeme parametricky (pomocí bodu a měrového vektoru) a obecně (pomocí bodu a normálového - kolmého - vektoru). Poté přejdeme do prostoru, kde se k tomu všemu přidají roviny, které popíšeme také obecně a parametricky témuž oblouku kružnice, kružnice jako kuželosečka, středová a obecná rovnice kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky, kulová plocha, povrch a objem koule a jejich částí (kulová úseč a výseč, kulový pás a kulový vrchlík) 1. Je dána kružnice k S;r=3cm a bod M, ∣MS∣=5cm. Sestrojte tečny z bodu M Vzájemná poloha bodu a elipsy Středový tvar rovnice hyperboly Obecná rovnice hyperboly Rovnoosá hyperbola Rovnice hyperboly se středem v Oxy Vzájemná poloha bodu a hyperboly Vzájemná poloha přímky a hyperboly Asymptoty hyperboly Vrcholová rovnice paraboly Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy Obecná rovnice paraboly. Info text pro zadavatele: Pracuje okamžitě a bezchybně na všech mobilech, tabletech, noteboocích, PC a TV s přístupem k internetu. Pracuje absolutně na všech operačních systémech - Android, iOS (Apple/Mac), Win a dalších VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A P ŘÍMKY 1. Je dána kružnice k (S; 2 cm). Sestrojte te čnu, se čnu a vn ější p římku kružnice k. 2. Jsou dány dv ě rovnob ěžné p římky p a q, jejich vzdálenost je 4,5 cm. Sestrojte kružnici k, pro kterou budou ob ě p římky te čnami. 3. Je dána kružnice k (S; 2 cm)

Konstrukční úlohy - Kružnice

Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. 7.2 Vzájemná poloha přímky a kružnice. 7. ročník - 7. Kruh, kružnice, válec 1. 7. ročník - 7. Kruh, kružnice, vále Pracovní list - kružnice a kruh skupina B 1. Urči, které přímky na obrázku jsou sečny, tečny a vnější přímky. 2. Narýsuj kružnici k(S; 2,5 cm). Narýsuj sečnu s, která je od bodu S vzdálena 1,5 cm. 3. Narýsuj 2 kružnice k 1 (S 1; 2 cm) a k 2 (S 2; 3cm) tak, aby S 1 S 2 = 5 cm. Urči vzájemnou polohu kružnic k 1 a k 2 VII-2 objasnjenje-kvadrat binoma, razlika kvadrata, rastavljanje na. Přímka a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic - vybrané. Vzdálenost bodu od přímky, těžiště a střed kružnice opsan

Analytická geometrie - Úlohy III

Analytická geometrie | Matikahej

Matematické Fórum / Kružnice, vzájemná poloha přímky a

Vzájemná poloha dvou přímek; Kolmost přímek; Rovnoběžnost přímek; B: Vzdálenost bodu a přímky; Vzdálenost dvou rovnoběžek; Odchylka přímek; Trojúhelník - těžnice, výšky, osy stran; Kružnice (střed, poloměr) Elipsa (střed, hlavní a vedlejší poloosa, ohniska, hlavní a vedlejší vrchol). Kruh, kružnice, oblouk kružnice, kruhová výseč. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Thaletova věta, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice. Vzájemná poloha dvou kružnic. Délka kružnice, obvod kruhu. Obsah kruhu. Slovní úlohy. Válec, povrch válce, objem válce a slovní úlohy vzáJemná poloha pŘímek a, b • rovnoběžné: a, b leží v téže rovině a současně a ∩ b = ∅ - různé, • rovnoběžné splývající: a = b • různoběžné: a ∩ b = R, R - průsečík, • mimoběžné: a, b neleží v téže rovině a současně a ∩ b = ∅. vzáJemná poloha dvou rovin α,

Vzájemná poloha bodu a hyperboly. Nechť je dán bod a hyperbola H v normální poloze. Mohou nastat tři případy:. X leží mezi větvemi H. X leží uvnitř některé z větví H. Vzájemná poloha přímky a hyperboly. Je dána přímka p a hyperbola H. Mohou nastat čtyři případy: průnik je prázdný p je nesečnou H kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku. Kružnice - Wikipedie; V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed Vzájemná poloha dvou přímek v rovině Vzdálenost bodu od přímky, těžiště a střed kružnice opsané Obsah trojúhelníka Kružnice Elipsa Hyperbola Parabola Matematické operace v komplexních číslech Rovnice v komplexních číslech Gaussova rovina komplexních čísel . Matematika - 4C. Pravděpodobnost Charakteristika. Vzájemná poloha kružnice a přímky S k S k S k p p p 1. vnější přímka 2. tečna 3. sečna Žádný společný bod Jeden společný bod T T T - bod dotyku Dva společné body A, B B A A, B - průsečíky přímky p a kružnice k úsečka AB - tětiva kružnice

Analytická geometrie – GeoGebra

Vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic Jednoduché konstrukce pomocí kružítka - přenášení a porovnávání úseček Jednoduché konstrukce pomocí kružítka - střed úsečky, kolmic Vzájemná poloha bodu a kružnice Bod může ležet: •uvnitř kružnice (vzdálenost středu kružnice a bodu je menší než poloměr), bod není bodem kružnice. •na kružnici (vzdálenost středu kružnice a bodu je rovna poloměru), bod je bodem kružnice. •vně kružnice (vzdálenost středu kružnice a bodu j VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVIN Ě Dvě p římky v rovin ě mohou být: různob ěžné - mají jediný spole čný bod, rovnob ěžné r ůzné - nemají spole čný bod, totožné - mají nekone čně mnoho spole čných bod ů. ŘEŠENÉ P ŘÍKLADY Příklad 1 12. Kružnice Obecná rovnice, středový tvar rovnice, tečna kružnice, vzájemná poloha bodu, přímky a kružnice, tečna kružnice 13. Elipsa a hyperbola Obecné rovnice, středové tvary rovnic, charakteristické rovnice, tečny elipsy a hyperboly, asymptoty hyperboly, vzájemná poloha bodu, přímky a kuželoseček 14

Kruh, kružnice, oblouk kružnice, kruhová výseč. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Thaletova kružnice, konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice. Vzájemná poloha dvou kružnic. Délka kružnice, obvod kruhu. Obsah kruhu. Slovní úlohy. Válec, povrch válce, objem válce a slovní úlohy. Test 25 minut Testy a písemky. 28. 1. obvod kruhu, obsah kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky. 12. 2. tečna ke kružnici z vnějšího bodu (pomocí Thaletovy kružnice), technické písmo (velká tiskací písmena, tužkou) Internetov pijmac Zkouky naneisto, pro ky 5., 7. a 9. td. K dispozici jsou zkouky z matematiky a eskho jazyka Definice, vlastnosti, rovnice, vzájemná poloha bodu a kružnice, přímky a koule. 25. Úprava goniometrického výrazu; analytická geometrie lineárních útvarů v rovině. Užití vzorců, důkaz identit. Polohové vztahy bodu a přímky a dvou přímek. 26. Operace s vektory; kvadratická funkce V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.Kružnice jsou jednoduché uzavřené křivky, rozdělující rovinu na vnitřek a vnějšek.. S kružnicí úzce souvisí i termín kruh, což je množina bodů složená z kružnice i jejího vnitřku, tedy všech.

Vzájemná poloha kružnice a přímky. Vždy musím počítat soustavu rovnic. Příklad: Máme kružnici k: (x-4) 2 +(y-4) 2 =16 a přímku p: x+y=12. Určete vzájemnou polohu, popřípadě určete průsečíky. Kružnici si převedu na obecnou rovnici. x 2 +y 2-8x-8y+16= Bod; vzájemná poloha bodu a přímky, bodu a polopřímky, bodu a úsečky; Délka úsečky, shodné úsečky; Polopřímky, které leží na jedné přímce; Polopřímky, které neleží na jedné přímce; úhel; Vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmice a rovnoběžek; Kružnice, kru

Matematika - Geometri

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 8. ročníku ZŠ na jednom konkrétním příkladu z tematického celku Kruh, Kružnice. Článek inspiruje pedagogy k dalšímu možnému využití programu v dalších tematických celcích 8. ročníku Vzájemná poloha dvou přímek v rovině vzajemna-poloha-dvou-primek-v-rovine Chalupa Petr chalupa-petr Matematika matematika gymnaziainteraktivne.cz 30.05. 2010-05-30 15:58:29 Vzájemná poloha přímek, úhly souhlasné a střídavé, odchylka a kolmost přímek, vzdálenost bodu od přímk 9. KRUŽNICE, KRUH, KOULE, KULOVÁ PLOCHA kružnice, kru

Kružnice, přímka a bod. Název sady EM. BUL_MAT_32. Vzdělávací obor. Matematika. Vzdělávací oblast. Člověk a příroda, Informační a komunikační technologie. Autor. Mgr. Iveta Bulawová. Ročník 3. Anotace. Pracovní list pro studenty s řešenými příklady, které se zabývají Vzájemnou polohou přímky, bodu a kružnice v. 13, úvod A Vzájemná poloha dvou přímek Analytická geometrie - přímka v rovině - základy - parametrické vyjádření Činnostní učení ve 3. třídě Odchylka dvou přímek Vzájemná poloha dvou přímek Vzájemná poloha přímky a kružnice 1 Polopřímky, Geometrie 3. ročník, strana 22. Vzájemná poloha přímky a kružnice Určete vzájemnou polohu přímky 3x + 4y + 5 = 0 a kružnice x 2 + y 2 - 4x -2y -20 = 0. Nápověda. Měňte polohu bodu na přímce, pak měňte polohu přímky. Sledujte výsledky

Vzájemná poloha přímek — Matematika

Určete poloměr kružnice opsané pravidelnému pětiúhelníku, je-li délka jeho strany . 10 cm. (Řešení: asi 8,5 cm. KRUŽNICE. Kruhová výseč. Kruhová úseč x v rad. nebo S = výseč - trojúhelník. Vzájemná poloha přímky a kružnice. sečna - dva společné body. tečna - jeden společný bod. nesečna - žádné společné. Kružnice; Vzájemná poloha kružnice a přímky; Elipsa; Vzájemná poloha elipsy a přímky; Parabola; Vzájemná poloha paraboly a přímky; Hyperbola; Vzájemná poloha hyperboly a přímky; Plochy v prostoru. Kulová plocha; Vzájemná poloha přímky a kulové plochy; Vzájemná poloha roviny a kulové plochy; Úlohy III. Testy. Návo vše vše . Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazi Kružnice o kruh..... 129 • Základní pojmy 129 • Kruhová výseč, kruhová úseč a mezikruží 129 • Vzájemná poloha kružnice a přímky 130 • Vzájemná poloha dvou kružnic 130 • Mocnost bodu ke kružnici 131 • Konstrukce tečny ke kružnici z bodu 131 • Konstukčni úlohy 131 28

Vrcholová rovnice kružnice - popisuje kružnici o poloměru r se středem v bodě [r,0]: y 2 = 2.r.x - x 2. Parametrické vyjádření kružnice - popisuje kružnici o poloměru r se středem v bodě [m,n], kde φ je proměnný parametr od 0 do 2π: x = m + r.cos (φ) y = n + r.sin (φ) Vzájemná poloha kružnice a přímk kružnice je množina bodů, které mají od jednoho bodu (S - střed kružnice) Vzájemná poloha kuželosečky a přímky. v zásadě rozeznáváme tři druhy vzájemných poloh přímky a kuželosečky. Sečna - přímka a kuželosečka mají dva společné body

Kružnice

Thaletova kružnice. Očekávaný výstup. Popis Příprava do hodiny. Pracovní list - sdílený dokument; Evokace. Zopakovat formou otázek a odpovědí - co je kružnice, co je kruh, jaká je vzájemná poloha přímek a kružnice, jak se jmenují přímky dotýkající se kružnice a procházející kružnicí. Metodické postup 35 Analytická geometrie kružnice a elipsy 21. 36 Analytická geometrie paraboly 22. 37 Analytická geometrie hyperboly 22. 38 Vzájemná poloha přímky a kuželosečky 22. 39 Variace a permutace 23. 40 Kombinace 23. 41 Základy pravděpodobnosti 24. 42 Základy statistiky 25. 43 Aritmetická posloupnost 26. 44 Geometrická posloupnost 26. 45. Matematické Fórum / Vzájomná poloha dvoch kružníc v rovine. Vzájomná poloha dvoch kružníc v rovine - vyšetrite vzájomnú polohu dvoch kružníc v rovine v závislosti od súradníc ich stredov a polomerov ak sú kružnice dané rovnicami k1: (x-m1)na2 + (y-n1)na2 = r1 na2. Wikipedie:Diskuse o smazání/Vzájemná poloha dvou kružni

Kružnice, kruh - GeoGebr

kružnice a elipsa: 2 body sečna. 1 bod tečna. 0 bodů vnější přímka. hyperbola: 2 body sečna. 1 bod rovnoběžná s asymptotou protíná v 1 bodě průsečík - lineární rce. protíná asymptotu tečna D = 0. 0 bodů vnější přímka nebo asymptota. parabola: 2 body sečna. 1 bod rovnoběžná s osou protíná v 1 bodě. Musíme najít rovnice dvou tečen z daného bodu k dané elipse. Budeme postupovat stejně, jako když jsme řešili stejnou úlohu u kružnice. Nejprve tedy najdeme poláru, pak najdeme průsečíky elipsy a poláry a těmito průsečíky povedeme tečny. Pokud tedy máme bod X[x0; y0] a elipsu , bude rovnice poláry vypadat následnovně: Naučíme se, jak spočítat vzdálenost bodu o roviny, odchylku dvou rovin, odchylku roviny a přímky a mnoho dalších věcí. Analytická geometrie - Vzájemná poloha dvou kružnic Vydáno dne 22. 6. 2008 v kategorii Analytická geometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 37 90 VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNICE A PŘÍMKY. Mohou nastat tyto tři případy: přímka může být vzhledem ke kružnici sečnou, tečnou nebo vnější přímkou. Přímka nemusí být označena p, ale např. s (sečna), t (tečna). Sečna je taková přímka, která má s kružnicí dva společné body (můžeme je označit např

prvníStereometrie – GeoGebra
 • Jak pouzivat hnizdo pro miminko.
 • Tif file.
 • Eminem e.
 • Nejlepší střelec ms 2018.
 • 47 roninů online bombuj.
 • Artroza kolene 3 stupně.
 • Opakovane vykloubeni ramene.
 • Online cviceni sz.
 • Chatrč podle skutečné události.
 • Výroba obrazu z fotky.
 • Pungsan prodej.
 • Candy store liberec.
 • Můj malý pony značkové neštovice.
 • Zoo v čr.
 • Skříně asko.
 • Nakupování přes internet ze zahraničí.
 • Hdp na obyvatele.
 • Gta 5 online rockstar social club.
 • Chevy impala 64.
 • Belehradska 4.
 • Anarchismus znaky.
 • Bedřich smetana viola.
 • Pixwords obrazky jidlo.
 • Západní proudění.
 • Openstreetmap login.
 • Co posiluje spinning.
 • Sterilní náplast s polštářkem.
 • Nejlepší prijmeni.
 • Brdská smečka.
 • Spectral rs.
 • Vyvolání čtvercových fotek.
 • Dort my little pony.
 • Ponožky ostrava.
 • Deti na navstevu do veznice.
 • Screening ve 3. trimestru.
 • Kůň pro těžkého jezdce.
 • Ocelové zábradlí venkovní.
 • Lehký průběh neštovic.
 • Nana počet stran.
 • Atomové jádro chemie.
 • Četníci csfd.